Start Komórki organizacyjne Dział Polityki Senioralnej

Dział Polityki Senioralnej

Dział Polityki Senioralnej odpowiada za planowanie i realizację działań skierowanych do seniorek i seniorów, służących poprawie jakości życia osób starszych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę w województwie wielkopolskim.

Kim jesteśmy?

 • Zajmujemy się programowaniem polityki Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób starszych.
 • Inicjujemy, promujemy i rekomendujemy innowacyjne rozwiązania w obszarze wsparcia osób starszych. Upowszechniamy modelowe rozwiązania i innowacje i wspieranie ich implementacji.
 • Wspieramy samorządy lokalne w realizacji zadań na rzecz wsparcia osób starszych.
 • Wspieramy organizacje pozarządowe działających w obszarze wsparcia osób starszych.
 • Pomagamy w procesach dostosowania instytucji do istotnych zmian systemowych wprowadzanych na poziomie centralnym, w tym m.in. w obszarze deinstytucjonalizacji.
 • Wspieramy współpracę między instytucjami działającymi w obszarze wsparcia osób starszych.
 • Realizujemy działania w obszarze podnoszenia świadomości i budowania pozytywnych postaw Wielkopolan w obszarze wsparcia osób starszych.
 • Wspieramy gminy województwa wielkopolskiego w rozwoju nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie.

Adresaci

Obszary działalności i zadania

 • Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie wspierania osób starszych w trybie otwartych konkursów ofert współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • Jednym ze sztandarowych działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz osób starszych jest Pakiet Seniora.
 • Organizacja Targów Viva! Seniorzy. Targi to przestrzeń umożliwiająca zaprezentowanie przez producentów, usługodawców, samorządy i organizacje pozarządowe szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz seniorów.
 • Konkurs Viva! Wielkopolski Senior. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze. Konkurs ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw wielkopolskich seniorów, którzy swoją działalnością w różnych cenionych społecznie dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska senioralnego, wyróżnili się na tle innych.
 • Wielkopolski System Wsparcia Seniora (Wielkopolski SOS). Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie tych mieszkających samotnie na terenach gmin partnerskich, w wieku 60+.  
 • Opracowanie regionalnego modelu deinstytucjonalizacji w obszarze osób starszych jako części regionalnego planu deinstytucjonalizacji.
 • Szkolenia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wielkopolski.
 • Szkolenia Rad Seniorów z terenu Wielkopolski.
 • Wielkopolskie Telecentrum Opieki.

Publikacje

Aktualności

Zespół

 • Radosław Dukat, tel. 61 856 73 13, radoslaw.dukat@rops.poznan.pl
 • Marcelina Sadowska, tel. 61 856 73 23, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl
 • Agnieszka Staniewska, tel. 61 856 73 06, agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl
 • Magdalena Wieczorek, tel. 61 856 73 23, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl
 • Patrycja Bartoszewska, tel. 61 856 73 06, patrycja.bartoszewska@rops.poznan.pl
 • Monika Kiełtyka-Szczepańska, tel. 61 856 75 21, monika.kieltyka-szczepanska@rops.poznan.pl

Kontakt

Dział Polityki Senioralnej

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

Co robimy dla samorządów lokalnych?

 1.  Wspieranie planowania strategicznego na poziomie samorządów lokalnych uwzględniającego potrzeby osób starszych.
 2. Wspieranie samorządów lokalnych w koordynacji i organizacji usług na rzecz osób starszych, w tym w zakresie animowania współpracy wszystkich interesariuszy i zlecania zadań oraz pozyskiwania środków na organizację usług, m.in. poprzez sieciowanie, wizyty studyjne, warsztaty.
 3. Wspieranie samorządów lokalnych we wdrażaniu nowych usług/ modeli pracy/ innowacji i rozwiązań w obszarze osób starszych, w tym również z wykorzystaniem narzędzi wsparcia finansowego jak np. dotacja celowa, małe granty.
 4. Wspieranie samorządów lokalnych w procesach dostosowania do istotnych zmian systemowych wprowadzanych na poziomie centralnym, w tym m.in. w obszarze deinstytucjonalizacji.
 5. Wspieranie samorządów lokalnych w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji kadr realizujących zadania w obszarze wsparcia osób starszych na terenie JST, poprzez warsztaty, szkolenia, doradztwo, superwizję we współpracy z Działem Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej.
 6. Animowanie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a SWW w obszarze wsparcia osób starszych.
 7. Tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi w obszarze wsparcia osób starszych.

Co robimy dla organizacji pozarządowych?

 1. Otwarte Konkursy Ofert

  Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie otwartych konkursów.

 2. Szkolenia/warsztaty 

 • Szkolenia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wielkopolski.
 • Szkolenia Rad Seniorów z terenu Wielkopolski,
 • Szkolenia dla Koordynatorów Wielkopolskiego SOS,
 • Szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. m.in. otwartych konkursów ofert, dostępności.

Jak łączymy instytucje?

Wielkopolska Rada ds. Polityki Senioralnej.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com