Start Aktualności Ruszamy z Centrami Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce

Ruszamy z Centrami Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce

Uruchomiliśmy Centra Integracji Cudzoziemców

1 marca 2022 roku uruchomiliśmy Centra Integracji Cudzoziemców w:

 • Poznaniu, Kwadraciak (budynek obok Okrąglaka) ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań, tel. 887 063 112, e-mail: info.cicpoznan@rops.poznan.pl, Facebook CIC Poznań,
 • Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, e-mail: info.cickalisz@rops.poznan.pl, Facebook CIC Kalisz,
 • Koninie, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, e-mail: info.cickonin@rops.poznan.pl, Facebook CIC Konin,
 • Lesznie, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, e-mail: info.cicleszno@rops.poznan.pl, Facebook CIC Leszno,
 • Pile, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, e-mail: info.cicpila@rops.poznan.pl, Facebook CIC Piła.

Centra Integracji Cudzoziemców są kompleksową formą pomocy dla migrantów i migrantek przebywających w Wielkopolsce, zakładającą holistyczne wsparcie w ich środowisku lokalnym. Jego funkcjonowanie polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług społecznych. W obecnej sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców pełni funkcję punktu informacyjnego. Już w najbliższym czasie oferta będzie obejmowała – zależnie od zgłaszanych potrzeb – m.in.:

 • prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migrantki i migranci uzyskają niezbędne informacje w zakresie różnych aspektów związanych z życiem codziennym w Polsce,
 • organizację kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych,
 • wsparcie doradców międzykulturowych,
 • wsparcie prawne i psychologiczne,
 • zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych,
 • rozwój kompetencji zawodowych,
 • kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • dodatkowo planowane są także szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej.

Zapraszamy migrantki i migrantów do kontaktu z naszymi Centrami. Więcej informacji w zakładce informującej o projekcie.

UA
1 березня 2022 року відкриваємо Центри Iнтеграції Iноземців в:

Центри Iнтеграції Iноземців надають комплексну форму допомоги для мігрантів та жінок мігранток, які перебувають у Великопольскому воєводстві, включаючи в себе всесторонню підтримку їх у локальному середовищі. Його функціонування покладається на концентрації різних соціальних послуг в одному місці. У зв’язку з теперішньою ситуацією Центр Інтеграції Іноземців виконує функції інформаційного пункту.
Вже найближчим часом пропозиції будуть включати- залежно від заявлених потреб – у тому числі:

 • Ведення інформаційного пункту, де жінки-мігрантки тa мігранти отримують необхідну інформацію про різні аспекти повсякденного життя в Польщі,
 • організація курсів польської мови та курсів адаптації,
 • підтримка міжкультурних радників,
 • юридична та психологічна підтримка,
 • анімаційні та інтеграційні заходи для дітей та дорослих,
 • розвиток професійних компетенцій,
 • cоціальні кампанії та заходи для місцевої громади,
 • крім того, планується міжкультурний тренінг для працівників соціальної допомоги та інтеграції.

Запрошуємо мігрантів та жінок мігранток звертатися до наших Центрів.

RUS
1 марта 2022 rода открываем Центры Интеграции Иностранцев в:

Центры интеграции иностранцев представляют комплексную форму помощи для мигрантов и мигрантек находящихся в Великопольском воеводстве, предполагая всестороннию поддержку их в локальной среде. Эго функционирование полагается на концентрации различных социальных услуг в одном местею. В сложившейся ситуации Центр Интеграции Иностранцев выполняет функции информационного пункта. В ближайшем будущем функции будут включать – в зависимости от заявленных потребностей – в том числе:

 • запуск информационного пункта, где мигранты и мигрантки получают необходимую информацию о различных аспектах, связанных с повседневной жизнью в Польше,
 • организация курсов польского языка и курсов адаптации,
 • поддержка межкультурных консультантов,
 • юридическая и психологическая поддержка,
 • анимационные и интеграционные мероприятия для детей и взрослых,
 • развитие профессиональных компетенций,
 • социальные кампании и мероприятия для местного сообщества,
 • дополнительно запланировано межкультурное обучение для сотрудников социальной помощи и интеграции.

Приглашаем мигрантов обращаться в наши Центры.

EN
March 1st, 2022, we are opening the Centers for Integration of Foreigners in:

Centers for Integration of Foreigners are a comprehensive form of assistance for migrants staying in Wielkopolska, providing holistic support in their local environment. The idea of the Centers is to concentrate various social services in one place. In the current situation, the Center for Integration of Foreigners acts as an information point. Soon – depending on the reported needs – the offer will include:

 • running an information point where migrants will receive the necessary information on various aspects related to everyday life in Poland,
 • organization of Polish language courses and adaptation courses,
 • support of intercultural advisers,
 • legal and psychological support,
 • animation and integration activities for children and adults,
 • development of professional competences,
 • social campaigns and activities for the local community,
 • additionally, intercultural trainings for social assistance and integration staff are also planned.

We invite migrants to contact our Centers.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com