Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

UMORZENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: „Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.”

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest właściwy do rozpatrywania złożonych wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynikających z decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przed wydaniem decyzji dotyczącej umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jest zobowiązany do wyczerpującego zbadania sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym tut. Ośrodek po otrzymaniu takiego wniosku od osoby zobowiązanej do zwrotu zwraca się do właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby instytucji realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej z prośbą o zbadanie sytuacji rodziny.

Informacja o sytuacji rodzinnej powinna przedstawiać sytuację:

materialną rodziny np.:

  • wysokość miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny np. z tytułu zatrudnienia, prowadzonego gospodarstwa rolnego,
  • miesięczną wysokość alimentów,
  • informację o pobieranych świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z pomocy społecznej (ich wysokości oraz okresie na jaki zostały przyznane),
  • w przypadku pracy któregoś z członków rodziny poza granicami kraju informację o tym czy w innym państwie są pobierane świadczenia rodzinne, jeśli są, należy wskazać w jakim państwie, na jakie dzieci i w jakiej miesięcznej wysokości,
  • informację o miesięcznych wydatkach ponoszonych przez rodzinę na czynsz, energię, gaz, wodę, ogrzewanie,
  • informację o miesięcznej wysokości rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez członków rodziny i ich celu,
  • informację o posiadanych przez rodzinę zobowiązaniach, ich wierzycielu oraz wysokości,

zdrowotną rodziny – informacje o występujących w rodzinie chorobach przewlekłych oraz niepełnosprawności, a także o miesięcznych wydatkach ponoszonych przez rodzinę z tytułu rehabilitacji i leczenia,

zawodową rodziny – informację o zatrudnieniu poszczególnych członków rodziny, a w przypadku nieaktywności informację o jej przyczynie.

W przypadku wystąpienia w sytuacji rodziny innych szczególnych okoliczności prosimy o ich opisanie i udokumentowanie.

UWAGA!!! Prosimy o potwierdzenie powyższych informacji poprzez dołączenie oryginałów lub kserokopii zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia netto, zaświadczeń z PUP, zaświadczeń od lekarza prowadzącego, rachunków, orzeczenia o niepełnosprawności, przelewów bankowych oraz innych dokumentów obrazujących szczególną sytuację rodziny.