Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowej ustawy o ekonomii społecznej, która ma kompleksowo uregulować kwestie dotyczące sfery na pograniczu sektora przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych.

Novum będzie wprowadzenie statusu tzw. przedsiębiorstwa społecznego. Takie podmioty będą mogły liczyć m.in. na zwolnienie z podatku dochodowego CIT w części przeznaczonej na reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ekonomia społeczna to pojęcie o szerokim zakresie znaczeniowym. Obejmuje ono zróżnicowane formy aktywności zarówno ze sfery gospodarczej jak i społecznej. Aktywność ta oznacza przede wszystkim oddolne działania obywateli realizowane wspólnie w określonym społecznym celu.

„Celem projektowanej regulacji jest zatem aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych, czy też osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego. Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się być w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce.” – jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Cała dokumentacja dotycząca projektu Ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (UD185) zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

Obecnie trwa proces konsultacji projektu ze środowiskiem organizacji i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i aktywnego włączenia się w proces opiniowania zapisów projektu ustawy!

Aby zapoznać się z powyższymi materiałami, należy wejść na stronę projektu ustawy o ekonomii społecznej.