Wielkopolskie kluby rodzinne

Ogłoszenie naboru wniosków

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”.

  Cel naboru

  Celem naboru jest wspieranie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego gmin z terenu województwa w realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, rozumianych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, Wielkopolskim Programem Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025, w tym szczególnie tworzeniu miejsc realizacji usług społecznych skierowanych do rodzin z dziećmi, w szczególności poprzez organizację działań wspierających sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych – Wielkopolskich Klubów Rodzinnych.

   Termin realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej

   Od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2024 r.

   Podmioty uprawnione do składania wniosków

   Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej są gminy z terenu województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem gmin, które w latach 2021-2023 otrzymały dotację celową na wdrożenie modelu Klubów Rodzinnych w społecznościach lokalnych.

    Podmioty uprawnione do realizacji zadania

    Podmiotem uprawnionym do realizacji zadania jest urząd gminy lub gminna jednostka organizacyjna. Dotowany zobowiązany jest do wskazania realizatora projektu w złożonym wniosku.

      

     Zakres przedmiotowy

     Zakres przedmiotowy oraz szczegółowe informacje zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”  (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

      Finansowanie

      Na realizację zadania pn. „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

      Maksymalna wysokość dotacji celowej dla jednej gminy w ramach naboru w 2024 r. może wynosić 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

      Gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu finansowego lub osobowego w wysokości 5% wartości zadania.

      Harmonogram naboru

      Termin składania wniosków: od 28 marca 2024 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu wniosku) do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

      Sposób aplikowania

      Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do działania w imieniu gminy. Wniosek w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

      Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

      z dopiskiem: Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024

      należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu podpisany podpisem elektronicznym w terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru.

      Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem naboru wniosków na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”, który zawiera: szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania dotacji, kryteria oceny wniosków oraz wzór Wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej wraz z załącznikami.

       Dodatkowe informacje i kontakt

       Dodatkowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać mailowo lub telefonicznie.
       Osoby do kontaktu:

       Zaangażowane komórki organizacyjne

       Kontakt

       Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
       ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
       Tel.: 61 85 67 300
       Email:
       Czynne:

       PN-PT, 07:30-15:30

       Inspektor Ochrony Danych Osobowych
       Tel.: 61 85 67 340
       Email:

       Dane do faktury

       Województwo Wielkopolskie
       al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
       NIP 778-13-46-888
       Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
       ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

       © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

       Realizacja montownia.com