REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. sieciowania   
Komórka organizacyjna: Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Przystanek WTZ”
Data publikacji: 31.08.2021 r.
Nr ogłoszenia: 11/2021
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie działań sieciujących dotyczących zawiązywania interdyscyplinarnej współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w jednostkach samorządu terytorialnego, zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie narzędzi sieciowania,
 • przygotowanie organizacyjne, merytoryczne, spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form działań edukacyjno – informacyjnych dla  przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację lokalnej polityki społecznej,
 • współpraca z Liderem projektu w zakresie realizacji zadań projektowych.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, warsztatów, zebrań, itp.,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania.
 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pracy socjalnej, pedagogiki, socjologii, nauk społecznych
 • 3 lata stażu pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej, w tym w NGO,
 • doświadczenie w organizowaniu społeczności lokalnej,
 • doświadczenie w organizacji spotkań sieciujących, warsztatów i wizyt studyjnych,
 • praktyczna znajomość i doświadczenie w realizacji projektów, w tym finansowanych z UE.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją,  wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–  o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 11/2021 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 10 września 2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.