Start Komórki organizacyjne Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej, to zespół osób, które podejmują zadania związane z rozwojem, wspieraniem, szkoleniem pracownic i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także osób pracujących i działających w innych instytucjach wielkopolskiej polityki społecznej. Rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji tych osób służy rozwojowi usług społecznych i podwyższaniu jakości usług.

Obszary działalności i zadania

Zadania podejmowane przez osoby pracujące w Dziale to:

 • badanie potrzeb szkoleniowych i innych potrzeb związanych z rozwojem pracowników wielkopolskich instytucji polityki społecznej
 • organizowanie
  • szkoleń, w tym „szytych na miarę”
  • warsztatów
  • coachingu
  • doradztwa
 • prowadzenie superwizji pracy socjalnej
 • podejmowanie działań sieciujących, zawiązywanie partnerstw, współpracy na rzecz wzmocnienia kompetencji i rozwoju zawodowego pracowników wielkopolskich instytucji polityki społecznej.

Główne obszary tematyczne oferowanego wsparcia to m.in.:

 • metodyka pracy socjalnej
 • metodyka pracy asystenta rodziny
 • metody budowania komunikacji z klientem,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • standardy usług pomocy i integracji społecznej,
 • proces deinstytucjonalizacji usług społecznych
 • działania informacyjno-edukacyjne o centrach usług społecznych
 • praca z rodziną z problemami społecznymi
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadry socjalnej
 • oraz inne adekwatne do potrzeb.

Zadania podejmowane przez Zespół Działu wynikają z bilansu potrzeb szkoleniowych, z Wielkopolskiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z Wielkopolskiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 oraz z projektów „Kooperacja – efektywna i skuteczna” i „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   

Realizowane projekty

Co robimy dla samorządów lokalnych:

 • Wypracowujemy i upowszechniamy modele działań:
  • Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału – odesłanie do projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.
  • Wielkopolski Model Pracy z Osobą Stosującą Przemoc w Rodzinie – odesłanie do modelu.
  • Wielkopolskiego Modelu Wspierania Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie – odesłanie do modelu.
 • Wspieramy pracowników lokalnych instytucji polityki społecznej  poprzez szkolenia, warsztaty, superwizje, doradztwo, wizyty studyjne wymianę dobrych praktyk - pozyskując  środki Budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Budżetu Państwa, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy celowych odesłanie do aktualnych szkoleń.
 • Wspieramy organizacyjnie i merytorycznie inicjatywy współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń pracowników  gminnych i powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez  Forum Ośrodków Pomocy Społecznej, Forum Centrów Usług Społecznych i Forum Asystentów Rodziny.

Co robimy dla organizacji pozarządowych?

 • Udzielamy dotacji dla organizacji pozarządowych na działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach Otwarte Konkursy Ofert.
 • Wspieramy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających w obszarze wielkopolskiej polityki społecznej, w tym pracowników zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe  poprzez szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, wymianę dobrych praktyk - pozyskując  środki Budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Budżetu Państwa, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy celowych.

Aktualności

Zespół

Olimpia Piłat-Pawlak, Kierowniczka, tel. 61 85 84 529
Marta Chmielewska, tel. 61 85 67 332
Barbara Wojtaszek, tel. 61 85 67 314
Patryk Moszka, tel. 61 85 84 534
Angelika Szymanek, tel. 61 85 84 534
Magdalena Kubisiak, tel. 61 85 67 348
Maciej Patulak, tel. 61 85 67 348

Kontakt

Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com