Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Informację można przekazać:

  • pocztą: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań;
  • pisemnie – za pomocą poczty elektronicznej: rops@rops.poznan.pl;
  • pisemnie – przez platformę ePUAP, adres: /ropspoznan/SkrytkaESP;
  • pisemnie – za pomocą faxu: nr 61 85 15 635;
  • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 85 67 300.

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

• osobiście: w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, pok. 206;
• pocztą: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań;
• pisemnie – za pomocą poczty elektronicznej: rops@rops.poznan.pl;
• pisemnie – przez platformę ePUAP, adres: /ropspoznan/SkrytkaESP;
• pisemnie – za pomocą faxu: nr 61 85 15 635;
• telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 85 67 300.

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności, o które wnioskuje dana osoba, następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot zapewnienia dostęp alternatywny wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
a) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
b) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo
c) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Koordynatorka ds. dostępności: e-mail: dostepnosc@umww.pl, tel.: +48 601 646 698

Pobierz Formularz Wniosku o Zapewnienie Dostępności Architektonicznej lub Informacyjno-Komunikacyjnej – wersja edytowalna i do druku – Plik Word 33 KB.