Start Obszary działalności Adopcja Wojewódzki Bank Danych

Wojewódzki Bank Danych

Czasami zdarza się, że dla konkretnego dziecka nie możemy znaleźć rodziny wśród zakwalifikowanych kandydatów. Najczęściej dotyczy to dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, psychicznymi, rozwojowymi, dzieci starszych (powyżej 7-10 roku życia) oraz licznych rodzeństw. W przypadku niepozyskania rodziny adopcyjnej dla dziecka, informację o nim przesyła się wraz z kartą dziecka do ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych.

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 821) i obwieszczeniem  Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr ROPS.IX.5010-1/2012 z dnia 02.01.2012 r., realizuje zadanie prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych.

Zadaniem Wojewódzkiego Banku Danych jest gromadzenie dokumentacji o dzieciach zakwalifikowanych do adopcji i przekazywanie jej do ośrodków adopcyjnych w województwie oraz do ośrodków adopcyjnych prowadzących wojewódzkie banki danych w pozostałych województwach celem poszukiwania rodzin przysposabiających.

W przypadku niepozyskania dla dziecka rodziny w Polsce, Wojewódzki Bank Danych po upływie określonego w ustawie terminu przesyła informacje o dziecku z terenu województwa do centralnego banku danych w celu poszukiwania rodziny poza granicami kraju. Wojewódzki Bank Danych utrzymuje stały kontakt z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, takimi jak: placówki opiekuńczo-wychowawcze, pogotowia rodzinne, szkoły, sądy, urzędy stanu cywilnego, organizatorzy pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. W ramach współpracy na bieżąco aktualizowane są dane o zgłoszonych dzieciach.

Zależy nam, by znaleźć „najlepszą rodzinę” dla każdego czekającego na rodziców dziecka. Cieszy nas bardzo, gdy rodzina w „drodze do adopcji” coraz bardziej otwiera się na malucha, jego potrzeby i problemy. Pragnienie przysposobienia niemowlęcia coraz częściej zastępuje gotowość do przyjęcia dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym. Konfrontacja oczekiwań rodzin i rzeczywistości adopcji pogłębia ich świadomość, dotyczącą specyficznych problemów dzieci adoptowanych. To pozwala rodzinie z dojrzałością podjąć decyzję o przysposobieniu dziecka mającego trudności w wielu sferach funkcjonowania, a przez to być może jeszcze bardziej zasługującego na bezwarunkową miłość i troskliwą opiekę.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com