Start Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2022

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości. W zakresie zadania  nr 5, z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, grupę docelową będą stanowiły podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanych z COVID-19 (m.in. DPS, placówek świadczących usługi opiekuńcze, hospicjów, OPS, mieszkań chronionych, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domu dla samotnych matek) z całego obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
W ramach działań CUS i DI grupę docelową będą tworzyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz systemu pomocy społecznej z terenu Makroregionu II.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE NA 2022:

Realizujemy działania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacji CUS.

I. Oferujemy wsparcie szkoleniowe dla funkcjonujących CUS-ów w Wielkopolsce oraz dla gmin, które planują utworzenie CUS poprzez:

  • Warsztaty dla środowisk lokalnych (w tym dla: JST, NGO, PES);
  • Doradztwo specjalistyczne (w tym prawne, personalne oraz w zakresie zlecania usług zgodnie z założeniem CUS);
  • Superwizje indywidualne i grupowe;
  • Coaching dla zarządzających.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKIE GMINY, KTÓRE PLANUJĄ UTWORZENIE CUS NA TERENIE WIELKOPOLSKI.

II. Realizujemy szkolenia kompetencyjne dla CUS zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych:

  • Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60h dydaktycznych);
  • Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne);
  • Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych)

W roku 2022 odbędą się 3 edycje szkoleń w terminach:

– maj/ czerwiec 2022

– sierpień/ wrzesień 2022

– październik/ listopad 2022

III. Organizujemy spotkania ogólnoinformacyjne dla przedstawicieli JST z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz realizujemy szkolenia i doradztwo specjalistyczne w tym zakresie dla gmin.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań projektu na rok 2022:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2022

O wszystkich zbliżających się spotkaniach/ wydarzeniach/ szkoleniach i ich terminach będziemy informowali na bieżąco na stronie projektu.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z zespołem projektu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com