Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych” Część2 -Kodeks postępowania administracyjnego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ROPS.X.361/3/2012 na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia prowadzonego z podziałem na części: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”.

Do pobrania

drukuj