REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. innowacji społecznych (mentor innowacji)  
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”
Data publikacji: 21.01.2021 r.
Nr ogłoszenia: 2/2021
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wypracowywanie, dostarczanie i wdrażanie narzędzi wsparcia rozwoju innowacji społecznych grantobiorcom i beneficjentom,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w procesie wyboru, opracowywania i testowania innowacji społecznych dla potencjalnych grantobiorców i grantobiorców,
 • udział w spotkaniach, warsztatach i innych formach działań skierowanych do grantobiorców,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań projektowych.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego z innowacjami społecznymi,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań, zebrań, szkoleń ,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania.
 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pracy socjalnej,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji, coachingu/doradztwa,
 • doświadczenie merytoryczne i praktyczne w obszarze wdrażania innowacji społecznych, polityki społecznej,
 • organizowanie społeczności lokalnej, specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego,
 • umiejętność współpracy z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją,  wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda. Praca związana z wyjazdami służbowymi.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–  w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem  skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

–    w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 2/2021 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób

z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

 ____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. innowacji społecznych (mentor innowacji)
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”
Data publikacji: 3.02.2021
Nr ogłoszenia: 2/2021

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. INNOWACJI SPOŁECZNYCH (MENTOR INNOWACJI)

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu unieważnia nabór na wyżej wymienione stanowisko, opublikowany w dniu 21.01.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, pok. 312 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.