Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”:

I. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń:

 1. PYTANIE: Czy wsparcie w postaci dodatku do wynagrodzenia przysługuje jednorazowo w kwocie 1000,00 zł brutto brutto czy jest to kwota miesięczna?
  ODPOWIEDŹ: Kwota 1000,00 zł brutto brutto to maksymalna miesięczna kwota dodatku.
 2. PYTANIE: Na jaki okres można przyznać dodatek do wynagrodzenia?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek/dopłatę do wynagrodzenie można przyznać maksymalnie na okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. (6 miesięcy).
 3. PYTANIE: Czy dodatek/dopłatę do wynagrodzenia mogą otrzymać wszyscy pracownicy danej jednostki ?
  ODPOWIEDŹ: Tak, dodatek/dopłatę do wynagrodzenia w ramach grantu można przyznać wszystkim pracownikom (etatowym i nieetatowym), pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:
  – praca wykonywana faktycznie w bezpośrednim kontakcie (kontakt osobisty) z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania
  lub
  – praca wykonywana faktycznie w bezpośrednim kontakcie (kontakt osobisty) z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.
  Podstawą przyznania dodatku jest praca w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.
  Fakt wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie klientami, powinien być udokumentowany tzn. powinien wynikać z zakresu obowiązków/czynności lub opisu stanowiska pracy danego pracownika bądź pisemnego polecenia przełożonego.
  Decyzja o przyznaniu dodatku i jego wysokości należy do pracodawcy (maksymalna kwota dodatku nie może przekroczyć 1000,00 zł miesięcznie brutto brutto).
  Przyznawanie i wypłacanie dodatków musi być zgodne z regulaminem wynagradzania danej jednostki.
 4. PYTANIE: Czy dodatek przysługuje pracownikowi, który świadczył pracę zdalnie lub pracując w danej jednostce nie miał bezpośredniego kontaktu z klientami/mieszkańcami (np. kontaktował się z nimi telefonicznie)?
  ODPOWIEDŹ: Nie, warunkiem przyznania dodatku jest praca w bezpośrednim kontakcie z klientami/mieszkańcami.
 5. PYTANIE: Czy jest możliwość zróżnicowania dodatku ze względu na różnice w kontakcie tj. na natężenie bezpośredniego kontaktu z klientami/mieszkańcami?
  ODPOWIEDŹ: Decyzja o wysokości przyznanego dodatku należy do grantobiorcy /pracodawcy danego pracownika. Maksymalna kwota dodatku to 1000,00 zł brutto brutto dla osoby zatrudnionej na pełen etat. Maksymalna kwota dodatku ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Można przyznać dodatek w niższej kwocie, jeśli pracodawca uzna to za uzasadnione.
 6. PYTANIE: Czy dodatki do wynagrodzeń dla pracowników przysługują również za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego?
  ODPOWIEDŹ: Dodatek przysługuje za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego, przy czym dodatek przyznawany w ramach grantu, jest dodatkiem specjalnym stanowiącym składową wynagrodzenia i podlega takim samym przepisom powodującym jego zmniejszenie w okresie zwolnienia chorobowego lub opieki nad dzieckiem, jak podstawowe wynagrodzenie.

II. Testy:

 1. PYTANIE: Czy kwota 400 zł przeznaczona na testy na obecność COVID-19 dla pracowników jest kwotą jednorazową czy można zaplanować np. 2 badania dla pracownika?
  ODPOWIEDŹ: Kwota 400 zł na zakup testu wraz z usługą wykonania to maksymalna kwota za test wraz z usługą. Nie oznacza to jednak, że jest kwota jednorazowa. Procedura powierzenia granatu nie przewiduje ograniczeń w zakresie liczby testów na pracownika.

III. Zakup środków ochrony indywidualnej:

 1. PYTANIE: Czy w przypadku doposażenia stanowiska pracy w środki ochrony kwota 1000,00 zł za pakiet na jednego pracownika to kwota jednorazowa czy miesięczna?
  ODPOWIEDŹ: W przypadku zakupu środków ochrony indywidualnej, kwota 1000,00 zł za pakiet na jednego pracownika to maksymalna kwota na jednego pracownika na cały okres realizacji grantu (kwota jednorazowa).

IV. Zakup sprzętu:

 1. PYTANIE: Czy możliwy jest zakup laptopów dla pracowników do pracy zdalnej ze względu na COVID?
  ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości zakupu laptopów i innego sprzętu komputerowego w ramach grantu.

V. Inne:

 1. PYTANIE: Zgodnie z procedurą powierzenia grantów, grant nie może być powierzony na rzecz instytucji pieczy zastępczej, na rzecz których udzielono wsparcia w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  Z tej pomocy skorzystały rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze – dzieci/młodzież oraz osoby zatrudnione.
  Czy powyższe wyklucza placówki opiekuńczo-wychowawcze całościowo, czy tylko w części (np. zakup środków ochrony)?
  ODPOWIEDŹ: W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 można było skorzystać z następującego wsparcia:
  a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
  b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).
  W związku z powyższym w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” nie ma możliwości finansowania takich samych wydatków jak w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, nawet jeśli dana placówka nie skorzystała z takiej formy wsparcia.
  Natomiast inne formy wsparcia przewidziane w katalogu kosztów zgodnie z Procedurą powierzenia grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” mogą zostać uwzględnione we wniosku.
 2. PYTANIE:  Czy we wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” powiat może uwzględnić warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez stowarzyszenia lub zgromadzenie? Co w przypadku, gdy WTZ jest prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę)?
  ODPOWIEDŹ: W Procedurze powierzenia grantów pojawił się zapis, że Grant nie może być powierzony na rzecz podmiotów lub instytucji, które otrzymują bądź otrzymały już wsparcie współfinansowane ze środków unijnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, np. warsztaty terapii zajęciowej i organizacje, na rzecz których przyznano granty w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  Jednakże projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowany przez PFRON oferował warsztatom terapii zajęciowej granty jedynie na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.
  W związku z powyższym w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” nie ma możliwości finansowania takich samych wydatków jak w ww. Projekcie, nawet jeśli dana placówka nie skorzystała z takiej formy wsparcia.
  Natomiast w innych formach wsparcia przewidzianych w katalogu kosztów zgodnie z Procedurą powierzenia grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” mogą być uwzględnione warsztaty terapii zajęciowej.
  Jeśli warsztaty terapii zajęciowej są jednostką gminną (prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego), wówczas WTZ mogą być uwzględnione we wniosku składnym przez daną gminę. W przypadku WTZ prowadzonych przez organizacje pozarządowe, WTZ mogą być uwzględnione we wniosku składnym przez powiat, na zlecenie którego dane stowarzyszenie/fundacja/zgromadzenie prowadzi WTZ.
  Jeśli powiat/gmina będzie wnioskować o grant na rzecz WTZ w części dotyczącej dodatków do wynagrodzenia, należy pamiętać, że dodatki przysługują pracownikom za okres, w którym bezpośrednio wykonują/wykonywali pracę z osobami z niepełnosprawnością. Za czas kiedy warsztaty terapii zajęciowej miały zawieszoną działalność, albo praca z uczestnikami była wykonywana zdalnie, nie można przyznać dodatków w ramach grantu.
 3. PYTANIE: OPS realizuje projekt dotyczący usług opiekuńczych, współfinansowany ze środków UE/EFS. W ramach tego projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników. Czy w związku z tym OPS jest wykluczony z możliwości ubiegania się o grant w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”?
  ODPOWIEDŹ: W sytuacji opisanej powyżej, OPS nie będzie wykluczony z możliwości ubiegania się o grant w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Należy jednak mieć na uwadze, że nie można podwójnie finansować tych samych wydatków. Koszty poniesione w ramach innego projektu nie mogą być też wykazane jako wkład własny w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
 4. PYTANIE: Czy jest możliwość refundacji kosztów zgodnych z katalogiem kosztów wymienionym w Procedurze powierzenia grantów poniesionych w okresie kwalifikowalności, ale jeszcze przed podpisaniem umowy?
  ODPOWIEDŹ: Tak, można otrzymać refundację poniesionych wcześniej kosztów. Należy pamiętać, że realizację grantu można zaplanować na okres maksymalnie 6 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku.
 5. PYTANIE: W strukturze PCPR znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Czy w takim przypadku do wniosku w punkcie II Dane instytucji wpisujemy PCPR i obejmujemy wsparciem pracowników w/w jednostek?
  ODPOWIEDŹ: Tak, w tej sytuacji w punkcie II wniosku wpisujemy dane PCPR opisując strukturę zatrudnienia i wskazując liczbę pracowników w całej strukturze.
 6. PYTANIE: Jeśli wniosek składany przez powiat będzie obejmował PCPR i ŚDS to we wniosku wskażemy w punkcie II podmiot nr 1 PCPR i podmiot nr 2 ŚDS?
  ODPOWIEDŹ: Tak, we wniosku o powierzenie grantu należy osobno wskazać te dwa podmioty wykazując zaplanowane koszty osobno dla każdej instytucji/podmiotu.