Start Aktualności [AKTUALIZACJA 2024-02-06] Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu "Wielkopolskie telecentrum opieki"

[AKTUALIZACJA 2024-02-06] Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu "Wielkopolskie telecentrum opieki"

AKTUALIZACJA 06.02.2024 r. (WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU. W PRZYPADKU PRZESŁANIA DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM EPUAP PROSIMY O WYBÓR ADRESATA: ROPSPOZNAN)

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

AKTUALIZACJA 29.01.2024r. (WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU)

22 stycznia 2024 roku

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza:

I NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU
„Wielkopolskie telecentrum opieki”

dofinansowanego przez Unię Europejską

w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”

Priorytet 6

Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 I. Cel projektu

Celem projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz min. 5000 osób starszych (60+) oraz min. 1000 opiekunów nieformalnych. Projekt przyczyni się do poprawy dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i opiekunów w min. 70 gminach w Wielkopolsce oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora.

 

II. Forma wsparcia

Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formie dotacji celowej w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” skierowanej do gmin województwa wielkopolskiego, na wsparcie w rozwijaniu katalogu usług świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych i opiekunów nieformalnych.

 

III. Termin realizacji grantu

1 marca 2024r. do 30 czerwca 2026r.

 

 IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o powierzenie grantu są jednostki samorządu terytorialnego (gminy), z wyłączeniem gmin objętych wsparciem w zakresie rozwoju usług w obszarze teleopieki w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS+, szczególnie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, w tym realizowanych przez ZIT-y.

 

V. Podmioty uprawnione do realizacji zadania 

Podmiotem uprawnionym do realizacji zadania (realizatorzy zadania) będzie: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Grantobiorca zobowiązany jest do wskazania jednego realizatora zadania.

 

VI. Zakres przedmiotowy grantu

Zakres przedmiotowy grantu oraz szczegółowe informacje zawarte są w „Procedurze powierzenia grantu”  (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

VII. Finanse

 1. Całkowita wartość zadania (w tym kwota grantu i wkładu własnego finansowego gminy) nie może przekraczać kwoty 429 677,50 zł, i nie może być niższa niż 300 000,00 zł.
 2. Kwota grantu, o którą Grantobiorca może się ubiegać wynosi maksymalnie 386 709,75 zł, jednak nie mniej niż 270 000,00 zł.
 3. Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości 10% od całkowitej wartości zadania.

 

VIII. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od 22 stycznia 2024r. do 9 lutego 2024r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu wniosku) do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

IX. Sposób aplikowania

Wypełniony Wniosek o powierzenie grantu (stanowiący załącznik nr 1 do Procedury powierzenia grantu) wraz z niezbędnymi załącznikami, należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji w imieniu Grantobiorcy. Wniosek w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu pt.

„Wielkopolskie telecentrum opieki”

 

można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu podpisaną podpisem elektronicznym w terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru.

 

Przed wypełnieniem Wniosku o powierzenie grantu należy zapoznać się z Procedurą powierzenia grantów „Wielkopolskie telecentrum opieki”, która zawiera szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania grantów, kryteria oceny wniosków oraz wzór Wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

 

X. Informacje o projekcie

Dodatkowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać mailowo lub telefonicznie.
Osoby do kontaktu:

 

  Załącznik:

  Procedura powierzenia grantów

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com