Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

SIEĆ DOBREGO WSPARCIA

Relacja z wizyty studyjnej 21-22 września 2017r.

Ostatni czwartek oraz piątek były dla nas – ludzi sieciujących, intensywne i ważne. Wizyta studyjna w Jarocinie okazała się być cudownym doświadczeniem, głównie za sprawą świetnej grupy uczestników oraz oczywiście miejsc, które mogliśmy, zobaczyć, posłuchać i dotknąć. Jarocin jest nietuzinkowy, a rozwiązania w obszarze polityki społecznej spójne i przemyślane.W ramach wizyty widzieliśmy m.in. centrum socjalne, mieszkania chronione, CIS, szkołę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bibliotekę prowadzącą program Senior + (otwartą i przyciągającą absolutnie wszystkie grupy wiekowe) rozmawialiśmy na temat programu mieszkanie plus, organizowania społeczności lokalnej, wizerunku pomocy społecznej i wolontariacie. W Jarocinie ludzie są na pierwszym miejscu, instytucje działają wspólnie na rzecz i dla ludzi, a Ci działają na rzecz innych. W Jarocinie jest energia i synergia! Po co sieciować- żeby było TAK w całej Wielkopolsce.Relacja z wizyt studyjnych 22-23 oraz 29-30 maja 2017r.

Za nami wizyty studyjne w Poznaniu! Było ciekawie i merytorycznie. Dobre praktyki z obszaru asystentury rodzinnej, pracy socjalnej – wsparcia zdrowia psychicznego i superwizji przedstawili specjaliści z MOPR w Poznaniu. Odwiedziliśmy Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Mogliśmy zobaczyć jak działa Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu ETAP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom pod fontanną”. Słuchaliśmy również prelekcji przedstawicielki świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem na Głównej”. Restauracje „Dobra i wino” oraz „Wspólny stół” to miejsca, w których nie tylko czekało na nas pyszne jedzenie ale także mogliśmy poznać historię tych miejsc związanych z ekonomią społeczną.

Dziękujemy pięknie poznańskim instytucjom za zaangażowanie oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Wszystkim uczestnikom życzymy by wizyty studyjne były inspiracją do dalszego rozwoju lokalnych działań w Wielkopolsce. Dbajmy wszyscy o wzajemne kontakty nawiązane podczas wizyt, żeby pozostały i żeby się rozwijały. Tymczasem my sieciujemy dalej!

 


Spotkanie ze specjalistami pt. usługi społeczne na rzecz osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne 10.05.2017r.

Dzięki otwartości, sprecyzowanym potrzebom zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z subregionu konińskiego ze specjalistami pracującymi na co dzień z osobami cierpiącymi na zaburzenia oraz choroby psychiczne. Pani Elżbieta Kostro (lekarz psychiatra) wraz z Panem Arturem Babikiem (kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy) poruszyli kwestie dotyczące: pracy z osobami chorymi psychicznie, ścieżki postępowania w sytuacjach interwencyjnych, aspektów prawnych oraz etycznych w pracy z osobami chorymi psychicznie oraz ich rodzinami. Spotkanie miało charakter warsztatowy w konwencji case study, która odpowiadała potrzebom uczestników spotkania.

Owocem działań sieciujących w obszarze pracy socjalnej na rzecz osób chorych psychicznie było podpisanie porozumień pomiędzy przedstawicielami gmin Kłecko, Stare Miasto oraz Krzymów ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA na rzecz wsparcia merytorycznego pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

Dodatkowym atutem spotkania, była możliwość skorzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Czilii, która zadbała o wyśmienity poczęstunek.


Pierwsze spotkanie subregionalne za nami. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, a szczególnie tym, którzy podzielili się swoją    wiedzą i doświadczeniami, byli to: przedstawiciele partnera wiodącego Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Gminy Grzegorzew oraz Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Dzięki takim ludziom i takim spotkaniom możemy się wzajemnie inspirować, by działać jeszcze lepiej i jeszcze efektywniej. Było to pierwsze spotkanie dotyczące sieciowania, lecz na pewno nie ostatnie. Została otwarta przestrzeń do dalszych działań – będziemy wykorzystywać ją z korzyścią dla społeczności lokalnych subregionu konińskiego.


    Miło nam poinformować, iż w ramach projektu Sieć Dobrego Wsparcia w dniu 07 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbędzie się subregionalne spotkanie: władz samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych działających w subregionie konińskim.
Celem spotkania jest wprowadzenie do projektu Sieć Dobrego Wsparcia i ukazanie możliwości podjęcia wspólnych działań oraz płynących z nich korzyści. Poniżej prezentujemy program, który mamy nadzieję zagwarantuje tłumne przybycie gości.

program-spotkania-pdf

Wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podjęliśmy się realizacji projektu

Sieć Dobrego Wsparcia.


Teren realizacji: subregion koniński

Okres realizacji: od czerwca 2016 roku do końca września 2018 roku

 

Cel główny :

Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji przy jednoczesnym nawiązywaniu współpracy międzysektorowej przy wykorzystaniu działań sieciujących.

 

Cele pośrednie oraz działania:

 1. Zmniejszenie występowania wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 200 beneficjentów projektu
 2. Wzrost kwalifikacji zawodowych dla 160 osób dzięki kursom zawodowym adekwatnym do potrzeb lokalnego rynku pracy
 3. Zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy przez 44 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym dzięki następującym działaniom:
  • stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdej  z osób
  • przeprowadzenie kursu aktywnego poszukiwania pracy
  • pośrednictwo pracy
 4. Nawiązanie trwalej współpracy (na podstawie porozumienia) na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pomiędzy instytucjami rynku pracy, JST oraz NGO poprzez działania sieciujące:
  • debaty, spotkania przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację lokalnej polityki społecznej, lokalnych przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych
  • działania edukacyjno-informacyjne
  • wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk
  • upowszechnianie modelu kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o usługi aktywnej integracji

Projekt Sieć Dobrego Wsparcia służy nie tylko wsparciu osób w trudnej sytuacji życiowej, ma również stanowić inspirację oraz drogowskaz dla jednostek samorządu terytorialnego w jaki sposób efektywnie działać wykorzystując narzędzia aktywnej integracji.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2.

Biuro partnera wiodącego:

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Telefon: 602 573 781;
fax: 063 27 65 705;
e-mail: koszraf@poczta.onet.pl

Biuro partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
tel. 61/8584-524 lub 314,
e-mail: anna.gizycka@rops.poznan.pl