Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego:

Otwarty konkurs ofert, ogłaszany na podstawie 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w I kwartale roku uchwałą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w danym roku.

Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163);
 2. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2014r., poz. 1118,z późn. zm.);
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,z późn. zm.);
 4. Uchwałą NrII/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zarządu Województwa Wielkopolskiego w II kwartale roku uchwałą ogłasza konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w danym roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172);
 3. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2014 r., poz. 1118, z późn. zm.);
 4. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855,z późn. zm.);
 5. Uchwałą NrII/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2015.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

27 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 2638/2020 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 90 ofert na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 45 projektów na łączną kwotę 3 450 000,00 zł.

40 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2638/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku  w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r.

23 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 2491/2020
zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r..

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2491/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

16 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2479/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu polityki społecznej w 2020 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach 2020-2021.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Gepetto z Konina na kwotę 662 623,00 zł.
1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała Nr 2479/2020 z uzasadnieniem i załącznikami nr 1 i 2


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

4 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2303/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 1 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 3 lipca 2020 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2303/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2241/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2020 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 74 oferty na realizację 12 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty na łączną kwotę 950 000,00 zł.

30 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.

6 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2241/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku,

załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania

załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2241 oferty niedofinansowane


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w  Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach 2020 – 2021.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2237/2020 z dnia 21 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera mieszczącego się Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20 w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 16 czerwca 2020 roku do godziny 15:30.
O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała nr 2237/2020_z_uzasadnieniem

Ogłoszenie_konkursowe

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2136/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie
w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt na kwotę 83 249,00 zł.
1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała nr 2136/2020 Zarządu Województwa WIelkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 1928/2020.z dnia 27 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z obszaru polityki społecznej polegającego na wyposażeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera mieszczącego się w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20, zgodnie z „Modelem standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” powstałym w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 23 marca 2020 roku do godziny 15:30.
O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W załączeniu do pobrania:

uchwała_z_uzasadnieniem

ogloszenie konkursowe_z_załącznikami


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2020 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1877/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 13 marca 2020r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2020 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 1877/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020 wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020.

INNOWACYJNE METODY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE TRZECH INNOWACJI WYPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „PRZEPIS NA WIELKOPOLSKĄ INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ – USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH”

Prezentacja – Spotkania DORADCZE Konkurs SWW


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2019 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 716/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2019 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 10 czerwca 2019 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 13 czerwca 2019 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

uchwała Nr 716/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2019 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2019 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

7 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 1105/2019
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2019 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 95 ofert na realizację 9 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 57 projektów na łączną kwotę 4 500 000,00 zł.

33 oferty nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

 

 W załączeniu do pobrania:

 – uchwała Nr 1105/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2019 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

9 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 693/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2019 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 92 oferty na realizację 11 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 36 projektów na łączną kwotę 880 000,00 zł.

51 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

uchwała Nr 693/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2019 roku

załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania

załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 641/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na lata 2019-2021.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 6 ofert na realizację 4 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty na łączną kwotę 360 000,00 zł.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 641/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej na lata 2019-2021,

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2019-2021 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 297/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019-2021.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po 03.09.2016).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 marca 2019 rokudo godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

uchwala Nr 297/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019-2021 ,

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019-2021 .


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 296/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po 03.09.2016).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 marca 2019 rokudo godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

11 października 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5976/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 5976/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

uchwala zmieniająca PFRON -2018 2

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

zał 1 OFERTY DOFINANSOWANE 2

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

zał nr 2 OFERTY NIEDOFINASOWANE 2


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5687/2018 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 84 oferty na realizację 7 zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:  a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 5. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.
 6. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 7. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 56 projektów na łączną kwotę 3 500 000,00 zł.

25 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
3 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 5687/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2018.

26 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5664/2018 zmieniającą uchwałę  nr 5274/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2018 roku.

W załączeniu do pobrania uchwała Nr 5664/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018.

uchwala 5664_2018 -zmieniająca SWW 2018


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5273/2018 z dnia 14 maja 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 5 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do

8 czerwca 2018 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie.
W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

Uchwala 5273/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2018.

14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5274/2018 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2018 roku.

W załączeniu do pobrania:

uchwała 5274/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2018 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4897/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2018.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania ofert).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 5 marca 2018 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie
do 8 marca 2018 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie.
W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała Nr 4897/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych z dziedziny pomocy społecznej w 2018 roku,

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018.


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

6 września 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę Nr 4222/2017 zmieniającą uchwałę nr 4111/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu do pobrania:

uchwała rozstrzygająca PFRON-4222-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

załącznik nr 1 – Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu województwa Wielkopolskiego,

załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017.

6 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4223/2017 zmieniającą uchwałę  nr 3628/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku.

W załączeniu do pobrania:

uchwala 4223/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  6 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2017,

załącznik nr 1 – Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku,

załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku.


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4111/2017
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 102 oferty na realizację 7 zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 5. a) doradztwo zawodowe,
 6. b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 7. c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 8. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.
 9. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 10. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 56 projektów na łączną kwotę 3 350 000,00 zł.

42 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
4 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

uchwala rozstrzygająca PFRON-4111-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

– załącznik nr 1 – Załącznik 1

– załącznik nr 2 – Załącznik 2


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018

29 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3936/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 1 oferta na realizację 1 zadania publicznego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę 60 000,00 zł.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3936/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej  w latach 2017-2018.

uchwala rozstrzygająca WKR II z numerem

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

zał. do uchwały rozstrzygajacej WKR II z numerem


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018

22 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3855/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na realizację zadania publicznego „Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę 60 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł w 2017 r. i 30 000,00 zł w 2018 r.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3855/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala -zał.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala -zał.2


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3629/2017 z dnia 9 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków tworzonych po 03.09.2016).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 czerwca 2017 roku do godziny 15:30.

 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3629/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

uchwala 3629-2017

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ogłoszenie konkursowe uchwała 3629-2017


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3628/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 104 oferty na realizację 12 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 34 projekty na łączną kwotę 680 000,00 zł.

68 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3628/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2017,

uchwala 3628-2017

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala 3628-2017-zał.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala 3628-2017-zał.2


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej: zadanie wieloletnie w latach 2017-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3627/2017 z dnia 9 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018 (zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny””).

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków tworzonych po 03.09.2016).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 5 czerwca 2017 roku do godziny 15:30.

 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3627/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala 3627-2017

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018.

ogłoszenie konkursowe uchwała 3627-2017


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3626/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 3 oferty na realizację 2 zadań publicznych (na zadanie publiczne pod tytułem „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny””, nie została złożona żadna oferta).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę 120 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł w 2017 r. i 60 000,00 zł w 2018 r.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3626/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala 3626-2017

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala 3626-2017-zaB.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala 3626-2017-zaB.2


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017 – 2018 – aktywizacja społeczności lokalnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3517/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po nowelizacji ustawy).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 5 maja 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 10 maja 2017 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018.

Ogłoszenie Konkursowe

– Uchwała Nr 3517/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

Uchwala 3517-2017


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej: zadania wieloletnie w latach 2017-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3264/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po nowelizacji ustawy).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 15 marca 2017 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018.

ogłoszenie konkursowe konkurs wieloletni

– Uchwała Nr 3264/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwała

Zapraszamy Państwa do składania ofert!


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2017 roku.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3232/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2017.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po nowelizacji ustawy).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 5 marca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 8 marca 2017 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

1. uchwała Nr 3232/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2007 roku

uchwała nr 3232/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy   społecznej w roku 2017.

ogłoszenie konkursowe

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert.


Otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego:

Otwarty konkurs ofert, ogłaszany na podstawie 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w I kwartale roku uchwałą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w danym roku.

Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163);
 2. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2014r., poz. 1118,z późn. zm.);
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,z późn. zm.);
 4. Uchwałą NrII/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zarządu Województwa Wielkopolskiego w II kwartale roku uchwałą ogłasza konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w danym roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172);
 3. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2014 r., poz. 1118, z późn. zm.);
 4. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855,z późn. zm.);
 5. Uchwałą NrII/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2015.