Start Komórki organizacyjne Obserwatorium Integracji społecznej

Obserwatorium Integracji społecznej

Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS) zajmuje się prowadzeniem badań społecznych i analiz. Przyczynia się nie tylko do oceny efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej lecz również do podnoszenia jakości tych działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej.

Kim jesteśmy?

Oprócz prowadzenia badań społecznych i analiz, Obserwatorium Integracji Społecznej zajmuje się również przygotowywaniem Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego, współpracą z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i Urzędem Wojewódzkim w zakresie sprawozdawczości.

Ponadto gromadzeniem danych statystycznych ze statystyki publicznej oraz ze sprawozdań resortowych, przygotowywaniem skrótów z badań, broszur informacyjnych, artykułów do biuletynu, współpracą z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w obszarze dotyczącym włączenia społecznego, integracji społecznej, pomocy społecznej, opracowywaniem materiałów analitycznych, sprawozdawczych w zakresie realizacji Strategii Polityki Społecznej, opracowywaniem materiałów dla decydentów, instytucji i organizacji pozarządowych.

OIS wspiera zespół ROPS także w obszarze badawczym: konsultuje założenia badawcze, formularze, ankiety, scenariusze pod wywiady, techniki badawcze i in. Bada, monitoruje i analizuje zjawiska i problemy społeczne; formułuje rekomendacje zmian oraz upowszechnia wyniki swojej działalności.

Zespół

Sylwia Szpyrka, tel. 61 85 67 336
Karolina Czub, tel. 61 85 67 338
Marta Zaręba, tel. 61 85 67 338

Kontakt

Obserwatorium Integracji Społecznej

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

Cel Obserwatorium Integracji Społecznej

Od lipca 2015 r. OIS funkcjonuje w ramach WROT – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, współtworząc wraz z Obserwatorium Rynku Pracy oraz Obserwatorium Innowacji sieć wielkopolskich obserwatoriów.

Stworzenie Obserwatorium stało się odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem. OIS służy nie tylko instytucjom i odbiorcom z poziomu regionalnego (wojewodom i podległym mu instytucjom, a także marszałkom i urzędowi marszałkowskiemu) i krajowym (administracja rządowa szczególnie ministerstwa pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia), ale głównie instytucjom z poziomu powiatowego i gminnego, czyli ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie i innym jednostkom organizacyjnym gminy i powiatu.

Działania

Działania OIS przyczyniają się do:

  • monitorowania zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie
  • gromadzenia danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • poszukiwania rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
  • monitorowania działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
  • analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
  • zebrania i udostępnienia istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,
  • upowszechniania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
  • upowszechniania informacji nt. realizowanych w regionie projektach.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com