Start Komórki organizacyjne Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością

Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością

Nasz dział koordynuje regionalną politykę wspierania osób z ograniczoną sprawnością. Przekłada się to na zwiększenie dostępności i jakości wsparcia, co w rezultacie sprzyja poprawie poziomu życia osób z ograniczona sprawnością. Dział zapewnienia funkcjonowanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Kim jesteśmy?

Dział realizuje zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Należą do nich m.in.:

 • Działania wynikającą z Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025,
 • Tworzenie zakładów aktywności zawodowej.
 • Upowszechnianie istniejących innowacji w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością.
 • Wspieranie JST w planowaniu, uruchamianiu i koordynowaniu usług na rzecz osób z ograniczoną sprawnością, w tym projektu „Azymut Samodzielność”, Przystanek WTZ”.
 • Organizacja oraz obsługa otwartych konkursów ofert w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.
 • Sieciowanie przedstawicieli wielkopolskich instytucji realizujących zadania w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.
 • Dostosowywanie obiektów służących rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z opgraniczoną sprawnością poprzez finansowanie robót budowlanych w/w. wskazanych obiektach.
 • Działania związane z podnoszeniem kompetencji pracowników ROPS i przedstawicieli innych instytucji systemu polityki społecznej w zakresie wdrażania zasady dostępności.

Zadania realizowane przez Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością wynikają z dokumentów strategicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

W ofercie skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych znalazło się:

 • Dostarczenie narzędzi rozwoju usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług poprzez wykorzystanie narzędzi sieciujących oraz tworzenie sieci partnerstw pozwalających na rozwój współpracy międzysektorowej i wdrażanie innowacyjnych metod integracji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością (w tym uczestników WTZ) na rynku pracy.
 • Organizacja spotkań sieciujących czy wizyt studyjnych dla przedstawicieli JST, instytucji pomocy społecznej, PUP, NGO.
 • Organizacja spotkań Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Organizacja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Działania informacyjne - materiał graficzno-tekstowy pt. "Zakłady aktywności zawodowej zmieniają świat" promujący wielkopolskie zakłady aktywności zawodowej (m.in. prowadzoną rehabilitację zawodową i społeczną, działalność wytwórczo-usługową oraz wytwarzane przez zatrudnione tam osoby z niepełnosprawnościami produkty i usługi, przewodnik /informator dla osób z ograniczoną sprawnością.
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach kobiet z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji (np. innowacja "Fuksjowa Lady").
 • Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.
 • Wspieranie implementacji przez samorządy lokalne modelu mieszkania ze wsparciem dla autystów wypracowanego w ramach projektu „Azymut na samodzielność”.
 • Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w zakładach aktywności zawodowej.

Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych to ważny element działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Wspieranie organizacji pozarządowych to przede wszystkim:

 • Otwarte konkursy ofert finansowane ze środków SWW i PFRON.
 • Powierzenie prowadzenia mieszkania wspomaganego w Mieście Koninie organizacji pozarządowej w ramach realizacji zadania publicznego.
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach kobiet z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie Ich dyskryminacji (np. innowacja "Fuksjowa Lady") podczas spotkań w WTZ.
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji w których przebywają osoby
  z niepełnosprawnościami (WTZ, ŚDS, ZAZ).

  Aktualności

  Zespół

  Maria Krupecka, kierowniczka, tel. 61 85 67 309
  Małgorzata Machnicka, tel. 61 85 67 322
  Jolanta Ott-Kozeńska, tel. 61 85 67 322
  Karolina Lewandowska, tel. 61 85 84 520
  Marta Mazurek, tel. 61 64 75 229
  Agnieszka Wisniewska-Król, tel. 61 85 84 539
  Oksana Tsyurpita-Polańska, tel. 61 85 84 527

  Kontakt

  Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością

  Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

  Co robimy dla samorządów lokalnych?

  Co robimy dla organizacji samorządowych?

  Ciekawe rozwiązania, innowacje i dobre praktyki w tym obszarze

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com