Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

Zawiadamiamy o nowym terminie spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, które odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w sali nr 624.

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Osoby do kontaktu: Kamila Wejman, tel. 61 856 73 18, mail : kamila.wejman@rops.poznan.pl, Monika Bączyk-Widawska, tel. 61 856 73 18, mail: monika.baczyk-widawska@rops.pl 

SPOTKANIE REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej, w którym uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich podmiotów polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia). Zespół pracował bardzo efektywnie i dostarczył niezwykle cenny materiał  badawczy, niezbędny do opracowania i wdrożenia modelu.

Celem spotkań jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych i wprowadzenie nowego profilu usług opartego  o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Kolejne zebranie już pod koniec marca !

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Badań nad Rodziną – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”:

4 marca 2019 r.

w Sali Posiedzeń nr 2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

w godzinach od 9.00 – 15.00

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji następujących sektorów:  pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji      i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu województwa wielkopolskiego, z gmin nie uczestniczących w projekcie (tj. gmin: Śrem, Czerniejewo, Krobia, Swarzędz i Kostrzyn).

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy poznają założenia projektu oraz wstępne modele kooperacji międzyinstytucjonalnej, będące m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W trakcie drugiej części odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.

W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 marca 2019 r. 

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu konsultacyjnym należy przesłać mailem formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy konsultacje

Agenda spotkania konsultacyjnego

09:00 – 09:30 Przywitanie uczestników spotkania

09:30 – 09:40 Prezentacja na temat  projektu  „Kooperacja-efektywna i skuteczna”

09:40 – 10:10 Praktyk jako ekspert i badacz – doświadczenia Polskie i zagraniczne

10:10 – 10:25  Przerwa kawowa

10:25 – 12:25  Blok edukacyjno – szkoleniowy

 1. Uwarunkowania efektywnej współpracy instytucji w świetle badań
 2. Od kooperacji do integracji – czyli jak budować system wsparcia rodziny
 3. Familiocentryzm – rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 15:00 Blok konsultacyjny: konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi oparte o technikę koła przypadków (study circle). Uczestnicy otrzymają materiały prezentujące trzy różne modele wsparcia rodziny na poziomie gminy. Modele są skonstruowane na podstawie analizy materiałów wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne.

15:00 Zakończenie spotkania

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE_aktualizacja

W latach 2018/2019 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej:

Harmonogram wsparcia 2018_2019_aktualizacja

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W COACHINGU GRUPOWYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników socjalnych z gmin: Śrem, Swarzędz, Krobia, Czerniejewo oraz Kostrzyn do udziału w 16-godzinnym bezpłatnym coachingu grupowym, który odbędzie się w dniach 27-28 lutego br. w Poznaniu.

Coaching grupowy to metoda pracy podczas której uczestnicy pracują nad własnymi celami zawodowymi, wypracowują sposoby na poprawę skuteczności działań, dzielą się doświadczeniami z osobami zajmującymi podobne stanowiska.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Stawianie sobie celów i wypracowywanie skutecznych narzędzi do ich osiągania
 • Prowadzenie rozmów coachingowych ze klientami
 • Wykorzystywanie swojego potencjału dla dobra klientów
 • Budowanie efektywnej strategi lub taktyki dla poprawy wyników
 • Tworzenie  atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy

MIEJSCE SPOTKANIA: hotel Safir w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49

PROWADZĄCY: dr Jolanta Jaworska (J&J Psychoedukacja)

CZAS TRWANIA: 1 dzień: 10.00 – 18.00; 2 dzień: 8.00 – 16.00

Uczestnikom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

W coachingu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy (wypełnia instytucja, w której zatrudniony jest pracownik socjalny) oraz formularz uczestnictwa w projekcie (wypełnia sam uczestnik).

Formularz uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. telefonu: 61 856 73 18.

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SEMINARIA

Zapraszamy pracowników instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego, śremskiego i poznańskiego do udziału w II części bezpłatnego seminarium poświęconego tematyce efektywnej współpracy w zespole.

Seminarium kierowane jest do 50 pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych  w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

TERMINY SPOTKAŃ:

Powiat gnieźnieński: 12 lutego br., miejsce: świetlica wiejska Wierzyce, os. Leśne 7

Powiat gostyński: 13 lutego br., miejsce: Wyspa Kasztelańska, sala Przemysła II, ul. Plac Kościuszki 3; Krobia

Powiat poznański: 18 lutego br., miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14;

Powiat śremski: 19 lutego br., miejsce: Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10

CZAS TRWANIA: 9.00 – 17.00

PROWADZĄCA: Małgorzata Wiśniewska

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

Współpraca w zespole:

 • Zasady pracy z osobami o różnych temperamentach, (w tym metodologia stylów zachowań MaxieDISC);
 • Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole;
 • Motywowanie zespołu;
 • Ujęcie ogólne (teorie motywacji);
 • Bodźce i ich stosowanie;
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar;
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

Ewaluacja funkcjonowania zespołu:

 • Ewaluacja ciągła i okresowa;
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny;
 • Superwizja pracy zespołu.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i dostarczyć mailem formularz zgłoszeniowy na adres:

kamila.wejman@rops.poznan.pl – powiat poznański i śremski;

monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl – powiat gnieźnieński i gostyński

seminarium Formularz zgłoszeniowy powiat śremski

Formularz zgłoszeniowy powiat poznański

seminarium Formularz zgłoszeniowy

seminarium Formularz zgłoszeniowy gnieźnieński

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE ŚREMSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_sądownictwo

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_pomoc społeczna

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

KOLEJNE SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W dniach 8-9.12.2018 r. odbyły się kolejne z cyklu spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz gostyńskiego, natomiast w dniach 15-16.12.2018 r. –z terenu powiatu śremskiego oraz poznańskiego. Tym razem uczestnicy pracowali nad tematem zasad współpracy i komunikacji w zespole.

Jednocześnie informujemy, iż posiadamy dwa wolne miejsca do prac w grupie z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel : 61 8567 318

W POWIATACH GNIEŹNIEŃSKIM, GOSTYŃSKIM, ŚREMSKIM ORAZ POZNAŃSKIM ODBYŁ SIĘ PIERWSZY MODUŁ SEMINARIUM

W dniach 22.11, 23.11, 27.11 oraz 4.12. br. spotkaliśmy się z uczestnikami seminariów, prowadzonych na terenie gmin: Czerniejewo, Krobia, Śrem oraz Swarzędz. Prowadząca spotkanie Małgorzata Wiśniewska – trener biznesu oraz dyplomowany coach z wieloletnim doświadczeniem – ujęła zebranych wysokim poziomem profesjonalizmu oraz niezwykle praktycznym wymiarem seminarium. Interaktywny charakter tego spotkania nie pozwolił się nudzić uczestnikom!

Seminaria poświęcone były tematyce współpracy i komunikacji w grupie. Omawiane zagadnienia obejmowały m.in: sposoby prowadzenia dyskusji, koncepcję celu zgodnie z zasadą S.M.A.R.T., omówienie mechanizmów i pułapek stereotypowego myślenia. Pojawiła się również okazja do poznania swoich predyspozycji w zakresie ról pełnionych grupie za pomocą testu Belbina.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a tych, którzy chcieliby dołączyć do drugiego modułu seminarium, serdecznie zapraszamy !

Przypominamy :

Seminaria skierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Terminy kolejnych seminariów:

12.02.2019 – powiat gnieźnieński,

13.02.2019 – powiat gostyński,

18.02.2019 – powiat poznański,

19.02.2019 – powiat śremski.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl,

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl,

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

 

PIERWSZE SPOTKANIA PGD JUŻ ZA NAMI !

We wtorek 13.11 br.  oraz czwartek 15.11 br. w powiecie gostyńskim oraz gnieźnieńskim odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Decydentów, tj. przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy oraz dyrektorów/kierowników podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, aktywny udział w spotkaniu oraz  cenną wymianę doświadczeń. Zdobyliśmy wiele ciekawych informacji, które posłużą nam do budowania naszego projektowego modelu kooperacji. Jednocześnie informujemy, iż osoby chętne mogą nadal zgłaszać swój udział w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już w połowie stycznia. Serdecznie zapraszamy !

Kontakt: Monika Bączyk-Widawska monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl , tel. 61 8 567 318

BEZPŁATNE SEMINARIA DLA PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW POLITYK SEKTOROWYCH W POWIATACH: POZNAŃSKIM, ŚREMSKIM, GNIEŹNIEŃSKIM I GOSTYŃSKIM.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itd.

Terminy spotkań i miejsce – listopad 2018

Miejsca spotkań:

 1. POWIAT GNIEŹNIEŃSKI: termin : 22 listopada 2018 r., godz.9.00, miejsce: Świetlica Wiejska Sołectwa Wierzyce, os. Leśne 7 , 62-262 Wierzyce Zaproszenie gnieznieński
 2. POWIAT GOSTYŃSKI: termin: 23 listopada 2018 r., godz. 9.00, miejsce: Wyspa Kasztelańska, Sala Przemysła II, Plac Kościuszki 3; 63-840 Krobia Zaproszenie gostyński seminarium  
 3. POWIAT POZNAŃSKI: termin:  4 grudnia 2018 r., godz. 9.00 miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 4. POWIAT ŚREMSKI:  termin:  27 listopada 2018 r., godz.9.00 miejsce: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, Zaproszenie seminarium powiat śremski

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Zakres tematyczny:

 1. BUDOWANIE ZESPOŁU MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO/MIĘDZYSEKTOROWEGO.

1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,

1.2 Wypracowanie procedury współpracy,

1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,

1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),

1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,

1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

 1. NEGOCJACJE MIĘDZYZESPOŁOWE.
 2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.

3.1 Formułowanie celów zespołowych,

3.2 Podział kompetencji w zespole

 • rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
 • efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
 • Modele współpracy zespołowej.

3.3 Komunikacja w zespole

 • interakcje pomiędzy członkami zespołu,
 • zarządzanie konfliktem,
 • konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
 • zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,

3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.

3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),

 • Bodźce i ich stosowanie,
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar,
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.
 1. EWALUACJA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU.

4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,

4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,

4.3 Superwizja pracy zespołu.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

———————————————————————————————————————-

REKRUTACJA DO PRAC POWIATOWYCH GRUP DECYDENTÓW

Trwa rekrutacja przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy (15 przedstawicieli z każdego powiatu), podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia) do udziału w pracach Powiatowych Grup Decydentów (z terenu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego i śremskiego)

Zakres zadań członków PGD:

 1. Weryfikacja wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne modelu kooperacji.
 2. Wypracowanie  koncepcji  wdrażania  modelu  kooperacji na poziomie społeczności lokalnej.
 3. Udział w badaniach wewnętrznych prowadzonych podczas spotkań.
 4. Udział w pracach nad identyfikacją barier i optymalizacją systemu współpracy międzysektorowej.

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Terminy spotkań grup PGD:

12.11.2018, 14.01.2019, 21.05.2019 i 29.04.2020 – powiat gnieźnieński

Zaproszenie PGD powiat gnieźnieński termin 12.11.2018

13.11.2018, 15.01.2019, 28.05.2019 i 26.05.2020 – powiat gostyński

Zaproszenie PGD powiat gostyński termin 13.11.2018

11.12.2018, 28.01.2019, 13.06.2019 i 18.06.2020 – powiat poznański

28.11.2018, 29.01.2019, 24.06.2019 i 20.05.2020 – powiat śremski

———————————————————————————————————————

COACHING INDYWIDUALNY DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – OGŁOSZENIE O NABORZE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako Partner naukowy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, prowadzi rekrutację pracowników socjalnych z terenu województwa wielkopolskiego z gmin: Czerniejewo, Śrem, Krobia, Swarzędz oraz Kostrzyn do udziału w coachingu indywidualnym.

Regulamin rekrutacji:

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

Formularz zgłoszeniowy:

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-formularz-zgłoszeniowy-1

Kontakt w sprawie zgłoszeń – Pani Joanna Kosińska tel. 56 665 60 30, e-mail: kooperacja@umk.pl

Szczegółowe informacje na stronie:

https://rodzina.umk.pl/2018/09/07/rekrutacja-pracownikow-socjalnych-do-udzialu-w-coachingu-indywidualnym/

—————————————————————————————————————————

SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W miniony weekend tj. 15-16 września br. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych. W tych dniach spotkali się przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych w obszarze pracy z rodziną z powiatu gnieźnieńskiego. Spotkanie prowadził przedstawiciel partnera naukowego projektu, tj Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo.

Terminy kolejnych spotkań:

powiat gnieźnieński i gostyński: 6-7.10.2018, 8-9.12.2018, 19-20.01.2019, 23-24.02.2019, 6-7.04.2019, 25-26.05.2019, 15-16.06.2019, 14-15.09.2019, 19-20.10.2019, 23-24.11.2019, 11-12.01.2020, 8-9.02.2020, 7-8.03.2020

powiat poznański i śremski: 20-21.10.2018, 15-16.12.2018, 12-13.01.2019, 9-10.02.2019, 11-12.05.2019, 8-9.06.2019, 7-8.09.2019, 12-13.10.2019, 16-17.11.2019, 7-8.12.2019, 18-19.01.2020, 15-16.02.2020, 14-15.03.2020

————————————————————————————————————-

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

W roku 2018 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej.:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie

——————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA W POWIECIE GOSTYŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM, GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POWIECIE GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU EDUKACJI I KULTURY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

—————————————————————————————————————————————

WYNIKI NABORU W PROJEKCIE „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze powiatów i gmin miejsko-wiejskich  z województwa wielkopolskiego  zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWER.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, zostały wybrane:

Powiaty:

 1. Powiat gnieźnieński
 2. Powiat gostyński
 3. Powiat  śremski
 4. Powiat poznański

Gminy miejsko-wiejskie:

 1. Gmina Czerniejewo
 2. Gmina Krobia
 3. Gmina Kostrzyn
 4. Gmina Swarzędz
 5. Gmina Śrem

———————————————————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
– NABÓR GMIN –

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

ZAPROSZENIE_NABÓR GMIN_KOOPERACJA
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja

Partnerem wiodącym projektu jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami są: – Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, – Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, – Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Szczecinie, – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Teren realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Zachodniopomorskie.

Okres realizacji: od 1.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Cel główny:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości.

Działania projektowe:

 • Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.
 • Spotkania grup na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy
 • Spotkania grup refleksyjnych na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu
 • Spotkania grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie
 • Testy wdrażania modelu.
 • Działania edukacyjne.
 • Wsparcie kadry socjalnej.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych      m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8567 334, fax. 61/85 15 635
www.rops.poznan.pl, www.facebook.com@ROPSwPoznaniu
e-mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl; monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Biuro lidera partnerstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
tel.  (+48) 56 6571476; fax. (+48) 56 6571461
www.rops.torun.pl
e-mail: j.derda@rops.torun.pl