Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do zgłaszania filmów w ramach V edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych

Grafika zapraszająca do wysyłki filmów na piąty Festiwal Filmów Odpowiedzialnych 2020
Grafika zapraszająca do wysyłki filmów na piąty Festiwal Filmów Odpowiedzialnych 2020

Jako, że razem z Fundacja CSR Res Severa współorganizujemy V edycję Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych. W związku z tym zapraszamy i zachęcamy samorządy,
organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa do zgłaszania filmów reklamowych i promocyjnych, które opowiadają o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Za stroną 17celow.pl podajemy na jakich warunkach można zgłaszać filmy:

 1. Filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej).
 2. Zgłoszenie filmu i jego projekcja podczas Festiwalu jest bezpłatne.
 3. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu (do pobrania obok)
 4. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
  -poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania  znajduje się obok),
  -aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
  – w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na V FFO.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu.
 6. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.
 7. Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 8. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl).
 9. Do projekcji podczas Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:
   • o  poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
   • o  upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności i pokazywanie ich w praktyce,
   • o  popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals)
   • o  propagowanie uniwersalnych wartości,
   • o  wysoki poziom artystyczny.

Więcej na ten temat tutaj: http://www.17celow.pl/pl/v-edycja-festiwalu-2020/

,


Popieramy Konwencję Stambulską!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z zaniepokojeniem obserwuje deklaracje przedstawicieli Rady Ministrów zmierzające do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – tzw. Konwencji Stambulskiej.

 

Jako instytucja, która wspiera gminy i powiaty w Wielkopolsce w realizacji zadań z obszaru polityki społecznej, w tym szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zauważamy potrzebę ochrony osób doświadczających przemocy, której jednym z gwarantów jest Konwencja.

 

Uważamy, że rozwiązania prawne, wprowadzone dzięki obowiązywaniu w Polsce Konwencji Stambulskiej są niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą domową. Między innymi taką konsekwencją jest ustawodawstwo dotyczące natychmiastowego policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc. Konwencja jest podstawą do wielu innych pozytywnych zmian w prawie, ale przede wszystkim pokazuje swoistą postawę systemu instytucjonalnego, którego istotą jest ochrona osób pokrzywdzonych i ich praw.

 

Mamy nadzieję, że budujące się zaufanie w tym ważnym obszarze i trwający rozwój systemu przeciwdziałania przemocy zostaną utrzymane.

 

Apelujemy do Rady Ministrów o wysłuchanie głosu środowisk zajmujących się bezpośrednio wsparciem i ochroną praw osób pokrzywdzonych oraz publiczną deklarację popartą rzeczywistym działaniem, że Polska nie wypowie Konwencji Stambulskiej oraz potwierdzenie, że systematyczne budowanie rozwiązań prawnych i systemu wsparcia na rzecz ochrony osób doświadczających przemocy będą nadal kontynuowane.

,


Zaktualizowany wzór wniosku o powierzenie grantu

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż we wzorze wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” opublikowanym w dniu 15.07.2020 r. pojawiła się nieścisłość, która ma wpływ na wnioski składane na więcej niż jeden DPS.

 

Część dotycząca Domu Pomocy Społecznej nr 1 jest prawidłowa, natomiast w części dotyczącej Domu Pomocy Społecznej nr 2 i Domu Pomu Pomocy Społecznej nr 3 pojawił się nieprawidłowy opis liczby pracowników, którą należy podać. Zamiast „Liczba pracowników (osoby/etaty) w tym wolontariusze (o ile dotyczy):” powinno być „Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osób kierujących DPS, lekarzy i pielęgniarek”.

 

W związku z powyższym prosimy stosowanie zaktualizowanego wzoru wniosku.

 

DPS_bezpieczne_Zał.1_Wniosek o powierzenie grantu (wersja 29.07.2020)

,


ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE – „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów w ramach projektu „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

 

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE – „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

 

,


Ogłoszenie NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – AKTUALIZACJA

 

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraziło zgodę na przedłużenie realizacji Projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

 

W związku z powyższym do dnia 30.11.2020 r. wydłużony został okres kwalifikowalności wydatków w ramach Grantów. Jednocześnie podkreślamy, iż Grant udzielany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności, czyli w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

 

Nabór wniosków o powierzenie Grantów ma charakter otwarty tzn., że wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru (tj. od 15.07.2020 r.) do wyczerpania środków w ramach Projektu, jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.

 

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowaną Procedurę powierzenia grantów. Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

 

Zaktualizowana procedura powierzenia grantów

,


Ogłoszenie NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU
„Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

 

I. Cel projektu

Celem projektu „Domy Pomocy Społeczne bezpieczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

II. Formuła projektu

Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formule grantowej, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) prowadzących zarejestrowane Domy Pomocy Społecznej (DPS) oraz podmiotów niepublicznych prowadzących zarejestrowane DPS na terenie województwa wielkopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy grantu

Granty mogą być przeznaczone na:

 1. wypłaty dodatków dla personelu DPS – z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze), z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców (np. fizjoterapeutów i rehabilitantów). Dodatki w wysokości 1 450,00 zł wypłacane będą przez okres 3 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w ramach etatów; wsparcie w postaci dodatków będzie udzielane osobom mającym kontakt z mieszkańcami DPS pracującymi w stanie zagrożenia zdrowia,
 2. zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS – w okresie 90 dni w czasie trwania realizacji projektu, 125,00 zł /1 dzień / 1 osoba,

V. Finanse

Wartość projektu: 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 5 049 127,22 zł (Budżet Państwa).

Minimalna kwota grantu na rzecz jednego DPS wynosi 50 000,00 zł. Maksymalna kwota grantu na rzecz jednego DPS wynosi 1 000 000,00 zł i uzależniona jest od liczby pracowników danego DPS w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osób kierujących jednostkami, lekarzy i pielęgniarek) w dniu sporządzenia Wniosku, wg następującego założenia:

 – liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osób kierujących jednostkami, lekarzy i pielęgniarek) x 8 120,00 zł

Szczegółowe informacje zawarte są w „Procedurach powierzenia grantów w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od dnia 15.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu wniosku – osobiście/pocztą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu)[1].

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o powierzenie grantu, stanowiący załącznik nr 1 do Procedury powierzenia grantów, należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji w imieniu Grantobiorcy. Wniosek w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu pt.

„Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

 

można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).

Przed wypełnieniem Wniosku o powierzenie grantu należy zapoznać się z Procedurami powierzenia grantów „Domy Pomocy Społecznej w Wielkopolsce”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Wniosku o powierzenie grantu, wzór Karty oceny Wniosku o powierzenie grantu, wzór Umowy o powierzenie grantu, wzór Sprawozdania.

VIII. INFORMACJE O PROJEKCIE

Dodatkowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać mailowo lub telefonicznie.
Osoby do kontaktu:

 • Monika Zembrzycka: tel. 61-856-73-34,

e-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

 • Barbara Hałaburdzin: tel. 61-856-73-14,

e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl

 • Aleksandra Andrzejewska: tel. 61-856-73-43,

e-mail: aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl

 • Agnieszka Gentsch-Piasek: tel. 61-856-73-25,

e-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

 • Edyta Antkowiak: tel. 61-856-73-30,

e-mail: edyta.antkowiak@rops.poznan.pl

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Wniosek o powierzenie grantu (wersja pdf, wersja Word)
 2. Załącznik Nr 2 – Karta oceny wniosku,
 3. Załącznik nr 3 – Umowa o powierzenie grantu (umowa dla Wnioskodawcy, umowa dla Grantobiorcy),
 4. Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie częściowe z rozliczenia grantu.

[1] Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wydłużenie terminu okresu kwalifikowalności wydatków do 30.11.2020 r., przy czym granty będę nadal udzielane na okres maksymalnie 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.

,


UWAGA! Rozstrzygnięcie konkursu „#JesteśmyWdomu”

Z wielką przyjemnością informujemy, że 1 lipca 2020 r., Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs „#JesteśmyWdomu”. Oto lista laureatów:

Kategoria I

Film o długości do około 90 sekund, przedstawiający zabawę/ćwiczenie dowolnie wybraną/e ze Skarbnicy Zabaw dla Dzieci i Rodziców:

1 miejsce: „Rodzina w czasie pandemii”
2 miejsce: „Jakie jest w dotyku”
3. miejsce: „Chwyć równowagę”

Kategoria II

Fotorelacja złożona z 15-20 zdjęć wraz z komentarzami lub dialogami przedstawiająca zabawę/ćwiczenie dowolnie wybraną/e ze Skarbnicy Zabaw dla Dzieci i Rodziców:

1 miejsce: „Maski emocji”
2 miejsce: „Amelka i Krzyś w akcji”
3 miejsce: „Podwodny świat”

Kategoria III

Projekt własny rodzinnej gry planszowej – interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osób wykonujących pracę:

1 miejsce: „Rodzina i dom”
2 miejsce: „Bieg po zdrowie”
3 miejsce: „Kostka na nudę”

Kategoria IV

Rodzinna prezentacja piosenki – utwór autorski na dowolny temat:

1 miejsce: „W naszej rodzinie”
2 miejsce: ,,Kolorowe dzieci”
3. Brak

Ponadto informujemy, że wszystkie pozostałe prace konkursowe otrzymały nagrody wyróżnienia.
O dokładnym miejscu i terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora Konkursu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

,


Zaproszenie do wykorzystania oferty szkoleń z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, przekazuje informację i zaprasza do wykorzystania oferty szkoleń, jaka będzie możliwa w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie, jako Lidera projektu wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona Fide w Poznaniu (Partner).

Projekt „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez organizację bezpłatnych szkoleń z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, w zakresie zmian w:

 • ustawie o pomocy społecznej,
 • ustawie w zakresie przeciwdziałania bezdomności,
 • ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,
 • ustawie o ochronie życia zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
 • programie „Dostępność+” oraz Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, poniżej umieszczamy w pliku PDF pismo z informacją o projekcie i zaproszeniem do skorzystania z oferty.

Pismo przewodnie do instytucji – Projekt 2.5 – 268KB

,


Plik do pobrania – dot. zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO – plik w formacie Excel do pobrania poniżej:

,


12 czerwca ROPS w Poznaniu jest NIECZYNNY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu będzie nieczynny. Rozwiązanie to wynika z obowiązku udzielenia pracownikom dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 15 sierpnia br.

,