Deklaracja Dostępności

Dostępność strony internetowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rops.poznan.pl/.

Data publikacji nowej wersji strony: 2020-09-21
Data aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, stąd:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może utrudniać odczyt przez czytniki dla osób niewidomych,
  • część zdjęć nie posiada podpisów i tekstów alternatywnych,
  • nowa strona została dopiero uruchomiona (w dn. 2020-09-21) i mogą się zdarzać drobne usterki do bieżącego usunięcia przez wykonawcę strony, które mogły ujawnić się dopiero po uruchomieniu strony.

Data sporządzenia: 2020-09-22
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Mazurek, dostepnosc@umww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 858 45 20 lub do sekretariatu na numer telefonu (61) 85 67 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna


ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Przed wejściem stopień. Z lewej strony jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo zapewniono dostęp alternatywny: po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający pracownika ochrony do pomocy przy wejście/wjeździe do budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są dostępne 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, przy ulicy Nowowiejskiego oraz przy Placu Wolności, znajduje się 6 ogólnodostępnych wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
W budynku mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz w ramach jego struktury jako zadanie zlecone Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny. Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście możliwe jest przez dwie skrzydłowe bramki oraz rozsuwane szklane drzwi. Za szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Dla osób niedowidzących drogę do windy wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zlokalizowany jest na II, III i IV piętrze.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo – dla osób niedowidzących drogę od windy do Sekretariatu wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. Drzwi wejściowe są drewniane z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. W godzinach pracy ROPS drzwi pozostają cały czas otwarte. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny znajduje się na II piętrze – na prawo od windy i schodów.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na II i IV piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnością. Część pomieszczeń posiada tabliczki na drzwiach z informacją w języku Braille’a dla osób niedowidzących. Dodatkowo na każdym piętrze na poręczach wytłoczono w języku Braille’a numery pięter.

Sala konferencyjno-szkoleniowa na II piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres rops@rops.poznan.pl lub telefonicznie (61 8567 300).

Respektujemy również prawo osób ze specjalnymi potrzebami  komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile (WOA)
ul. Drygasa 29, pokój 114, 64-920 Piła

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Drygasa. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych rozpoznawalnych instytucji: z prawej strony z ZUS, a z lewej z PZU. Do wejścia docieramy z przestronnego dziedzińca. Frontowe drzwi otwierają się mechanicznie na zewnątrz. Przed wejściem znajdują się trzystopniowe schody z obustronną balustradą. Wzdłuż ściany budynku, po prawej stronie wejścia jest jednobiegowy podjazd z barierkami po obu stronach dla osób korzystających z wózków. Obiekt jest ogólnodostępny w czasie pracy WOA tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Nad wejściem znajduje się tablica identyfikująca urząd.

Dostępność parkingu
Od strony frontowej zlokalizowany jest parking dla klientów z dostępnym i oznakowanym poziomo i pionowo miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
Na I piętrze mieści się Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile. Z holu głównego na parterze można wejść na piętro szerokim (o szerokości 150 cm) ciągiem dwuzabiegowych schodów ze spocznikiem oraz jednostronnymi poręczami. Obok ciągu schodowego zlokalizowana jest ogólnodostępna winda; drzwi do windy mają szerokość w świetle 75 cm. Winda posiada sygnalizację dźwiękową. Zarówno dla osób korzystających z klatki schodowej jak i windy widoczne są tablice informacyjne kierujące do siedziby WOA. Bezpośrednie drzwi wejściowe do wydzielonych pomieszczeń WOA otwierają się do wewnątrz. Wszystkie skrzydła drzwiowe mają szerokość 100 cm. Biura są przestrzenne, na jednym poziomie i zapewniają swobodną komunikację.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie (WOA)
ul. Jana Pawła II 12, 64-100 Leszno

Dostępność wejścia
Siedziba Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Lesznie zlokalizowana jest tuż obok południowej nitki ulicy Jana Pawła II. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych rozpoznawalnych instytucji: z lewej strony działa filia biblioteki publicznej, natomiast z prawej strony położona jest miejska pływalna oraz Szkoła Specjalna nr 6. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony pływalni miejskiej jest dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami, pozbawione barier architektonicznych, drzwi dwuskrzydłowe otwierają się automatycznie. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego, niegraniczącego bezpośrednio z ulicą. Drzwi otwierają się mechanicznie na zewnątrz. Przed wejściem znajdują się dwustopniowe schody bez balustrady. Obiekt jest ogólnodostępny w czasie pracy WOA tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30 oraz w środy od 10.00 do 18.00. Nad wejściem znajduje się tablica identyfikująca urząd.

Dostępność parkingu
Za budynkiem zlokalizowany jest parking z dostępem do 10 miejsc  parkingowych nieoznakowanych poziomo i pionowo.

Dostępność budynku
Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie mieści się na I piętrze. Z holu głównego na parterze można wejść na piętro szerokimi schodami. W budynku nie ma windy. Dla osób ze specjalnymi potrzebami istnieje możliwość dostępu alternatywnego, który polega na możliwości przyjazdu pracownika WOA do miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dla osób korzystających z usług Ośrodka Adopcyjnego widoczne są tablice informacyjne kierujące do siedziby WOA. Biura są przestrzenne, na jednym poziomie na pierwszym piętrze i zapewniają swobodną komunikację.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.