Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

SYSTEM PARTYCYPACYJNEGO ZARZĄDZANIA SFERĄ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt pt. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”
Wnioskodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Partnerzy:

  1. Uniwersytet Warszawski,
  2. Województwo Małopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
  3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.12.2020 (planowane jest wydłużenie okresu realizacji do 2021)

Budżet projektu: 5 165 600,14 zł, z czego środki ROPS Poznań: 863 086,50 zł; finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele projektu:
Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych.
Drugim efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju, m.in. poprzez usprawnienie kanałów komunikacji i nawiązanie bliższej współpracy z samorządami regionalnymi, wypracowanie wspólnej metodologii tworzenia regionalnych programów.

Zadania ROPS Poznań:
1. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym

W ramach zadania zostanie:

  • Przeprowadzony desk research dotychczasowych działań w obszarze edukacji dotyczącej ES,
  • przygotowana zostanie koncepcja programu edukacji, która zostanie skonsultowana z interesariuszami,
  • opracowany zostanie podręcznik.

Kompleksowy program obejmować będzie podstawy wiedzy o ES w praktycznym ujęciu np. poprzez warsztaty, wizyty w przykładowych PES, szerzenie idei wolontariatu w sektorze ES (szczególnie dla młodzieży w kontekście ukazania ES jako jednej z możliwych ścieżek kariery zawodowej).

2. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze koordynacji ES w regionach

W ramach zadania będą odbywać się cykliczne (3/rok) spotkania Grupy ds. koordynacji ES w regionach (składająca się m.in. z przedstawicieli ROPS). Grupa odpowiedzialna będzie za komponent regionalny dot. koordynacji ES, w tym przede wszystkim za wypracowanie wspólnej koncepcji działań w tym zakresie w regionach oraz metod ich koordynacji. Koncepcja ta uwzględniałaby specyfikę regionów oraz różny stopień rozwoju ES.

Kolejne działanie to spotkanie ROPSów i OWESów, które organizowane byłoby zawsze podczas ogólnokrajowych wydarzeń w ramach Forum. Takie wspólne warsztaty międzyregionalne będą okazją do sieciowania środowiska. Celem spotkań będzie zebranie dotychczasowych doświadczeń, wspólna praca nad problemami, które pojawiają się w regionach w zakresie koordynacji ES, ale także włączenie doświadczeń regionów w proces tworzenia rozwiązań na poziomie kraju.