REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. wspierania procesu inkubacji   
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Włącznik innowacji społecznych”
Data publikacji: 11.12.2020 r.
Nr ogłoszenia: 19/2020
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wsparcie innowatorów w zakresie przygotowania i testowania innowacji społecznych przyjętych do dofinansowania,
 • wsparcie innowatorów w zakresie prawidłowej interpretacji i realizacji zapisów umowy o powierzenie grantu i specyfikacji innowacji,
 • przygotowanie, organizacja i wspieranie spotkań na rzecz efektywnego testowania innowacji społecznych,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań projektowych,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, nauk ekonomicznych, zarządzania,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pracy nad innowacjami społecznymi i/lub obszarze wykluczenia społecznego,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań, zebrań, szkoleń ,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania.
 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pracy socjalnej,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie animacji społecznej, prowadzenie coachingu/doradztwa,
 • doświadczenie merytoryczne i praktyczne w obszarze wdrażania innowacji społecznych, polityki społecznej, pomocy społecznej,
 • umiejętność współpracy z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją,  wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda. Praca związana z wyjazdami służbowymi.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–  w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem  skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

–    w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 19/2020 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS          w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

________________________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. wspierania procesu inkubacji  
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Włącznik innowacji społecznych”
Data publikacji: 3.02.2021
Nr ogłoszenia: 19/2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Danuta Adamczyk

UZASADNIENIE:

Kandydatka spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.