Zapytanie ofertowe – „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. do godz. 14:00
Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Załącznik Nr 1_Formularz oferty
Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera