Start Komórki organizacyjne Dział Polityki Rodzinnej

Dział Polityki Rodzinnej

Inicjujemy i promujemy innowacyjne rozwiązania w obszarze wsparcia rodziny, realizujemy działania na rzecz systemu pieczy zastępczej, prowadzimy mediacje rodzinne. Organizujemy również spotkania z sądami i kuratorami, prowadzimy aktywności dla wychowanków pieczy zastępczej, organizujemy otwarte konkursy ofert pieczy zastępczej i rodziny. Koordynujemy wydawanie Wielkopolskiej Karty Rodziny, wspierając rodziny w codziennym funkcjonowaniu.

Kim jesteśmy?

 • Współpracujemy z jednostkami/departamentami Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie programowania działań w obszarze wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej i zdrowia psychicznego, finansowanych ze środków będących w dyspozycji SWW.
 • Wspieramy samorządy lokalne w koordynacji i organizacji usług wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej, w tym w zakresie animowania współpracy wszystkich interesariuszy. Zlecamy realizację zadań publicznych oraz współuczestniczymy w pozyskiwaniu środków na organizację usług.
 • Pomagamy w procesach dostosowania instytucji do istotnych zmian systemowych wprowadzanych na poziomie centralnym, w tym m.in. w obszarze deinstytucjonalizacji.
 • Inicjujemy, promujemy i testujemy nowe rozwiązania oraz metody pracy w obszarze wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej i zdrowia psychicznego. Upowszechniamy modelowe rozwiązania i innowacje i wspieranie ich implementacji.
 • Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązujemy współpracę międzynarodową, krajową, regionalną, tworzymy platformy współpracy, sieci, grup roboczych, budujemy partnerstwa międzysektorowe w obszarze wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy i zdrowia psychicznego w Wielkopolsce, w Polsce i zagranicą.

Aktualności

Zespół

 • Edyta Antkowiak, kierowniczka, tel. 61 85 67 330
 • Monika Musiej, tel. 61 85 67 329
 • Barbara Hałaburdzin tel. 61 85 67 329
 • Sylwia Frankowska, tel. 61 85 67 524
 • Andżelika Majkowska-Palpuchowska, tel. 61 85 67 326
 • Izabela Andrzejewska, tel. 61 85 67 957
 • Jolanta Kucharzak, tel. 61 85 84 536
 • Paulina Ochmanowicz, tel 61 85 67 347
 • Jolanta Piłat, tel. 61 85 67 347
 • Małgorzata Kuberczak, tel. 61 85 67 347

Kontakt

Dział Polityki Rodzinnej

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

Co robimy dla samorządów lokalnych?

 1. Sieciowanie – spotkania, warsztaty, zbieranie informacji o kondycji rodziny, dziecka - obecnego na każdym polu i w każdym systemie.
 2. Wielkopolskie Kluby Rodzinne – tworzymy przestrzeń skierowaną dla rodzin z dziećmi. Model zakłada organizację zajęć edukacyjno-rozwojowych, warsztatów kompetencji rodzicielskich, konsultacji specjalistycznych oraz innych wydarzeń integracyjnych. Główną ideą działalności Klubów, jest integracja szeroko rozumianej rodziny, w tym integracja międzypokoleniowa, wspieranie samorozwoju oraz budowanie wsparcia społecznego pomiędzy mieszkańcami. Na utworzenie Wielkopolskiego Klubu Rodzinnego gminy mogą uzyskać dotację celową ze środków SWW.
 3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do osób dorosłych. Głównym celem programu, jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
 4. Wielkopolska Karta Rodziny.
 5. Piecza zastępcza/usamodzielnianie wychowanków – przygotowujemy się do szerokich działań w tym obszarze skupiając się na modelu pomocy wychowankom usamodzielnionych i usamodzielnianym przebywającym w pieczy zastępczej.

 6. Model koordynatora zdrowia psychicznego – nowatorski model wdrażany w Wielkopolsce.

Co robimy dla organizacji pozarządowych?

 1. Ogłaszamy otwarte konkursy ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecając organizacjom pozarządowym wykonanie zadania - na podstawie Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok 2022 budżetowy. Wspieramy poprzez zlecanie zadań polegających np. na:
  1. wzmacnianiu rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
  2. wspieraniu inicjatyw na rzecz rodzin; na rzecz osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej (wychowanków pieczy,w tym usamodzielnianych i usamodzielnionych), rodzin zastępczych (w tym spokrewnionych),
  3. działania dotyczące zwiększenia zakresu usług wspierających, terapeutycznych, usług wczesnego usamodzielniania, rehabilitacyjnych.
 2. Współpracujemy, spotykamy się z organizacjami, wizytujemy, sieciujemy i łączymy instytucje.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com