Obowiązek informacyjny RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. W związku z wejściem w życie tzw. Rozporządzenia RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops[at]rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl.

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych (p. Miłosz Czerniejewski), z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie – (61) 85 67 340 lub e-mailowo – iod[at]rops.poznan.pl

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej  w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków. Państwa dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym nas (np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Państwa dane osobowe, w zależności od sprawy będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 2. usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, a zgoda została cofnięta,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia i realizacji Państwa sprawy oraz jej archiwizacji. W zależności od sprawy Państwa dane osobowe możemy przetwarzać:

 1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;

W sprawach, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, zawsze o nią prosimy. Jest ona dobrowolna, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, choć skutkuje to niemożnością załatwienia Państwa sprawy.

 1. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, której Państwo jesteście stroną;

Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i wykonania umowy.

 1. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

Jako organ administracji publicznej, wszystkie działania realizujemy na podstawie i w granicach obowiązujących nas przepisów prawa, które mogą nakazywać obowiązki podania Państwa danych osobowych. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością załatwienia Państwa sprawy.

Uregulowania szczególne dla spraw załatwianych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:

Prowadzenie korespondencji

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest załatwienie wniesionej korespondencyjnie Państwa sprawy, w tym również jej archiwizacja. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a – na podstawie zgody w zakresie dodatkowych informacji przekazywanych nam dobrowolnie.

Zawieranie umów cywilnoprawnych (również prawo zamówień publicznych)

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej, w tym postępowania wyboru kontrahenta.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i lit. c RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 2. ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 4. ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Organizowanie szkoleń, konferencji, promocja i konkursy

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizowanie wydarzeń służących realizacji zadań statutowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W szczególności obejmuje to szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania sieciujące, produkcję materiałów promocyjnych, przeprowadzanie konkursów.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i e RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. ustawą z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 4. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udzielanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań publicznych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b, lit. c i lit. e RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. ustawą z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 5. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zatrudnienie pracowników

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie rekrutacji i zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i lit. c RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 3. ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a – na podstawie zgody w zakresie dodatkowych informacji przekazywanych nam dobrowolnie.

Organizowanie praktyk, staży i wolontariatu

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizowanie nieodpłatnych praktyk studenckich i zawodowych, staży i wolontariatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i lit. c RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 3. ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 4. ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a – na podstawie zgody w zakresie dodatkowych informacji przekazywanych nam dobrowolnie.

Wykonywanie zadań przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie ustawowych zadań przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny wraz z Filiami w Lesznie i Pile, określonych w szczególności w art. 156 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i lit. e RODO oraz w szczególności:

 1. ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 2. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a – na podstawie zgody w zakresie dodatkowych informacji przekazywanych nam dobrowolnie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.