Start Komórki organizacyjne Dział Innowacji Społecznych

Dział Innowacji Społecznych

Dział Innowacji Społecznych (DIS) zajmuje wspieraniem procesu projektowania i testowania innowacji społecznych, a także dalszym skalowaniem i upowszechnieniem wypracowanych rozwiązań. W DIS innowacje to dla nas realne narzędzia polityki społecznej. Po fazie inkubacji, czyli swoistego eksperymentu, przygotowujemy z innowatorkami i innowatorami wypracowane rozwiązania w taki sposób, by w nowych środowiskach, mogły stać się nie tylko innowacją, ale przede wszystkim dobrą praktyką w sposób trwały wpisującą się w działania danej gminy, instytucji czy organizacji.

Kim jesteśmy?

Za zadanie stawiamy sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans różnych grup wymagających wsparcia. Jednym z filarów działania ROPS są innowacje społeczne, w szczególności inkubacja i upowszechnianie nowych sposobów odpowiedzi na aktualne wyzwania i problemy społeczne.

Działania Działu Innowacji Społecznych przenikają przez wszystkie pozostałe działy merytoryczne w ROPS. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest zadaniem każdego z działów adresatowych. Zespół DIS wspiera innych pracowników i pracownice Ośrodka w tym procesie.

Innowacje, których tworzenie i skalowanie wspieramy adresowane są do następujących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby niewidome i słabowidzące
 • Osoby g/Głuche
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
 • Osoby neuroróżnorodne
 • Osoby chorujące przewlekle
 • Osoby z doświadczeniem migracji i uchodźczym
 • Osoby starsze
 • Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym
 • Osoby w kryzysie bezdomności
 • Więźniowie i osoby opuszczające zakłady karne
 • Osoby LGBTQ+
 • Osoby w systemie pieczy zastępczej i adopcji

Wg stanu na październik 2022 r. dysponujemy 40 gotowymi, przetestowanymi rozwiązaniami. Do końca 2023 r. będzie to łącznie około 120 innowacji. Każde z nich, przy wsparciu zespołu Inkubatora Regionalnego, można wdrażać w nowym środowisku.

Nasze 3 inkubatory stwarzają innowatorom_kom przestrzeń do kreowania nowych rozwiązań i ich testowania w mikroskali, sprawdzania, czy dany pomysł ma szansę realnie wpłynąć na poprawienie jakości życia odbiorców. Pomagamy na każdym etapie kreowania pomysłu. Od jego szkicu jeszcze na etapie rekrutacji do inkubatora, poprzez dopracowanie harmonogramu, budżetu i produktów innowacji na etapie negocjacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu aż po wsparcie podczas procesu testowania i tworzenia ostatecznych wersji produktów innowacji.
Drugim głównym filarem naszych działań jest skalowanie i upowszechniane przetestowanych rozwiązań we współpracy z parterami. To czas, kiedy przetestowane modele, narzędzia, produkty, gry, programy itp., mają szansę trafić do szerszego grona odbiorców. Kluczowa jest tutaj praca nad dostosowaniem innowacji pod nowe środowisko i jego specyficzne potrzeby oraz precyzyjna diagnoza danego lokalnego środowiska.

 

Obszary działalności i zadania

Ważne akcje i kampanie społeczne

a) Forum Zmian Społecznych – coroczne wydarzenie poświęcone wybranemu obszarowi z zakresu polityki społecznej w ramach którego prezentujemy innowacje oraz sieciujemy środowisko zainteresowane skorzystaniem z przetestowanych rozwiązań.
b) Seminaria upowszechniające na temat wybranych innowacji podczas których można zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami adresowanymi do przeróżnych grup odbiorców i dowiedzieć się o możliwościach ich skalowania i upowszechniania. Podczas seminariów innowacje prezentują sami ich autorzy. Jest to zatem niepowtarzalna okazja by dowiedzieć się z pierwszej ręki o wyzwaniach i dobrych praktykach wypracowanych podczas dotychczasowej pracy z innowacją.
c) Spotkania Informacyjne na temat wybranych innowacji.
d) Szkolenia i warsztaty na temat wybranych innowacji podczas których można dowiedzieć się jak wdrożyć u siebie dane rozwiązanie.

Realizowane projekty


Dwa inkubatory innowacji społecznych o charakterze ogólnopolskim, finansowane ze środków POWER.

Misją inkubatorów, Generatora Dostępności i Włącznika Innowacji, jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów.

Inkubator to przestrzeń, w której pomagamy doprecyzować i rozwinąć pomysły na innowacje społeczne. Najlepsze zgłoszone w naborze pomysły mają szansę na grant w wysokości ok. 32/35 tys zł, który przeznaczony jest na testowanie opracowanego rozwiązania. Grantobiorcy otrzymują wsparcie ekspertów i mentorów którzy towarzyszą im przez cały okres przygotowania i testowania rozwiązania.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie włączenia społecznego.

W obydwu projektach, na przestrzeni lat 2019-2022 odbyło się po V tur naborów pomysłów oraz nabory uzupełniający. Obecnie nabory zostały zakończone, a projektowanie, prototypowanie i testowanie wyłonionych do realizacji pomysłów jest w toku.

Poniżej opisane dwa inkubatory o bardzo zbliżonym charakterze działania różnią się pod względem tematyki w ramach której można było zgłosić pomysł na innowacje. Osoby zainteresowane korzystaniem z wypracowanych rozwiązań, mogą podejmować się tych działań bez względu na to, w którym inkubatorze innowacja została przetestowana.

Generator Dostępności

W inkubatorze wypracowywane są rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Włącznik Innowacji Społecznych

W inkubatorze wypracowywane są rozwiązania w obszarze włączenia społecznego. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa. Innowacyjne rozwiązania powinny umożliwić realizację tych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, których próby zaspokojenia standardowymi, już wcześniej realizowanymi metodami nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Mogą też odnosić się do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają przedefiniowania.

Projekt realizowany przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i  Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji: 1.07.2020 – 30.09.2023

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych – inkubator finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jest jednostką odpowiedzialną za kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w województwie i ten cel przejawia się właśnie w działaniach Regionalnego Inkubatora. Regionalny Inkubator stwarza przestrzeń do kreowania nowych rozwiązań podnoszących jakość życia Wielkopolan ale także prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania wspierające skalowanie i upowszechnianie wypracowanych innowacji w pozostałych inkubatorach.
Zespół pracujący w Regionalnym Inkubatorze prowadzi liczne działania sieciujące, nawiązując kontakt gminami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi zapoznając je z możliwościami jakie niesie za sobą wdrożenie innowacji społecznej. Kluczowa jest tutaj dobra diagnoza lokalnych potrzeb i problemów społecznych oraz dostosowanie modelu wsparcia przy wdrażaniu innowacji. W tym celu prowadzone są spotkania informacyjne, seminaria, szkolenia i warsztaty. Wszystko po to by zwiększać widoczność innowacji w regionie i przekazywać je kolejnym aktorom społecznym jako gotowe narzędzia do realizacji zdań wspierających lokalne społeczności.

WINS (projekt zakończony)
Inkubator WINS, czyli jak to wszystko się zaczęło…

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym realizował projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 roku do 30 lipca 2019 roku w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach inkubatora WINS wypracowano 30 innowacji, które obecnie są skalowane i upowszechniane w nowych środowiskach wspierając osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół

Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych:

Agnieszka Gentsch-Piasek
agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl
tel. 61 856 73 25

Magdalena Antkowiak
e-mail: magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl
tel. 61 856 79 51 lub 695 214 378

Zuzanna Ostrowska
e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl
tel. 61 856 79 51 lub 695 214 378

 

Odwiedź stronę Działu Innowacji Społecznych

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com