Obowiązek informacyjny RODO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych realizując swoje zadania statutowe jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl.

Podstawa prawna i cele przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie realizowanie przez nas obowiązków ustawowych oraz nałożonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadań w oparciu o przepisy prawa i w granicach prawa.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę Państwa praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest tak zwane RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz¬nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy¬rektywy 95/46/WE, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Rozporządzenie RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy:

a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych;
b) zawieracie Państwo z nami umowę;
c) wykonujemy obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa lub wykonujemy zadanie publiczne.

Będąc jednostką administracji publicznej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w takim zakresie, jakim jest to przewidziane przepisami prawa. Często konsekwencją odmowy podania danych będzie niemożność wykonania przez nas zadania na Państwa rzecz lub zawarcia z Państwem umowy. Tam, gdzie wymagana jest Państwa zgoda, zawsze o nią prosimy. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

W zależności od łączących nas z Państwem stosunków prawnych, szczegółową podstawą prawną są przepisy:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w zakresie m.in. realizowanych szkoleń, ustawowych zadań ROPS, współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynacji rozwoju ekonomii społecznej;
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w zakresie prowadzenia Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego;
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – w zakresie m.in. realizacji przez nas działań na rzecz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, czy działalności Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego;
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w zakresie realizowanych przez nas zamówień publicznych;
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – w zakresie wszystkich spraw pracowniczych, w tym rekrutacji;
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie wspierania organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – w zakresie udzielania informacji publicznej;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – w zakresie naszych działań jako urzędu administracji publicznej.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków (np. Urząd Skarbowy, ZUS, medycyna pracy i BHP). Państwa dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym nas (m.in. kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych.

Ochrona Państwa praw oraz Inspektor Ochrony Danych
W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie – (61) 85 67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych w projektach europejskich

Wypełniając swoje zadania ustawowe, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje również wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być regulowane odmiennie.

W przypadku, gdy współpracują Państwo z nami przy realizacji projektów finansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), zapraszamy do zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego tutaj

W przypadku, gdy współpracują Państwo z nami przy realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), zapraszamy do zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego tutaj

Klauzula RODO w zakresie korespondencji