Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

Projekt AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU GMIN – do dnia 22 marca 2019 r.

Ze względów organizacyjnych przedłużony zostaje terminu składania formularzy zgłoszeniowych gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność do dnia 22 marca 2019 roku.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Szczegółowe informacje: tel 61 8567318.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019


UWAGA! Narzędzie OZPS za 2018 (Edycja 2019)

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy formularz do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej.

Według zapewnień przedstawicieli MRPiPS narzędzie to powinno zostać umieszczone w systemie CAS po 17 marca br.

Poniżej przekazujemy pismo wysłane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tej sprawie.

Pismo do ROPS w sprawie OZPS 2018


Zaproszenie na seminarium naukowe

 

19 marca 2019 – World Social Work Day

O relacjach międzyludzkich we współczesnej pracy socjalnej – ich rola i znaczenie. To temat seminarium naukowego, na które zapraszamy do PWSZ w Koninie – Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej. W programie wystąpienia 10 prelegentów, którzy mówić będą między innymi o umiejętnościach interpersonalnych, znaczeniu pedagogiki i dialogu czy niepełnosprawnościach w relacjach międzyludzkich.

 

program_seminarium-2

 

 

 


ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM „WIELKOPOLSKIE INNOWACJE SPOŁECZNE”

 

ZAPRASZAMY na SEMINARIUM „Wielkopolskie Innowacje Społeczne”

KIEDY: 20-22 marca 2019 r.

GDZIE: Sala 0.23 (parter) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
ul. Jana Pawła II  10, w Poznaniu

REJESTRACJA: https://goo.gl/forms/1xcpJn2khDaAcqKM2

HARMONOGRAM SEMINARIUM

 

Szanowni Państwo,

3-letni okres pracy Inkubatora WINS dedykowanego tworzeniu innowacji społecznych mających na celu poprawę codziennego życia osób starszych i z niepełnosprawnościami, dobiega końca. Razem z Innowatorami Społecznymi współpracującymi z naszym Inkubatorem serdecznie zapraszamy na specjalistyczne seminarium tematyczne, w czasie którego zaprezentujemy 30 nowych, innowacyjnych mikrousług opiekuńczych.

Dzień pierwszy seminarium poświęcony będzie innowacjom dla osób starszych, w tym innowacjom wdrażanym w  domach pomocy społecznej.

W drugim dniu skupimy się na innowacjach dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i niepełnosprawnością powstałą na skutek choroby czy zdarzenia losowego oraz na innowacjach dla dzieci z niepełnosprawnościami i wspierających opiekunów osób zależnych.

Trzeci dzień dotyczyć będzie innowacji dla osób neuronietypowych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W zależności od zainteresowań zapraszamy na wybrany dzień seminarium, bądź całość 3- dniowego wydarzenia.

Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń i przestrzenią do dyskusji
w gronie osób łączących specjalistyczną wiedzę i pasję pracy „z” i „dla” osób zależnych.

Załączamy szczegółowy program. Jednocześnie bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację na stronie https://goo.gl/forms/1xcpJn2khDaAcqKM2

W imieniu zespołu Inkubatora WINS i własnym

Dyrektor ROPS

 

 


AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU GMIN DO PROJEKTU

NOWY TERMIN: do dnia 20 marca 2019 r.

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność do dnia 20 marca 2019 roku pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Wiśniewska-Król tel 61 8567318.


-NOWY TERMIN-

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU GMIN

Na zgłoszenia gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność oczekujemy do dnia 13 marca 2019 roku pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl


Zaproszenie do udziału w Projekcie

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność.

Nabór gmin z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako partner projektu pn. Azymut – Samodzielność, zaprasza gminy z województwa wielkopolskiego do udziału w powyżej wskazanym projekcie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera i przeprowadzenie pilotażu w zakresie tych usług w gminie w województwie wielkopolskim.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 8 marca 2019 roku pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Pełna treść ogłoszenia naboru w załączniku.

Zapraszamy do współpracy.

Osoby do kontaktu ze strony Partnera ROPS w Poznaniu:

Agnieszka Wiśniewska-Król, agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 318

lub Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl tel. 61 85 67 325.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019

INFORMACJA_3_WARIANTY_MODELU

Model_standardu_m_wspomaganego_dla_o_z_ASD


Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do lektury Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022

RPRES


Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

– jednostki organizacyjne jst

– organizacje pozarządowe

– podmioty ekonomii społecznej

– instytucje rynku pracy

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Partnerów wiodących do współpracy w realizacji projektów z zakresu aktywnej integracji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu poszukuje parterów wiodących (liderów projektów) do współpracy w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu aktywnej integracji w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Zakres tematyczny współpracy dotyczy wypracowania koncepcji projektu, złożenia wniosku o dofinansowanie i po przyjęciu do dofinansowania realizacji projektu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako partner projektu odpowiedzialny byłby za zadanie dotyczące sieciowania i dostarczania narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Natomiast partner wiodący i ewentualnie inni partnerzy projektu, zgodnie z Regulaminem ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+, odpowiedzialni byliby za realizację zadań projektu dotyczących wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej.

Partnerstwo realizujące projekt z komponentem sieciowania swym zasięgiem winno obejmować następujące obszary województwa wielkopolskiego:

 

a) jeden z 5 subregionów Wielkopolski, tj. kaliski lub koniński lub leszczyński lub pilski lub poznański,

lub

b) gminy, w których poziom deprywacji jest najwyższy

lub

c) gminy, które dotychczas nie realizowały projektów EFS z zakresu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem

 

 

Ważne:  Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18, projekty z typu 2 Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja  mogą być realizowane wyłącznie z typem 1.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zainteresowany podjęciem współpracy    w realizacji projektów z komponentem sieciowania, zaprasza Państwa do złożenia oferty partnerstwa projektowego.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 10 stycznia 2019 roku, na adres e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl

Wszelkich informacji merytorycznych udziela :

Barbara Hałaburdzin, adres e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl , numer telefonu: 61 85 67 314.

 

 

Zaproszenie do partnerstwa

 


DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2018

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miasto Poznań oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zapraszają serdecznie na Dzień Wolontariusza 2018, który odbędzie się 12 grudnia 2018 roku (w środę) w godzinach 12:00-15.00 w Sali Ziemi (Międzynarodowe Targi Poznańskie – wejście od ul. Głogowskiej, wejście i wjazd autokarów od ul. Śniadeckich).
Podczas Wydarzenia odbędzie się rozstrzygnięcie dwóch konkursów: Barwy Wolontariatu oraz Poznański Wolontariusz Roku.
Wydarzenie uświetni swoim koncertem Kamil Bednarek.
Patronat Medialny:
   
   
Spędźmy to Święto razem!
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Miasto Poznań
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!