Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów w ramach projektu „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 

 

I. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń:

 1. PYTANIE: Kiedy mamy do czynienia z dodatkiem do wynagrodzenia, a kiedy będzie to dopłata?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek do wynagrodzenia przewidziany jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i może zostać przyznany zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w danej jednostce. O dopłacie do wynagrodzenia mówimy w przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej.
 2. PYTANIE: Czy księgowa / kadra administracyjna / główny księgowy zatrudniona w DPS może otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
  ODPOWIEDŹ: Tak, może otrzymać dodatek. Warunkiem przyznania dodatku do wynagrodzenia jest pisemne potwierdzenie wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem DPS (np. pisemne polecenie pracodawcy lub wynika to z pisemnego zakresu obowiązków/czynności pracownika).
 3. PYTANIE: Czy dodatek/dopłatę do wynagrodzenia można przyznać pozostałym grupom pracowniczym (poza pielęgniarkami i lekarzami)?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek/dopłata do wynagrodzenia nie można być przyznany: kadrze medycznej (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).
  Jednocześnie informujemy, że dodatek/dopłatę można przyznać: personelowi świadczącemu usługi bytowe i opiekuńcze, w tym rehabilitantom i fizjoterapeutom, oraz personelowi gospodarczemu i obsługowemu, w tym kadrze administracyjnej. Warunkiem przyznania dodatku do wynagrodzenia jest pisemne potwierdzenie wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem DPS (np. pisemne polecenie pracodawcy lub wynika to z pisemnego zakresu obowiązków/czynności pracownika).
 4. PYTANIE: Czy dodatek/dopłatę traktujemy jako składnik wynagrodzenia ze wszystkimi jego konsekwencjami tj. podatkiem od osób fizycznych i składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych płaconych przez pracownika i pracodawcę?
  ODPOWIEDŹ: Tak, dodatek/dopłata do wynagrodzenia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.
 5. PYTANIE: Czy kwota składek pracodawcy zawiera się już w kwocie 1450,00 zł?
  ODPOWIEDŹ: Tak. Kwota 1450,00 zł jest kwotą brutto brutto, w której zawierają się również składki pracodawcy.
 6. PYTANIE: Czy w uzasadnieniu pozycji kosztowej dotyczącej dodatków/dopłat do wynagrodzeń należy uszczegółowić ilu pracowników otrzyma maksymalną kwotę dodatku, a ilu niższą i dlaczego?
  ODPOWIEDŹ: We wniosku o powierzenie grantu oraz w wyliczeniu pozycji nr 1 w budżecie wniosku należy wskazać ilu pracowników otrzyma dodatek/dopłatę i w jakiej wysokości. We wniosku nie jest konieczne podawanie dodatkowego uzasadnienia zróżnicowania wysokości dodatku/dopłaty.
 7. PYTANIE: Jak ustalić harmonogram wypłaty dodatków do wynagrodzenia? Czy można na jednej liście wypłacić dodatki pracownikom za 3 miesiące? Okres obejmuje od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. i został już praktycznie tylko sierpień zanim zostanie rozpatrzony wniosek.
  ODPOWIEDŹ: Jeżeli grantobiorca zdecyduje się na realizację grantu w okresie od 01.06.2020 do 31.08.2020, wówczas można wypłacić dodatki na jednej liście płac.
  W związku z przedłużeniem realizacji projektu, okres kwalifikowalności wydatków został wydłużony do dnia 30.11.2020 r. Grant może być udzielony maksymalnie na okres 3 miesięcy (pełne miesiące kalendarzowe) w okresie kwalifikowalności, czyli w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.
 8. PYTANIE: Czy pielęgniarki, które są pracownikami tylko DPS i nie zrezygnowały z innej pracy, ponieważ jej nie wykonywały w innym miejscu, mogą otrzymać dodatek w ramach grantu? (W projekcie NFZ został wskazany taki warunek)
  ODPOWIEDŹ: Nie. Zgodnie z wytycznymi MRPiPS dodatki w ramach grantu (w projekcie PO WER “Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce) nie mogą być przyznane personelowi medycznemu (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).
  Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącą projektu NFZ pn. “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Działania 5.2 PO WER, wynika, iż „W ramach projektu zaplanowano dodatki finansowe do wynagrodzeń dla wyszczególnionego personelu medycznego domów pomocy społecznej (m.in. pielęgniarek lub ratowników medycznych) zatrudnionych w ww. podmiotach, który to personel zobowiąże się do wykonywania pracy wyłącznie w jednym miejscu, niezależnie od źródła z jakiego są obecnie finansowane wynagrodzenia ww. pracowników.
 9. PYTANIE: Czy jest możliwość zróżnicowania dodatku ze względu na różnice w kontakcie na natężenie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem DPS?
  ODPOWIEDŹ
  : Decyzja o wysokości przyznanego dodatku należy do wnioskodawcy/grantobiorcy. Maksymalna kwota dodatku/dopłaty to 1450,00 zł brutto brutto dla osoby zatrudnionej na pełen etat. Maksymalna kwota dodatku ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
 10. PYTANIE: Czy dodatki do wynagrodzeń dla personelu DPS przysługują również za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek przysługuje za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego, przy czym dodatek przyznawany w ramach grantu, jest dodatkiem specjalnym stanowiącym składową wynagrodzenia i podlega takim samym przepisom powodującym jego zmniejszenie w okresie zwolnienia chorobowego lub opieki nad dzieckiem (80%), jak podstawowe wynagrodzenie.
 11. PYTANIE: Czy dodatek do wynagrodzenia musi być wykazywany na osobnej liście płac?
  ODPOWIEDŹ: Ze względu na dokonywanie płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego oraz w celu przejrzystość dokumentacji prosimy o wykazywanie przyznanych dodatków do wynagrodzenia na osobnej liście płac.
 12. PYTANIE: Co się stanie, kiedy po przyznaniu pracownikowi dodatku do wynagrodzenia, pracownik zostanie zwolniony/zwolni się?
  ODPOWIEDŹ: W przypadku zwolnienia pracownika dodatek powinien zostać zawieszony, a oszczędności powstałe z tego tytułu, mogą być przesunięte na inną kategorię kosztów.
 13. PYTANIE: W jaki sposób naliczyć dopłaty do wynagrodzeń dla personelu pracującego na umowy cywilnoprawne? Czy tym pracownikom przysługuje pełna wysokość dopłaty do wynagrodzenia?
  ODPOWIEDŹ: W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej, maksymalną kwotę dopłaty należy obliczyć w następujący sposób:
  Kwota 1450,00 zł brutto brutto powinna zostać podzielona przez liczbę godzin przypadającą według normy czasu pracy dla danego miesiąca, czyli np. 168 h w czerwcu, 184 h w lipcu, 160 h w sierpniu, 176 h we wrześniu i październiku, 160 h w listopadzie. W ten sposób otrzymają Państwo maksymalną kwotę brutto brutto za godzinę, którą można przyznać pracownikowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną za godzinę pracy w danym miesiącu.
 14. PYTANIE: Czy dodatki do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom domów pomocy społecznej w ramach grantu mogą podlegać potrąceniom komorniczym?
  ODPOWIEDŹ: W związku z tym pytaniem o odpowiedź poprosiliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skan odpowiedzi w formacie pliku PDF do pobrania TUTAJ.

 

       II.  Miejsca pobytu tymczasowego

 1. PYTANIE: Czy w kategorii kosztów dotyczących organizacji i finansowania miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS opuszczających szpitale można również ująć mieszkańców DPS wracających z urlopu?
  ODPOWIEDŹ: Tak, w tej kategorii można ująć miejsca pobytu tymczasowego dla mieszkańców DPS wracających z urlopu.
 2. PYTANIE: Czy w kategorii kosztów dotyczących organizacji i finansowania miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS opuszczających szpitale można również ująć wykonanie testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u tych osób i mieszkańców DPS, jak i u pracowników, którzy mieli z nimi bezpośredni kontakt?
  ODPOWIEDŹ:
  Nie, w ramach tej kategorii kosztów nie można sfinansować zakupu testów diagnostycznych dla mieszkańców DPS. W ramach projektu przewidziano możliwość sfinansowania testów wyłącznie dla kadry DPS i te koszty powinny być wyszczególnione w ramach kategorii kosztów, która tego właśnie dotyczy (kategoria 4: zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowników DPS).
 3. PYTANIE: Co można sfinansować w ramach kategorii organizacji i finansowania miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS?
  ODPOWIEDŹ: W przypadku W przypadku organizacji takich miejsc na terenie DPS konieczne jest spełnienie warunków lokalowo-pobytowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, tj:
 • osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego mieszkańca umieszczonego w miejscu pobytu tymczasowego;
 • trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju;
 • zapewnienie możliwości kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem, wyposażonym w odpowiednie środki ochrony osobistej;
 • umożliwienie połączenia osób izolowanych z personelem na odległość za pomocą systemów łączności (np. telefon, interkom);
 • dezynfekcja pomieszczeń po pobycie osoby izolowanej.W ramach tej kategorii można sfinansować zakup podstawowego wyposażenia określonego w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej tj. łóżko lub tapczan, szafa, stół, krzesła, szafka nocna.
  Dodatkowo w ramach tej kategorii można sfinansować usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz koszty wyżywienia, z tym że usługi te nie mogą być podwójnie finansowane, tzn. jeżeli dane usługi finansowane są w ramach opłaty za pobyt danego mieszkańca w DPS, nie można ich sfinansować w ramach grantu.
  W tej kategorii można też sfinansować zakup miejsca pobytu tymczasowego w obiekcie poza DPS, spełniającym warunki określone powyżej.

 

    III. Testy

 1. PYTANIE: Czy w przypadku zakupu testów wraz z usługą ich wykonania można je zaplanować wyłącznie w terminie do 31.08.2020?
  ODPOWIEDŹ: Tak, w przypadku wybrania przez grantobiorcę okresu kwalifikowalności do 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r., kwalifikowalne będą wydatki poniesione wyłącznie w tym okresie.  Jednakże w związku z przedłużeniem realizacji projektu, okres kwalifikowalności wydatków został wydłużony do dnia 30.11.2020 r.  Grant może być powierzony  maksymalnie na okres 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności, czyli
  w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.
 2. PYTANIE: Czy zakup testów wraz z usługą wykonania dotyczy całej kadry DPS? Czy można zakupić testy dla kadry kierowniczej i dla kadry medycznej
  ODPOWIEDŹ: Tak, zakup testów wraz z usługą wykonania dotyczy całej kadry DPS, uwzględniając kadrę kierowniczą i kadrę medyczną.

 

    IV. Środki ochrony indywidualnej

 1. PYTANIE: Czy w pkt 5 dot. zakupu środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS należy rozpisać poszczególne środki (np. rękawiczki jednorazowe, maski ochronne itp.?) Czy podane mają być również sztuki i cena zakupu?
  ODPOWIEDŹ: Planując zakup środków ochrony indywidualnej należy wykazać liczbę pracowników, dla których zakupione zostaną te środki oraz średnią cenę pakietu na osobę, która nie może przekroczyć kwoty 1890,00 zł brutto miesięcznie.
  W uzasadnieniu tej pozycji należy wskazać jakie środki ochrony indywidualnej zostaną zakupione. Nie ma potrzeby wykazywania liczby poszczególnych środków.
 2. PYTANIE: W punkcie dotyczącym zakupu środków ochrony indywidualnej jest mowa o pakiecie dla pracownika. Jaki rodzaj środków można uwzględnić? Czy chodzi tu o np. rękawice jednorazowe, maseczki, fartuchy, kombinezony?
  ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wytycznymi MRPiPS w ramach środków ochrony indywidualnej dla personelu DPS można zakupić m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.
 3. PYTANIE: Czy do zakupu środków ochrony indywidualnej, zakupu testów, zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego wliczamy pielęgniarki, dyrektora?
  ODPOWIEDŹ
  : Tak, do zakupu środków ochrony indywidualnej, zakupu testów wraz z usługą wykonania, zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego wliczamy całą kadrę DPS.
 4. PYTANIE: Czy pleksi jest środkiem ochrony indywidualnej?
  ODPOWIEDŹ: Pleksi nie stanowi środka ochrony indywidualnej. Może natomiast zostać zakupiona w ramach zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii dla DPS.
 5. PYTANIE: Czy dezynfekatory, dozowniki i pojemniki na płyny są środkami ochrony indywidualnej?
  ODPOWIEDŹ: Nie, powyższe produkty to zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii – i należy je ująć w pozycji kosztowej nr 6 we Wniosku o powierzenie grantu.
 6. PYTANIE: Czy termometry to środki ochrony indywidualnej?
  ODPOWIEDŹ: Nie, zakup termometru to zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii – i należy je ująć w pozycji kosztowej nr 6 we Wniosku o powierzenie grantu.
 7. PYTANIE: Czy zakupy środków ochrony indywidualnej w ramach Grantu należy zrobić jednorazowo i rozliczać pakiety miesięcznie czy kupować i rozliczać w okresach miesięcznych?
  ODPOWIEDŹ: Można zakupić środki ochrony indywidualnej raz w trakcie realizacji grantu albo w kilku transzach. Decyzja o momencie dokonania zakupu i częstotliwości zakupów należy do grantobiorcy, pod warunkiem, że zarówno data zakupu, jak i dokonania płatności zawiera się w okresie realizacji Grantu.

 

      V. Zakup wyposażenia

 1. PYTANIE: Czy w pozycji kosztowej nr 6 (zakup wyposażenia) można umieścić zakup np. łóżek rehabilitacyjnych, lodówek medycznych, koncentratorów tlenu, ssaków czyli sprzętu, który w przypadku zachorowania będzie niezbędny w celu zapewnienia profesjonalnej opieki nad mieszkańcem?
  ODPOWIEDŹ: Tak, pod warunkiem uzasadnienia tego zakupu dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19. Zakup powyższych produktów to zakup w ramach pozycji kosztowej nr 6 we Wniosku o powierzenie grantu. Uwaga! W przypadku łóżek rehabilitacyjnych i lodówek medycznych, ich zakup możliwy jest tylko w sytuacji organizacji miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców DPS, zgodnie z warunkami określonymi dla takich miejsc (patrz. odpowiedź na pytanie nr 3 w kategorii Miejsca tymczasowego pobytu).
 2. PYTANIE: W pozycji kosztowej nr 6 dotyczącej zakupu wyposażenia planujemy wskazać zakup np. 8 termometrów, 2 ozonatory, 5 dozowników do mydła. Jak powinniśmy rozpisać to we wniosku w kolumnie ilość zakupionego sprzętu, jeśli są one różne dla poszczególnego wyposażenia? Czy ta tabela ma być rozszerzona, a poszczególne wyposażenie rozpisane oddzielnie?
  ODPOWIEDŹ: Tak, każdy rodzaj sprzętu i wyposażenia musi być oddzielnie wykazany wraz z odpowiednim uzasadnieniem potwierdzającym konieczność zakupu tego sprzętu/wyposażenia dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19.
 3. PYTANIE: Czy w ramach grantu można zakupić kosze na odpady medyczne i miski do mycia (dla pokojów, w których nie ma łazienki)?
  ODPOWIEDŹ
  : Tak, pod warunkiem uzasadnienia tego zakupu dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19. Zakup powyższych produktów to zakup w ramach pozycji kosztowej nr 6 we Wniosku o powierzenie grantu.
 4. PYTANIE: Jaki sprzęt można zakupić w ramach kategorii “zakup dla DPS wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób”?
  ODPOWIEDŹ: W ramach tej kategorii kosztów można zakupić m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie, itp., pod warunkiem uzasadnienia tego zakupu dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19. Zakup sprzętu nie może przekroczyć jednostkowej ceny 10 000,00 zł brutto.

 

    VI. Kwalifikowalność, refundacja

 1. PYTANIE: Czy można refundować wydatki poniesione na zakupy „covidowe” dokonane po 1.06.2020?
  ODPOWIEDŹ: TAK, można dokonać refundacji na zakupy „covidowe”. Należy jednak pamiętać, że maksymalny okres realizacji grantu to trzy miesiące. Jeśli więc refundowane będą wydatki dokonane w czerwcu, to realizacja całego grantu będzie możliwa maksymalnie do 31.08.2020 r., a tym samym kwalifikowalne będą wydatki poniesione do 31.08.2020 r.

 

 VII. Terminy

 1. PYTANIE: Na jaki okres planować grant?
  ODPOWIEDŹ: Grant planujemy na okres maksymalnie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, zawierający się w okresie kwalifikowalności tj od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. PYTANIE: Czy można otrzymać refundację poniesionych kosztów ponoszonych od lipca jeżeli wniosek będzie podpisany w następnym miesiącu sierpniu.
  ODPOWIEDŹ: Tak, można otrzymać refundację poniesionych wcześniej kosztów. Należy pamiętać, że realizację grantu planujemy na okres trzech miesięcy.
 3. PYTANIE: Czy wnioski składane do 31.08.2020 r. mogą obejmować okres wsteczny czy tylko ten po podpisaniu umowy?
  ODPOWIEDŹ: Tak, wnioski mogą obejmować wcześniejszy okres, jednak nie wcześniej niż od 01.06.2020 r. Należy jednak pamiętać, że maksymalny okres realizacji grantu to trzy miesiące.
 4. PYTANIE: Jaki jest przewidywany czas od złożenia wniosku do przelania środków na konto powiatu?
  ODPOWIEDŹ: Termin przekazania środków wynosi maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
 5. PYTANIE: Czy grant można realizować od połowy miesiąca?
  ODPOWIEDŹ: Grant może być realizowany od początku miesiąca. Kwalifikowalność wydatków dotyczy maksymalnie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych.

 

VIII. Inne

 1. PYTANIE: Czy w przypadku wnioskowania o grant w zakresie: wypłaty dodatków dla personelu DPS oraz zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS wymagana jest szczególna organizacja pracy kadry DPS, np system rotacyjny pracy pracowników?
  ODPOWIEDŹ: Nie, nie jest wymagana. Podstawowym warunkiem wypłaty dodatku jest świadczenie pracy na rzecz mieszkańców DPS w bezpośrednim kontakcie z nimi.
 2. PYTANIE: Jeśli zakup bramki do pomiaru temperatury przekroczy 10.000 zł czy w sprawozdaniu można taką fakturę ująć rozliczając oczywiście tą maksymalną przewidzianą kwotę?
  ODPOWIEDŹ: Nie. Maksymalna kwota jednostkowa to kwota do 10 000,00 zł brutto. Zgodnie z Procedurą powierzenia grantów wydatki inwestycyjne (powyżej 10 000,00 zł) nie są kwalifikowalne.
 3. PYTANIE: Jeżeli powiat składa wniosek o powierzenie grantu w imieniu 3 DPS-ów, czy dla każdego z DPS okres realizacji Grantu musi być ten sam?
  ODPOWIEDŹ
  : Jeśli powiat wnioskuje o grant dla 3 DPS-ów wówczas składa 1 wniosek na 3 DPS-y, ale dla każdego DPS wskazuje odrębnie okres realizacji grantu i może on być różny dla poszczególnych DPS.
 4. PYTANIE: Czy powiat, który wystąpi o grant na rzecz prowadzonych przez powiat DPS, będzie mógł zawrzeć umowę w imieniu DPS-ów, i ponosić wydatki związane z realizacją projektu? Czy DPS zawierają umowy we własnym imieniu?
  ODPOWIEDŹ: Ponieważ DPS prowadzone przez powiat nie mają osobowości prawnej, w ich imieniu wniosek składa powiat i to powiat zawiera umowę o powierzenie grantu w imieniu DPS. Ostatecznym grantobiorcą jest DPS, dlatego w momencie przekazania środków w ramach grantu przez powiat na konto DPS, powierza się tym samym realizację grantu (w tym zawieranie umów) osobie upoważnionej w DPS do podejmowania decyzji, w tym decyzji finansowych.
 5. PYTANIE: Czy obliczając wysokość grantu wliczamy pracowników np. na zasiłku macierzyńskim?
  ODPOWIEDŹ: Tak, obliczając wysokość grantu uwzględniamy liczbę wszystkich pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osób kierujących DPS, lekarzy i pielęgniarek), na takich samych zasadach jak w sprawozdaniach MPiPS-05.
 6. PYTANIE: Czy do zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób można uwzględnić założenie zewnętrznego monitoringu?
  ODPOWIEDŹ: Nie, w ramach grantu nie można sfinansować zakupu monitoringu zewnętrznego.