ROPS.X.3612/4/2020

 

Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający załączył do Ogłoszenia w wersji edytowalnej część „E” Formularza ofertowego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

„Kompleksowa usługa obejmująca usługę szkoleniową, hotelarską, restauracyjną i konferencyjną w celu przeprowadzenia ośmiu 3-dniowych szkoleń w wymiarze 24 godzin szkoleniowych adresowanych do kadry zarządzającej podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego”

o wartości zamówienia – poniżej równowartości kwoty 750 000 euro

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych, hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na terenie Poznania w celu przeprowadzenia ośmiu 3-dniowych szkoleń
  2. Miejsce realizacji usług: hotel o standardzie minimum trzygwiazdkowym położonym
    do 5 kilometrów od Dworca Głównego w ruchu pieszym mierzonym zgodnie z https://www.google.pl/maps.
  3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań, SEKRETARIAT pok. 208 w godz. 7.30 – 15.30.
  2. Ofertę należy złożyć do 05.03.2020 r. do godz. 14.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 316 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 14:15

Załączniki:

  1. ROPS.X.3612_4_2020 postępowanie wraz załącznikami
  2.  ROPS.X.3612_4_2020 Formularz ofertowy część E – wersja edytowalna

Informacja z otwarcia 4_2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania