Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/14/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania

drukuj