Deklaracja Dostępności

Dostępność strony internetowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rops.poznan.pl/.

Data publikacji nowej wersji strony: 2020-09-21

Data aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, stąd:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może utrudniać odczyt przez czytniki dla osób niewidomych,
  • część zdjęć nie posiada podpisów i tekstów alternatywnych,
  • nowa strona została dopiero uruchomiona (w dn. 2020-09-21) i mogą się zdarzać drobne usterki do bieżącego usunięcia przez wykonawcę strony, które mogły ujawnić się dopiero po uruchomieniu strony.

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Mazurek, dostepnosc@umww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 858 45 20 lub do sekretariatu na numer telefonu (61) 85 67 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Przed wejściem stopień i brak podjazdu dla wózków inwalidzkich lub osób ze specjalnymi potrzebami. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są dostępne 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
W budynku mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz w ramach jego struktury jako zadanie zlecone Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny. Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście możliwe jest przez dwie skrzydłowe bramki oraz szklane drzwi. Za szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się winda. Dla osób niedowidzących drogę do windy wyznaczają oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zlokalizowany jest na II, III, IV piętrze.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo – dla osób niedowidzących drogę od windy do Sekretariatu wyznaczają oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. Drzwi wejściowe są drewniane z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. W godzinach pracy ROPS drzwi pozostają cały czas otwarte na oścież. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny znajduje się na II piętrze – w kierunku korytarzem na prawo od widny i schodów.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na II i IV piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia posiadają tabliczki na drzwiach z informacją w języku w języku Braille’a dla osób niedowidzących. Dodatkowo na każdym piętrze na poręczach wytłoczono w języku Braille’a numery pięter.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami przez osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres rops@rops.poznan.pl lub telefonicznie (61 8567 300).

Respektujemy również prawo osób doświadczających trudności w komunikowaniu się do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu, w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu, w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.