Czy wiesz, że:

  1. W obszarze wsparcia osób niesamodzielnych widoczne jest zjawisko feminizacji roli opiekuna nieformalnego (67% opiekunów to kobiety).
  2. Opiekunowie nieformalni są najczęściej opiekunami rodzinnymi (83,1%). Podopiecznym, wobec którego świadczona jest opieka nieformalna, jest najczęściej rodzic (50,8%).
  3. W niespełna połowie przypadków (44,1%) badany opiekun nieformalny nie jest jedyną osobą świadczącą nieformalną pomoc seniorowi, przy czym najczęściej ma to miejsce w przypadku seniorów zupełnie niesprawnych, a najrzadziej w sytuacji, gdy senior jest sprawny.
  4. Skala korzystania z pomocy formalnej jest stosunkowo mała – dotyczy zaledwie 14,9% badanych przypadków, najczęściej seniorów zupełnie niesprawnych (63,5%), a najrzadziej sprawnych (16,3%).
  5. Obecnie, zaledwie 4,7% opiekunów nieformalnych otrzymuje wsparcie ze strony jakiejkolwiek instytucji. Badanie z udziałem przedstawicieli samorządów wykazało, że zaledwie 8 ze 188 JST zapewniało jakiekolwiek formy wsparcia opiekunów nieformalnych.
  6. W niewielu wielkopolskich gminach aktywnie szacuje się realne (aktualne i przyszłe) zapotrzebowanie na usługi. Większość gmin raczej ogranicza się do oczekiwania na zgłoszenie potrzeb opiekuńczych, które wymagają natychmiastowej realizacji.

To i wiele innych interesujących informacji znajdziecie Państwo w raporcie „Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna”

Owocnej lektury!