REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. księgowości
Komórka organizacyjna: Dział Księgowości
Informacje dodatkowe: 1 etat lub 0,5 etatu (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2020 r.)
Data publikacji: 14.07.2020
Nr ogłoszenia: 14/2020

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dokonywanie rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań,

b) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Domami Pomocy Społecznej z terenu wielkopolskiego oraz innymi podmiotami z zakresu  polityki społecznej w zakresie rozliczania finansowego przekazywanych grantów tym podmiotom.

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu nauk ekonomicznych, rachunkowości, finansów,
 • doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom samodzielności i zaangażowania.

3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych.
 • staż pracy min. 2 lata w pracy związanej z prowadzeniem rachunkowości,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z finansowym rozliczaniem grantów
  i dotacji celowych w komórkach finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i sporadycznie na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe (np. telefon i adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–  o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 14/2020 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób

z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. księgowości
Komórka organizacyjna: Dział Księgowości
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 6.08.2020
Nr ogłoszenia: 14/2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Jolanta Lelińska – Starzak zam. Dąbrowa

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.