Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”:

I. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń:

 1. PYTANIE: Czy wsparcie w postaci dodatku do wynagrodzenia przysługuje jednorazowo w kwocie 1000,00 zł brutto brutto czy jest to kwota miesięczna?
  ODPOWIEDŹ: Kwota 1000,00 zł brutto brutto to maksymalna miesięczna kwota dodatku.
 2. PYTANIE: Na jaki okres można przyznać dodatek do wynagrodzenia?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek/dopłatę do wynagrodzenie można przyznać maksymalnie na okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. (6 miesięcy).
 3. PYTANIE: Czy dodatek/dopłatę do wynagrodzenia mogą otrzymać wszyscy pracownicy danej jednostki ?
  ODPOWIEDŹ: Tak, dodatek/dopłatę do wynagrodzenia w ramach grantu można przyznać wszystkim pracownikom (etatowym i nieetatowym), pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:
  – praca wykonywana faktycznie w bezpośrednim kontakcie (kontakt osobisty) z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania
  lub
  – praca wykonywana faktycznie w bezpośrednim kontakcie (kontakt osobisty) z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.
  Podstawą przyznania dodatku jest praca w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.
  Fakt wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie klientami, powinien być udokumentowany tzn. powinien wynikać z zakresu obowiązków/czynności lub opisu stanowiska pracy danego pracownika bądź pisemnego polecenia przełożonego.
  Decyzja o przyznaniu dodatku i jego wysokości należy do pracodawcy (maksymalna kwota dodatku nie może przekroczyć 1000,00 zł miesięcznie brutto brutto).
  Przyznawanie i wypłacanie dodatków musi być zgodne z regulaminem wynagradzania danej jednostki.
 4. PYTANIE: Czy dodatek przysługuje pracownikowi, który świadczył pracę zdalnie lub pracując w danej jednostce nie miał bezpośredniego kontaktu z klientami/mieszkańcami (np. kontaktował się z nimi telefonicznie)?
  ODPOWIEDŹ: Nie, warunkiem przyznania dodatku jest praca w bezpośrednim kontakcie z klientami/mieszkańcami.
 5. PYTANIE: Czy jest możliwość zróżnicowania dodatku ze względu na różnice w kontakcie tj. na natężenie bezpośredniego kontaktu z klientami/mieszkańcami?
  ODPOWIEDŹ: Decyzja o wysokości przyznanego dodatku należy do grantobiorcy /pracodawcy danego pracownika. Maksymalna kwota dodatku to 1000,00 zł brutto brutto dla osoby zatrudnionej na pełen etat. Maksymalna kwota dodatku ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Można przyznać dodatek w niższej kwocie, jeśli pracodawca uzna to za uzasadnione.
 6. PYTANIE: Czy dodatki do wynagrodzeń dla pracowników przysługują również za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek do wynagrodzenia w ramach grantu można wypłacić, bez konieczności umniejszania, za czas:
  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu okolicznościowego,
  • zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem (zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy).
  Dodatek do wynagrodzenia nie przysługuje za dni nieobecności w pracy m.in.:
  • z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby,
  • z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny,
  • z powodu kwarantanny lub izolacji, za które przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (Dodatek powinien być proporcjonalnie zmniejszony za te dni).
  Naliczenie wysokości dodatków należy przygotować zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w danej jednostce.

II. Testy:

 1. PYTANIE: Czy kwota 400 zł przeznaczona na testy na obecność COVID-19 dla pracowników jest kwotą jednorazową czy można zaplanować np. 2 badania dla pracownika?
  ODPOWIEDŹ: Kwota 400 zł na zakup testu wraz z usługą wykonania to maksymalna kwota za test wraz z usługą. Nie oznacza to jednak, że jest kwota jednorazowa. Procedura powierzenia granatu nie przewiduje ograniczeń w zakresie liczby testów na pracownika.

III. Zakup środków ochrony indywidualnej:

 1. PYTANIE: Czy w przypadku doposażenia stanowiska pracy w środki ochrony kwota 1000,00 zł za pakiet na jednego pracownika to kwota jednorazowa czy miesięczna?
  ODPOWIEDŹ: W przypadku zakupu środków ochrony indywidualnej, kwota 1000,00 zł za pakiet na jednego pracownika to maksymalna kwota na jednego pracownika na cały okres realizacji grantu (kwota jednorazowa).

IV. Zakup sprzętu:

 1. PYTANIE: Czy możliwy jest zakup laptopów dla pracowników do pracy zdalnej ze względu na COVID?
  ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości zakupu laptopów i innego sprzętu komputerowego w ramach grantu.

V. Inne:

 1. PYTANIE: Zgodnie z procedurą powierzenia grantów, grant nie może być powierzony na rzecz instytucji pieczy zastępczej, na rzecz których udzielono wsparcia w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  Z tej pomocy skorzystały rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze – dzieci/młodzież oraz osoby zatrudnione.
  Czy powyższe wyklucza placówki opiekuńczo-wychowawcze całościowo, czy tylko w części (np. zakup środków ochrony)?
  ODPOWIEDŹ: W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 można było skorzystać z następującego wsparcia:
  a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
  b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).
  W związku z powyższym w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” nie ma możliwości finansowania takich samych wydatków jak w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, nawet jeśli dana placówka nie skorzystała z takiej formy wsparcia.
  Natomiast inne formy wsparcia przewidziane w katalogu kosztów zgodnie z Procedurą powierzenia grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” mogą zostać uwzględnione we wniosku.
 2. PYTANIE:  Czy we wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” powiat może uwzględnić warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez stowarzyszenia lub zgromadzenie? Co w przypadku, gdy WTZ jest prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę)?
  ODPOWIEDŹ: W Procedurze powierzenia grantów pojawił się zapis, że Grant nie może być powierzony na rzecz podmiotów lub instytucji, które otrzymują bądź otrzymały już wsparcie współfinansowane ze środków unijnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, np. warsztaty terapii zajęciowej i organizacje, na rzecz których przyznano granty w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  Jednakże projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowany przez PFRON oferował warsztatom terapii zajęciowej granty jedynie na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.
  W związku z powyższym w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” nie ma możliwości finansowania takich samych wydatków jak w ww. Projekcie, nawet jeśli dana placówka nie skorzystała z takiej formy wsparcia.
  Natomiast w innych formach wsparcia przewidzianych w katalogu kosztów zgodnie z Procedurą powierzenia grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” mogą być uwzględnione warsztaty terapii zajęciowej.
  Jeśli warsztaty terapii zajęciowej są jednostką gminną (prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego), wówczas WTZ mogą być uwzględnione we wniosku składnym przez daną gminę. W przypadku WTZ prowadzonych przez organizacje pozarządowe, WTZ mogą być uwzględnione we wniosku składnym przez powiat, na zlecenie którego dane stowarzyszenie/fundacja/zgromadzenie prowadzi WTZ.
  Jeśli powiat/gmina będzie wnioskować o grant na rzecz WTZ w części dotyczącej dodatków do wynagrodzenia, należy pamiętać, że dodatki przysługują pracownikom za okres, w którym bezpośrednio wykonują/wykonywali pracę z osobami z niepełnosprawnością. Za czas kiedy warsztaty terapii zajęciowej miały zawieszoną działalność, albo praca z uczestnikami była wykonywana zdalnie, nie można przyznać dodatków w ramach grantu.
 3. PYTANIE: OPS realizuje projekt dotyczący usług opiekuńczych, współfinansowany ze środków UE/EFS. W ramach tego projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników. Czy w związku z tym OPS jest wykluczony z możliwości ubiegania się o grant w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”?
  ODPOWIEDŹ: W sytuacji opisanej powyżej, OPS nie będzie wykluczony z możliwości ubiegania się o grant w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Należy jednak mieć na uwadze, że nie można podwójnie finansować tych samych wydatków. Koszty poniesione w ramach innego projektu nie mogą być też wykazane jako wkład własny w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
 4. PYTANIE: Czy jest możliwość refundacji kosztów zgodnych z katalogiem kosztów wymienionym w Procedurze powierzenia grantów poniesionych w okresie kwalifikowalności, ale jeszcze przed podpisaniem umowy?
  ODPOWIEDŹ: Tak, można otrzymać refundację poniesionych wcześniej kosztów. Należy pamiętać, że realizację grantu można zaplanować na okres maksymalnie 6 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku.
 5. PYTANIE: W strukturze PCPR znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Czy w takim przypadku do wniosku w punkcie II Dane instytucji wpisujemy PCPR i obejmujemy wsparciem pracowników w/w jednostek?
  ODPOWIEDŹ: Tak, w tej sytuacji w punkcie II wniosku wpisujemy dane PCPR opisując strukturę zatrudnienia i wskazując liczbę pracowników w całej strukturze.
 6. PYTANIE: Jeśli wniosek składany przez powiat będzie obejmował PCPR i ŚDS to we wniosku wskażemy w punkcie II podmiot nr 1 PCPR i podmiot nr 2 ŚDS?
  ODPOWIEDŹ: Tak, we wniosku o powierzenie grantu należy osobno wskazać te dwa podmioty wykazując zaplanowane koszty osobno dla każdej instytucji/podmiotu.