Start Komórki organizacyjne Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

W Wielkopolsce funkcjonuje pięć ośrodków adopcyjnych w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podstawowym zadaniem ośrodków  adopcyjnych, jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Zadanie to stanowi wyłączną kompetencję ośrodków adopcyjnych. (Dział V Ustawy „Postępowanie adopcyjne”).

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem ekspertek i ekspertów wspierającym działania w obszarze adopcji w Wielkopolsce. Do zadań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego należą:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia;
 • diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Wielkopolskie Ośrodki Adopcyjne działają na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Finansowane są w całości z budżetu państwa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce w latach 2019-2022 przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej.

Działania projektowe kierujemy do dzieci kwalifikowanych do adopcji, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Obszary działalności i zadania

Ważnym zadaniem ośrodków adopcyjnych jest promocja idei adopcji. Chcemy, by dzieci adoptowane żyły w środowisku, gdzie adopcja jest tylko innym sposobem na rodzicielstwo, by czuły się kochane i bezpieczne tak jak wszystkie dzieci czuć się powinny.

Corocznie organizujemy spotkania i pikniki rodzin adopcyjnych. Nasze rodziny spotykają się, integrują i wspólnie bawią. Organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania panelowe. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi. Opracowujemy diagnozy, raporty, sprawozdania dotyczące systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Zespół

Pracujemy w pięciu zespołach – w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Każdym zespołem, składającym się z psychologów i pedagogów, kieruje kierownik. Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Każdy zespół ma wypracowane własne metody pracy, jednak działamy w oparciu o wspólne standardy. Wszyscy nasi klienci (i dzieci, i dorośli) są dla nas równoważni – jesteśmy bowiem przekonani, że wyłącznie szczęśliwi rodzice są w stanie stworzyć szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pracujemy również z rodzinami naturalnymi, szczególnie z mamami rozważającymi decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji oraz dorosłymi osobami adoptowanymi.

W ramach rozwoju zawodowego na bieżąco szkolimy się, szukamy nowych metod pracy, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy pomocy superwizorów, dyskutujemy o procedurach, bierzemy udział w działaniach mających na celu zmiany systemowe.

WOA Poznań

ul. Mielżyńskiego 14, Okrąglak (piętro: 7)
61-725 Poznań
kom. 721 196 007
woapoznan@rops.poznan.pl
godziny pracy: 7:30-15:30

Zastępca Dyrektora ds. Adopcji
Jolanta Kopińska
tel. 61 85 67 302, kom. 605 576 727, jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Anna Główczyńska, Kierowniczka Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu, psycholog
tel. 721 196 005, email: anna.glowczynska@rops.poznan.pl

Anna Krzywicka-Filuś, psycholog
tel. 721 196 016, email: anna.krzywicka-filus@rops.poznan.pl

Katarzyna Sroka, psycholog
tel. 721 196 015, email: katarzyna.sroka@rops.poznan.pl

Anna Kraska-Matuszczak, pedagog
tel. 721 196 026, email: anna.kraska@rops.poznan.pl

Aleksandra Ratajczak, pedagog
tel. 721 196 047, email: aleksandra.ratajczak@rops.poznan.pl

Wiesława Sędziak, pedagog
tel. 721 196 048, email: wieslawa.sedziak@rops.poznan.pl

Halina Piechowiak, pedagog
tel. 721 196 014, email: halina.piechowiak@rops.poznan.pl

Iga Adamczyk, specjalista ds. procedur adopcyjnych (pedagog) 
tel. 721 196 013, email: iga.adamczyk@rops.poznan.pl

Magdalena Rozwalka, specjalista ds. procedur adopcyjnych (psycholog)
tel.721 196 029 , email: magdalena.rozwalka@rops.poznan.pl

Agnieszka Woźna, specjalista ds. procedur adopcyjnych (pedagog)
tel. 721 196 007, email: agnieszka.wozna@rops.poznan.pl

Milena Maciąg, pomoc administracyjna
tel.721 196 007 , email: milena.maciag@rops.poznan.pl

Agnieszka Chmielewska, specjalista ds. Wojewódzkiego Banku Danych
tel. 61 856 73 45, email: agnieszka.chmielewska@rops.poznan.pl

WOA Piła

ul. Drygasa 29
64-920 Piła
tel. 67 215 30 41
email: woapila@rops.poznan.pl
godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Barbara Grenda, Kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Pile, pedagog
Tel. 67 215 30 41
kom. 606 594 060
barbara.grenda@rops.poznan.pl

Renata Magoń, pedagog
renata.magon@rops.poznan.pl

Anna Gluba-Cicio, psycholog
anna.gluba@rops.poznan.pl

Natalia Urbańczyk, psycholog
natalia.urbanczyk@rops.poznan.pl

Julia Piechowska, pedagog
julia.piechowska@rops.poznan.pl

WOA w Lesznie

ul. Jana Pawła II 12
64-100 Leszno
email: woaleszno@rops.poznan.pl
tel. 65 526 30 08
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30
środa 7:30 – 18:00

Łukasz Maćkowiak, Kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Lesznie, pedagog
tel. 65 526 30 08
kom. 605 576 726
lukasz.mackowiak@rops.poznan.pl

Weronika Ślusarek, psycholog
weronika.slusarek@rops.poznan.pl

Dagmara Lasik, pedagog
dagmara.lasik@rops.poznan.pl

Barbara Morawska, pedagog
barbara.morawska@rops.poznan.pl

Karolina Nikodemska, psycholog
karolina.nikodemska@rops.poznan.pl

WOA Konin

ul. Chopina 23b
62-500 Konin
email: woakonin@rops.poznan.pl
kom. 721 196 056
godziny pracy:
poniedziałek – 7.00 -18.30
wtorek – 7.00 – 15.30
środa – 7.00 – 18.30
czwartek – 7.00 – 15.30
piątek – 7.00-15.30

Paulina Antczak, Kierowniczka Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie, pedagog
kom. 721 196 049

Marzanna Przybyłowska, pedagog
kom. 721 196 063

Justyna Waszk, psycholog
kom. 721 196 071

WOA Kalisz

ul. Nowy Świat 13
62-800 Kalisz
email: woakalisz@rops.poznan.pl
kom. 721 196 087

godziny pracy:
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 18.00
piątek 7.30 – 15.30

Halina Tarasewicz, Kierowniczka Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu, pedagog
kom. 721 196 089

Agnieszka Pawlaczyk, pedagog
kom. 721 196 125

Joanna Aleksandrzak, psycholog
kom. 721 196 128

Magdalena Nowak, specjalista ds. procedur adopcyjnych
kom. 721 196 488

 1. Jak łączymy instytucje?
  Zadaniem ośrodków adopcyjnych jest współpraca z ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 2. Ciekawe rozwiązania, innowacje i dobre praktyki w tym obszarze.
  Od lat zmagamy się z niedoborem chętnych do podjęcia się roli rodzica zastępczego. Prowadzone kampanie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.   W 2021 roku, podczas naszych międzyinstytucyjnych spotkań, wpadliśmy na pomysł zaangażowania w taką formę pomocy części zakwalifikowanych przez WOA kandydatów, którzy ze względu na pozytywne zakończenie adopcyjnych procedur, spełniają wszelkie wymogi stawiane kandydatom na rodziców zastępczych.

  W Wielkopolsce  wprowadzamy innowacyjne rozwiązanie polegające na tworzeniu dla dzieci tymczasowych rodzin zastępczych spośród kandydatów oczekujących na adopcję dziecka. Tworzymy także rodziny pomocowe. Nawiązaliśmy w tym zakresie współpracę z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz sądami rodzinnymi. Odbyły się dwie konferencje promujące to rozwiązanie oraz seminaria w każdym subregionie.

 3. Wartościowe treści i ważne akcje i kampanie społeczne prowadzimy cieszący się powodzeniem profil na Facebooku oraz zamieszczamy ciekawe treści na stronie internetowej w zakładce dotyczącej Wielkopolskiego Ośrodak Adopcyjnego.

 4. W ramach promocji idei adopcji jako Wielkopolska przygotowaliśmy:
 • kampanię outdoorową,
 • kampanię radiową,
 • artykuły w prasie ogólnopolskiej,
 • album rodzin adopcyjnych,
 • zbiór bajek adopcyjnych,
 • zbiór ćwiczeń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 • album dla dziecka adoptowanego,
 • ulotki informacyjne.

Misja Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego

Wielkopolskie Ośrodki Adopcyjne realizują misję „Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę”. Wykonując swoje zadania kierujemy się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Przyjmując jego perspektywę pracujemy z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi i naturalnymi, wspólnie poszukując rozwiązań, które będą służyć dzieciom. Jesteśmy przekonani, że w długiej perspektywie tylko rodzina jest środowiskiem, w którym dziecko może szczęśliwie wzrastać i realizować swój potencjał.

„Najlepsza rodzina” to taka, która w pełni otwiera się na dziecko i je akceptuje, daje poczucie bezpieczeństwa, tworzy z nim prawdziwą, głęboką więź emocjonalną, dba o zaspokojenie wszystkich jego potrzeb, tworzy odpowiednie warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, wykorzystując jego często ograniczone możliwości.

Jeśli jest szansa, by dzieci pozostały w rodzinach naturalnych, wspieramy je w wypełnianiu funkcji opiekuńczych, by mogły one sprostać wyzwaniom rodzicielstwa. Gdy jednak dziecko ze względu poważne problemy w rodzinie biologicznej, trafiło do systemu pieczy zastępczej, staramy się razem z innymi instytucjami całościowo ocenić sytuację, by wdrożyć w życie rozwiązanie najwłaściwsze dla konkretnego dziecka – czasem zapada decyzja o pozostaniu dziecka w rodzinie zastępczej, gdyż doskonale wywiązuje się ona ze swoich zadań, a czasem poszukujemy dla zgłoszonego dziecka rodziny adopcyjnej, którą wcześniej poprzez szczegółową diagnozę i szkolenie przygotowujemy do tej roli.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com