Baza wiedzy o ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

 • narzędzie umożliwiające tworzenie miejsc pracy w połączeniu z celami społecznymi;
 • łącznik celów społecznych i ekonomicznych w działalności gospodarczej;
 • odpowiedź na problem wykluczenia społecznego;
 • głowni uczestnicy to podmioty ekonomii społecznej – Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej czy spółdzielnie socjalne;
 • celem przedsiębiorców społecznych nie jest zysk finansowy, tylko społeczna zmiana;
 • istotnym ele­men­tem spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go;
 • sektorem go­spo­dar­ki, w którym or­ga­ni­za­cje są zo­rien­to­wa­ne na spo­łecz­ną uży­tecz­ność
 • mechanizm włączania w rynek osób wykluczonych z niego.

Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym, celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane jest zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym),nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo oraz jest zarządzany na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

Spółdzielnia socjalna

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby należące do ściśle określonych grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

CIS

Centrum integracji społecznej, realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,  nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,  uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. CIS adresuje swoje działania do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

KIS

Klub integracji społecznej może być prowadzony  przez gminę lub organizacje pozarządową. Jest jednostką, która ma na celu udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Jest to miejsce spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które poszukują pracy, własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej. W Klubie są prowadzone zajęcia grupowe jak i spotkania indywidualne.

ZAZ

Zakład aktywności zawodowej działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ utworzyć mogą: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Instytucja, która ZAZ utworzyła podpisuje umowy w sprawach ZAZ i odpowiada za jego długi. Dochody z działalności gospodarczej oraz zwolnień podatkowych ZAZ muszą być przeznaczone w całości na zakładowy fundusz aktywności, z którego finansowane mogą być np. usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy. ZAZ może korzystać z korzystnego systemu dofinansowania ze środków PFRON oraz środków samorządu terytorialnego

WTZ

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES)

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Dokument diagnozuje także kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. RPRES wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną.

RPRES został opracowany przez zespół ekonomii społecznej w ROPS przy współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i uczelni.

Zapisy RPRES wpisują się w nadrzędne, strategiczne założenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

Na poziomie regionalnym Plan jest dokumentem funkcjonujący w szerszym kontekście wojewódzkim, a jego zapisy stanowią podstawę przy opracowywaniu innych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W ten sposób rozwój ekonomii społecznej został uwzględniony między innymi w:

 • Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
 • Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
 • projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem strategicznym nakreślonym w RPRES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Do jego osiągnięcia prowadzić mają cztery pośrednie rezultaty:

 • wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku dóbr i usług,
 • wzrost zaangażowania wspólnot lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i zatrudnieniowych podmiotów ekonomii społecznej,
 • wzrost efektywności funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej.
 • W dokumencie zostały określone strategiczne działania przewidziane na najbliższe lata wraz z prognozowaną, procentową alokacją środków.

Zgodnie z zapisami dokumentu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest przygotowany do zarządzania ekonomią społeczną jako ścieżką rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Baza dokumentów istotnych dla ekonomii społecznej