Informujemy, że 9 września 2020 roku w Koninie zostały uroczyście otwarte mieszkania wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

W otwarciu mieszkań wzięła udział m.in. Pani Marszałek Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Prezydent Konina – Piotr Korytkowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Grzegorz Grygiel.

Projekt pn. „Azymut-Samodzielność”, jest innowacyjnym rozwiązaniem obejmującym wdrożenie i przetestowanie pilotażowego modelu mieszkań treningowych dla dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Wsparcie w formie pobytu w mieszkaniu treningowym ma służyć w zdobywaniu nowych umiejętności społecznych, rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji już posiadanych oraz podnoszeniu samodzielności w życiu społecznym osób ze spektrum autyzmu.

Model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera opracowany został w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie wraz z Partnerami: Województwem Lubuskim i Województwem Wielkopolskim.

Mieszkanie treningowe w Wielkopolsce, dedykowane dla osób ze spektrum autyzmu zostanie uruchomione w Koninie. Miasto na potrzeby realizacji projektu przeznaczyło dwa mieszkania o łącznej powierzchni 101,88 m² w nowym budynku przy ul. Erazma Pietrygi 3. Budynek wielorodzinny dedykowany jest osobom ze specjalnymi potrzebami i został przekazany Miastu przez prywatnych inwestorów: Pana Wojciecha Pluta-Plutowskiego i Panią Itę Plutowską-Witaszek.

Mieszkanie wspomagane prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z Konina.

Mieszkanie treningowe składa się z 3 osobnych pokoi dla mieszkańców, pokoju dla trenera samodzielności, salonu z aneksem kuchennym stanowiącego część wspólną, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego.

W ramach pobytu w mieszkaniu zapewnione zostanie specjalistyczne wsparcie, które dotychczas nie było dostępne. Rodzice i opiekunowie osób ze spektrum autyzmu w chwili osiągnięcia przez ich dzieci pełnoletności i zakończenia edukacji, są pozostawieni sami sobie bez programów wspierających rozwój i zwiększających samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Treningi dla osób ze spektrum autyzmu przygotowywane i prowadzone będą przez wyszkoloną kadrę mieszkania – trenerów samodzielności.

Mieszkańcy będą zdobywać podstawowe umiejętności przede wszystkim poprzez trening samodzielności, treningi wspierające rozwój osobisty i porozumiewanie, trening umiejętności społecznych oraz trening poznawczy i zawodowy. Programy treningowe przygotowywane będą przez trenerów indywidualnie.

W procesie usamodzielniania się dorosłych dzieci ze spektrum autyzmu, wzmocnieni zostaną także rodzice i opiekunowie. Organizowane będą dla nich szkolenia, wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia i spotkania integracyjne, a dzięki miejscom rotacyjnym w mieszkaniu treningowym, skorzystają z programu wytchnieniowego.

Mieszkanie w zasobach Miasta Konina, dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu, wyposażane zostało przez Stowarzyszenie Gepetto. Model mieszkania wspomaganego w ramach projektu Azymut – Samodzielność, jest realizowany również w pięciu innych miastach w Polsce, w: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Kołobrzegu, Goleniowie oraz Stargardzie Szczecińskim.

W projekcie oferowane będą zgodnie z Modelem:

 • Turnusy kilkudniowe, weekendowe, tygodniowe dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańca
  i rodziny.
 • Treningi Umiejętności Społecznych dla pełnoletnich osób w spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.
 • Komfortowo wyposażone mieszkanie oraz wsparcie specjalistów.

Uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, utworzonego w Koninie w ramach projektu pn. ”Azymut – Samodzielność”, odbędzie się w dniu 9 września br.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie przy ul. 3 Maja 1. Po zakończeniu części oficjalnej, nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi i prezentacja mieszkania wspomaganego przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20 w Koninie.

Informacje o projekcie.

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera – Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu:

 • Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 • Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom
z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach:

 • w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy),
 • w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które – zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji – przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Projekt skierowany jest do:

 1. Gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju,
  w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach.
 2. Beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
 • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
 • kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług
  na rzecz ww. grupy.

W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera (prezentacja projektu i założeń modelu).

Wartość projektu na 3 partnerów:
10 175 941,60 zł.

Dofinansowanie z UE:
8 576 283,58 zł.