Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZAGRANICZNE ŚWIADCZENIA RODZINNE

O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ? – ULOTKA INFORMACYJNA

Osoby przebywające i pracujące w krajach wspólnotowych i posiadające rodzinę w Polsce mają prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne za granicą. Aby taki zasiłek otrzymać pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest udanie się do zagranicznego urzędu i złożenie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego w miejscu wykonywania pracy. W tym celu należy skontaktować się z powyższą instytucją, aby pobrać druk wniosku oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku. W każdym przypadku należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Polskie biura ewidencji ludności, mieszczące się w poszczególnych urzędach miast oraz gmin, wydają międzynarodowe akty urodzenia dzieci. Te dokumenty nie wymagają tłumaczenia na inne języki. Wszystkie zaświadczenia niezbędne do przyznania świadczeń rodzinnych są wolne od opłat (art. 29 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Po złożeniu wniosku kraj miejsca wykonywania pracy wysyła droga urzędową formularze z serii E400, do instytucji właściwej miejsca zamieszkania pozostałych członków rodziny, celem ustalenia ich sytuacji rodzinnej i zawodowej. Jeżeli zagraniczna instytucja wyda formularze z serii E400, należy wypełnić je w części A i zwrócić instytucji.

Na terenie Wielkopolski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest jedyną instytucją, która zajmuje się potwierdzaniem formularzy  E401 oraz E411. Informujemy, iż tut. Ośrodek nie wydaje pustych formularzy z serii E400.

ROPS potwierdza tylko formularze wypełnione i opieczętowane w części A przez urząd zagraniczny. Formularze niespełniające wymogów formalnych nie będą przyjmowane do realizacji w tut. Ośrodku.

Następnie ROPS wzywa osobę przebywającą z dziećmi w Polsce do uzupełnienia dokumentów, na podstawie których tut. Ośrodek wypełni formularze w części B i odeśle je do instytucji zagranicznej. ROPS odsyła wyłącznie formularze; nie przesyła innych dokumentów.

Formularze E401 oraz E411 składają się z dwóch części: A i B.
Część A  jest wypełniana przez Stronę bądź instytucję zagraniczną.
Część B wypełnia ROPS – UWAGA!!! część B formularza E 402 wypełniają polskie szkoły (uczelnie).

Prawidłowo wypełniony formularz E401 w części A  powinien zawierać:

 • w pkt 1 dane osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne za granicą,
 • w pkt 2 dane osoby, pod której opieką znajdują się dzieci,
 • w pkt 4 dane dzieci,
 • w pkt 5 datę i podpis urzędnika oraz pieczątkę instytucji zagranicznej wydającej formularz.

Prawidłowo wypełniony formularz E411 w części A  powinien zawierać:

 • w pkt 1 dane osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne za granicą,
 • w pkt 2 dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone,
 • w pkt 2.5 okres za jaki potrzebne są informacje instytucji zagranicznej,
 • w pkt 3 dane dzieci,
 • w pkt 5 datę i podpis urzędnika oraz pieczątkę instytucji zagranicznej wydającej formularz.

Do formularzy E401 oraz E411 należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego osoby wskazanej w pkt. 2 formularza potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez organ lub instytucję bezpośrednio wydającą dokument lub notariusza,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci;
 • poświadczenie zameldowania osoby wskazanej w pkt 2 formularza wraz z dziećmi w Polsce;
 • zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce;W zaświadczeniu powinna być zawarta informacja czy dana osoba składała wnioski o polskie świadczenia rodzinne.

W przypadku  przyznania świadczeń rodzinnych prosimy o wskazanie jakiego rodzaju były to świadczenia, w jakiej wysokości oraz w jakim okresie zostały przyznane.

 • informację o aktywności zawodowej w Polsce osoby wymienionej w pkt. 2 formularza, tj.:

a) zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia;
b) zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;
c) zaświadczenie z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym rolników;
d) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy – w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, z określeniem pobierania lub nie pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
e) w sytuacji gdy osoba jest rencistą lub emerytem zaświadczenie z ZUS lub KRUS, ze wskazaniem od kiedy osoba przebywa na rencie lub emeryturze

Jeżeli osoba wskazana w pkt. 2 formularza nie pracuje, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest ubezpieczona w KRUS, nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w  PUP, nie przebywa na zasiłku macierzyńskim, nie przebywa na urlopie wychowawczym, nie pobiera emerytury lub renty powinna wypełnić odpowiednie oświadczenie o aktywności zawodowej.

ROPS po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów wypełnia formularze i przesyła je do instytucji właściwej do wypłaty zagranicznych świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2010 r. instytucje zagraniczne przekazują informacje dotyczące osób ubiegających się o świadczenia rodzinne posługując się Standardowymi Dokumentami Elektronicznymi (SED – STRUCTURED ELECTRONIC DOCUMENT).

Jednocześnie informujemy, iż SED-y przeznaczone są tylko i wyłącznie do wymiany informacji pomiędzy instytucjami. W związku z powyższym tut. Ośrodek respektuje tylko i wyłącznie Standardowe Dokumenty Elektroniczne przesłane przez zagraniczne instytucje właściwe do wypłaty świadczeń rodzinnych. Po otrzymaniu ww. formularza tut. Ośrodek wysyła wezwanie o dostarczenie niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia informacji wskazanych przez instytucję zagraniczną.

Rodzaje SED-ów wykorzystywanych w procedurze koordynacji świadczeń rodzinnych:

F001 – wniosek o ustalenie właściwości
F002 – odpowiedź na wniosek o ustalenie właściwości
F003 – decyzja w sprawie właściwości
F004 – wniosek o udzielenie wyjaśnień
F005 – odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnień
F006 – informacja o tymczasowej decyzji w sprawie ustawodawstwa właściwego w pierwszej kolejności oraz w sprawie wypłaconych świadczeń
F007 – powiadomienie o braku zgody na decyzję tymczasową
F008 – decyzja po wymianie komunikatów
F009 – zakwestionowanie tymczasowej decyzji w sprawie ustawodawstwa właściwego w pierwszej kolejności oraz w sprawie wypłaconych świadczeń
F010 – konsultacje z Komisją Administracyjną
F011 – Decyzja komisji Administracyjnej
F012 – wniosek o zwrot
F013 – odpowiedź na wniosek o zwrot
F014 – wniosek o coroczną weryfikację świadczeń rodzinnych
F015 – odpowiedź na wniosek o coroczną weryfikację świadczeń rodzinnych
F016 – wniosek o uwolnienie świadczeń
F017 – odpowiedź na wniosek o uwolnienie świadczeń
F018 – zapytanie o długość okresów ubezpieczenia
F019 – odpowiedź na zapytanie o długość okresów ubezpieczenia
F020 – informacja o pierwszeństwie do dodatkowych świadczeń
F021 – wniosek o dodatkowe świadczenia
F022 – wniosek o udzielenie informacji o okresach
F023 – odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji o okresach
F024 – wniosek o badanie lekarskie
F025 – odpowiedź na wniosek o badanie lekarskie
F026 – wniosek o dodatkowe informacje
F027 – odpowiedź na wniosek o dodatkowe informacje