Projekt Koordynacja Ekonomii Społecznej

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej (ES) oraz systemu wsparcia sektora rozumiana jest jako: wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

W celu podwyższania jakości usług w sektorze ekonomii społecznej i realizacji ich zgodnie z wymaganymi standardami w kooperacji z różnymi podmiotami, w szczególności z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, niezbędne jest  wsparcie podejmowanych w regionie działań w obszarze ekonomii społecznej poprzez koordynację oraz dostarczanie narzędzi wdrożeniowych, które wyposażą lokalnych koordynatorów usług w instrumenty do sprawnego zarządzania powierzeniem/zleceniem zadania publicznego (m.in. tworzenie wspólnych planów działań w poszczególnych obszarach).

Dla sprawnej koordynacji sektora ważne będzie tworzenie sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społeczne (OWES) działających w regionie, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w docieraniu do szerszego rynku zbytu i konsumentów, dynamizowaniu popytu na usługi PES, tworzenie sieci PES,  w tym o charakterze reintegracyjnym, inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o charakterze reintegracyjnym i OWES, współpraca z jst i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom społecznym.

Koordynacja sektora ekonomii będzie komplementarna i uzgodniona z działaniami realizowanymi na poziomie krajowym. Przyczyni się do wzmocnienia funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w kraju i w regionie zgodnie z wypracowaną logiką systemu wsparcia ES.

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w obszarze koordynacji ekonomii społecznej na poziomie regionalnym w obszarach: działania systemowe, zwiększania widoczności ES, podnoszenia jakości usług PES reintegracyjnych, sieciowania w kontekście włączania PES w gospodarkę oraz budowania odpowiedzialnych wspólnot lokalnych. Zgodnie z rekomendacjami  z ewaluacji ES (badania ROPS z 2014r.) podstawowym narzędziem koordynacji jest Komitet ds.ES (KES) działający przy ROPS od 2013r. i którego funkcjonowanie będzie wspierane w ramach projektu. Powstające przy KES grupy robocze zajmować się będą wyzwaniami (diagnoza, planowanie, uzgadnianie real. działań) w konkretnych obszarach np. rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  PES reintegracyjnych, edukacją i promocją w zakresie ekonomii społecznej oraz wsparcia OWES, Uczestnikami grup będą przedstawiciele OWES, JST, NGO oraz inni partnerzy społeczni np. PES reintegracyjnych, uczelnie wyższych, biznes itp.

Głównym celem projektu jest poprawa stopnia koordynacji sektora ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa współpracy między interesariuszami w regionie.
  2. Wzrost rozpoznawalności PES jako dostawców produktów i usług.
  3. Poprawa jakości w zakresie działań usług reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej.
  4. Stworzenie sieci współpracy włączających PES w gospodarkę.
  5. Włączenie ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w lokalne polityki publiczne i system realizacji usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.07.2015 do 31.12.2018.

Projekt „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.