Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTYWNI I NIEZALEŻNI – ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SUBREGIONIE KONIŃSKIM

AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE

Podajemy dalej model usługi społecznej.

W marcu 2017 r. odbyły się spotkania zapoznawcze z modelem usługi społecznej realizowanej w ramach projektu „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”. Mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych:

– 9 marca 2017 r. we Władysławowie,

– 13 marca 2017 r. w Kościelcu,

– 15 marca 2017 r. w Rychwale,

– 16 marca 2017 r. w Krzymowie.

Na spotkaniach „podawaliśmy dalej” dobre praktyki wypracowane przez przedstawicieli Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka z Konina. Osoby z niepełnosprawnościami są zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego niezbędnym jest przeprowadzenie działań mających wpłynąć kompleksowo na ich usamodzielnienie, zarówno poprzez poprawę stanu fizycznego, jak i zwiększenie integracji społecznej, a także zwiększenie poziomu poczucia własnej wartości. Byli z nami instruktorzy niezależnego życia (osoby poruszające się na wózkach), którzy zaprezentowali swoje historie o drodze do codziennej samodzielności.

W całym procesie zwiększenia samodzielności osób z niepełnosprawnością nie można zapominać o osobach z ich najbliższego otoczenia tj. opiekunach faktycznych. Konieczność zapewnienia całodobowej i wieloletniej opieki oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami zmienia życie całej rodziny. Nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również ich najbliżsi opiekunowie winni mieć wsparcie. Celem projektu jest nie tylko zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością, ale również zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych.

W ramach projektu realizujemy działania dotyczące świadczenia usług kierowanych do samorządów lokalnych z subregionu konińskiego. Na naszych spotkaniach skupiamy się na nawiązywaniu współpracy, partnerstw oraz wymiany doświadczeń, a także wsparciu merytorycznym w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadnianiu spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania modelu usługi społecznej.

GALERIA:

Władysławów

Fotografia przedstawia uczestników spotkania, które odbyło się sali Urzędu Gminy we Władysławowie w dniu 9 marca 2017 roku.

KOŚCIELEC

Fotografia przedstawia prowadzących spotkanie projektowe „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”, które odbyło się w sali Urzędu Gminy w Kościelcu w dniu 13 marca 2017 roku.

RYCHWAŁ

Fotografia przedstawia uczestników spotkania zapoznawczego z modelem usługi społecznej, które odbyło się sali w Rychwale w dniu 15 marca 2017 roku.

KRZYMÓW

Fotografia przedstawia uczestników spotkania, które odbyło się sali Urzędu Gminy w Krzymowie w dniu 16 marca 2017 roku.

AKTYWNI I NIEZALEŻNI – ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SUBREGIONIE KONIŃSKIM

Wspólnie z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni i niezależni”- zwiększenie samodzielności osób
z niepełnosprawnością w subregionie konińskim.
Teren realizacji: subregion koniński
Okres realizacji: od stycznia 2017  do czerwca 2019
Cel główny :
Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów.
Cele szczegółowe projektu i zadania:
1. Zwiększenie poziomu sprawności i usamodzielnienia w grupie wśród 130 ON poprzez udział w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych;
2. Zwiększenie poziomu rozpoznania natury swoich problemów, poczucia własnej wartości wśród 130 ON, poprzez udział w zajęciach z arteterapeutą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, trenerem;
3. Poszerzenie poziomu wiedzy w zakresie urologii, aspektów prawnych, diety, higieny osobistej, aspektów niezależnego życia wśród 130 ON poprzez udział w warsztatach niezależnego życia;
4. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji pracy z ON wśród 65 OF poprzez udział w specjalistycznych warsztatach.
Cel szczegółowy projektu i zadanie ROPS w Poznaniu:
5. Dostarczanie narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnej społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi deintytucjonalizacji.

 

Projekt „Aktywni i niezależni”- zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim skierowany jest do osób w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym i ich opiekunów, otoczenia, JST, NGO, instytucji i organizacji społecznych, rynku pracy, społeczności lokalnej.
Biuro partnera wiodącego:
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
telefon: 63 211 22 19
www.podajdalej.org.pl
e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
Biuro partnera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8584-524 lub 314
www.rops.poznan.pl
e-mail: natalia.nowakowska@rops.poznan.pl

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe WRPO 2014+.