Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POLSKIE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ? – ULOTKA INFORMACYJNA

1. W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć stosowne wnioski w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Po zgłoszeniu przez osobę pobierającą świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, iż członek rodziny przebywa poza granicami kraju, organ gminy występuje do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w celu ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określają m.in. zasady ustalenia pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Po ustaleniu koordynacji organ gminy uchyla swoją decyzję (jeżeli została ona już wydana) i przekazuje całą dokumentację do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dalsza procedura postępowania w zależności od państwa, które powinno rozpatrywać wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze wygląda następująco:

2. Wniosek złożony w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w Polsce.

Po otrzymaniu dokumentacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działając z upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. Strona na każdym etapie postępowania ma możliwość zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony postępowania pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnictwo do doręczeń – druk do pobrania w formacie doc 20kB

Jeżeli to konieczne, tut. Ośrodek wzywa również do nadesłania w określonym terminie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, które otrzymał z organu gminy.

Uwaga!!!
W przypadku doręczenia kserokopii wymienionych dokumentów winny być one  potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

W przypadku nie dostarczenia dokumentów w  wyznaczonym terminie wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, co może skutkować wszczęciem postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – (jeżeli wcześniej za ten okres były już wypłacone świadczenia w gminie).

Po nadesłaniu do tut. Ośrodka dokumentów i ponownym przeanalizowaniu całości dokumentacji zgromadzonej w sprawie Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

Po wydaniu decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (do wniosków złożonych od 1 maja 2010 r.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje właściwą instytucję zagraniczną o podjętej decyzji.

W przypadku wydania decyzji negatywnej, gdy świadczenia zostały wypłacone, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w dalszej kolejności wydaje decyzję w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Po uzyskaniu informacji z gminy o uregulowaniu należności tut. Ośrodek informuje o tym fakcie instytucję zagraniczną.

Strona, która nie zgadza się z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny, organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych może: umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty.

3. Wniosek złożony w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń za granicą.

W przypadku ustalenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  że w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, jednakże Polska nie jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, to tut. Ośrodek:

  • przekazuje wnioski złożone w Polsce do instytucji właściwej państwa członkowskiego, której ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa,
  • informuje o tym fakcie zainteresowanego (wnioskodawcę).

Jeżeli na powyższe wnioski zostały już wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, wówczas Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Po spełnieniu warunków uprawniających do świadczeń rodzinnych za granicą, właściwa instytucja zagraniczna powinna przyznać pełną kwotę należnego tam zasiłku rodzinnego (dopóki instytucja zagraniczna nie otrzyma informacji o uregulowaniu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w Polsce, może zawiesić część wypłaty).

4. Wniosek złożony za granicą – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w Polsce.

W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, iż Polska jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych, instytucja ta przekazuje zagraniczny wniosek do rozpatrzenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wówczas tut. Ośrodek:

  • informuje zainteresowanego o wpłynięciu wniosku z instytucji zagranicznej oraz o konieczności rozpatrzenia ww. wniosku zgodnie z ustawodawstwem polskim,
  • przesyła druk polskiego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z wezwaniem o uzupełnienie wymaganych dokumentów do wniosku. W przypadku złożenia wniosku za granicą po 1 kwietnia 2016 r. tut. Ośrodek prześle dodatkowo druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje decyzje przyznające lub odmawiające prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, o treści których informuje instytucję zagraniczną.

W przypadku wydania decyzji:

  • przyznającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polsce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić dodatek dyferencyjny – czyli różnicę między wysokością polskich świadczeń, a wysokością świadczeń zagranicznych,
  • odmawiającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić zasiłek rodzinny w pełnej wysokości.

W przypadku nie dostarczenia polskich druków wniosków wraz z wymaganymi dokumentami wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym również powiadamia się instytucję zagraniczną.

5. Występowanie do instytucji zagranicznych o zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Jeśli zostaliście Państwo zobowiązani do zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w Polsce istnieje możliwość wystąpienia przez tut. Ośrodek do instytucji zagranicznej o spłatę tych świadczeń. Wówczas instytucja zagraniczna potrąca polskie nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z bieżąco wypłacanych zagranicznych świadczeń lub zabezpiecza wysokość pobranych przez Państwa w Polsce świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na poczet ewentualnego zwrotu.

Zgodnie z rozporządzeniami wspólnotowymi tut. Ośrodek może występować do instytucji zagranicznych tylko o zwrot tzw. kwoty głównej (kwoty świadczeń rodzinnych rzeczywiście wypłaconej, podawanej w punkcie 1. decyzji zobowiązującej do zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych). Nie ma możliwości występowania do instytucji zagranicznych o spłatę odsetek.

Decyzja czy, kiedy i w jakiej wysokości instytucja zagraniczna dokona zwrotu należy do instytucji zagranicznej. Tut. Ośrodek, poza monitowaniem instytucji, nie ma wpływu na podejmowane przez instytucje zagraniczną decyzje.

Jeśli spłacicie Państwo świadczenia nienależnie pobrane Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wysyła informację o tym fakcie do instytucji zagranicznej. Po uzyskaniu takiej informacji, instytucja zagraniczna winna zwrócić Państwu świadczenia, które były wcześniej potrącone lub wypłacić świadczenia w pełnej wysokości.