Start Aktualności Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 5

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Tematem kolejnego artykułu będzie cel, który podlega naszemu szczególnemu zainteresowaniu z racji realizacji projektu Shaping Fair Cities. Jest nim osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt.

Na pierwszym planie stoi eliminacja dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich istniejących formach na świecie. Szczególny nacisk jest położony na eliminację przemocy wobec kobiet oraz dziewcząt, łącznie z najbardziej skrajnymi formami – handlem ludźmi, czy wykorzystywaniem seksualnym, a także przymusowe małżeństwa i okaleczenia żeńskich narządów płciowych.

Innym, niemniej ważnym aspektem jest uznanie nieopłacanej opieki i pracy w domu poprzez zapewnienie świadczeń publicznych, infrastruktury, zabezpieczenia społecznego oraz promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie. Pokrewnym elementem tej strategii jest gwarancja pełnego i efektywnego udziału oraz równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym.

Kolejnym postulatem tego punktu jest powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz korzystania z praw prokreacyjnych, zgodnie z Programem działań międzynarodowej konferencji na rzecz ludności i rozwoju (Programme of Action of the International Conference on Population and Development), Pekińską platformą działania (Beijing Platform for Action) i innymi dokumentami. Agenda 2030 ma również zapewnić kobietom równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych, prawa własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dostęp do usług finansowych, prawo dziedziczenia oraz prawo do korzystania z zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym. Umocnienie pozycji kobiet ma być również możliwe dzięki wdrożeniu skutecznego ustawodawstwa oraz ulepszeniu technologii informacyjnych.

 

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com