Start Aktualności Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 15.

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 15.

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Na zasadzie analogii do poprzedniego celu, piętnasty cel Agendy 2030 mówi o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu lasów, gleb oraz ekosystemów lądowych. Założenia mówią o zagwarantowaniu do 2020 roku ochrony ekosystemów oraz ich elementów: lasów, mokradeł, terenów górskich (łącznie z ich wewnętrznymi ekosystemami) i terenów suchych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami, a także promowaniu racjonalnej gospodarki lasami, łącznie z globalnym zalesianiem nowych terenów i obszarów wcześniej zalesionych, a także uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści płynących z wykorzystania genetycznych zasobów. Kolejnym zadaniem w ramach tego celu jest przeciwdziałanie pustynnieniu w skali globalnej oraz odtwarzanie krajobrazów dotkniętych suszą lub powodziami.

Niezwykle ważne z punktu zrównoważonego rozwoju jest też podjęcie działań powstrzymujących degradację siedlisk, praktyki kłusownicze i nielegalny handel chronioną fauną i florą. Oprócz tego, sygnatariusze Agendy 2030 zobowiązują się do objęcia ochroną do 2020 roku wszelkich gatunków zagrożonych wyginięciem, wprowadzenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych oraz włączenia kwestii wartości różnorodności biologicznej do różnych planów i strategii w skali globalnej. Twórcy Agendy podkreślają w tym miejscu wagę dwóch zadań: zwiększenie nakładów kapitałowych na wykorzystanie biologicznych zasobów oraz zrównoważoną gospodarkę lasami, szczególnie w krajach rozwijających się.

 

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com