Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA RODZINNE

W celu przyspieszenia postępowania dotyczącego odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu proponuje przyjęcie poniższych rozwiązań:

  • informowanie tut. Ośrodka o każdej dokonanej przez Stronę wpłacie oraz informacji o sposobie zaksięgowania wpłaty,
  • jeśli Strona nie dokonała żadnej wpłaty a od otrzymania przez Państwa decyzji minęły około dwa miesiące zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji o braku wpłaty,
  • jeśli do wcześniej przesyłanej do tut. Ośrodka korespondencji w danej sprawie nie był załączony harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych za okres objęty koordynacją zwracamy się z prośbą o przesłanie jego kopii lub o przesłanie potwierdzenia, iż świadczenia za dany miesiąc zostały w nim wypłacone (np. świadczenie za wrzesień 2008 r. wypłacono we wrześniu 2008 r.),
  • jeśli Strona otrzyma decyzję o rozłożeniu spłaty na raty nienależnie pobranych świadczeń i nie wpłaci dwóch kolejnych rat, zwracamy się z prośbą o przesłanie takiej informacji.

Potrącanie z bieżąco wypłacanych świadczeń

Zdaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu obowiązek potrącania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z bieżąco wypłacanych świadczeń wynika wprost z art. 30 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do rozpoczęcia potrącania nie jest konieczny żaden szczególny akt prawny (np. decyzja). W sytuacji jeśli Strona jest zobowiązana do zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz otrzymuje w bieżącym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne zwracamy się z prośbą o przesłanie takiej informacji do ROPS. Wówczas ROPS zwróci się o dokonywanie potrąceń świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Przelewy z instytucji zagranicznych

W przypadku otrzymania przelewu z instytucji zagranicznej, w którego tytule nie będzie wskazane, iż dotoczy on konkretnej osoby, zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny (61 856 73 40) lub mailowy (naleznosci@rops.poznan.pl) załączając dodatkowo skan potwierdzenia przelewu w celu identyfikacji, w której sprawie został dokonany przelew. Zwracamy też uwagę, iż tut. Ośrodek występując do instytucji zagranicznej o zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych może występować o zwrot tylko kwoty głównej. Instytucje zagraniczne nie dokonują zwrotu odsetek ustawowych.

Po otrzymaniu przelewu z instytucji zagranicznej zwracamy się z prośbą o przekazanie pisemnej informacji o dacie otrzymania przelewu oraz jego wysokości wyrażonej w polskiej walucie.

Wnioski instytucji zagranicznych o zwrot nienależnie pobranych świadczeń za granicą

W przypadku stwierdzenia przez instytucję zagraniczną, iż świadczenia przez nią wypłacane danej osobie zostały nadpłacone może ona wystąpić do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z prośbą o sprawdzenie czy są wypłacane obecnie świadczenia rodzinne w Polsce i ich przekazywanie do instytucji zagranicznej. W takiej sytuacji tut. Ośrodek przelicza wnioskowaną przez instytucję zagraniczną kwotę na polską walutę i sprawdza we właściwej instytucji zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w Polsce czy są pobierane świadczenia rodzinne, a jeśli tak, żeby je przekazywać na wskazany przez instytucję zagraniczną numer konta.

Postępowanie egzekucyjne

Zwracamy też uwagę, iż jeśli do Strony wystosowano upomnienie, jest ona dodatkowo zobowiązana do zwrotu kosztów upomnienia w wysokości 11,60 PLN. Kwota ta winna być wpłacona na rachunek bankowy tut. Ośrodka. Zdarza się jednak, iż Strona dokonuje wpłaty całej kwoty (tj. należności wskazanej w decyzji oraz kosztów upomnienia) bądź na rachunek bankowy gminy bądź na rachunek bankowy ROPS. Jeśli cała wpłata została dokonana na rachunek bankowy gminy zwracamy się z prośbą o przekazanie kosztów upomnienia na rachunek bankowy ROPS (numer rachunku bankowego jest wskazany w każdym upomnieniu), jeśli Strona dokona całej wpłaty na konto ROPS, tutejszy Ośrodek przekazuje całą otrzymaną kwotę (po potrąceniu kosztów upomnienia) na rachunek bankowy gminy.

Dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych orzeczonych decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. ROPS w tytułach wykonawczych wskazuje urzędom skarbowym swój numer rachunku bankowego (numer rachunku bankowego musi być zgodny z numerem NIP wierzyciela). Po otrzymaniu przelewu z urzędu skarbowego (lub od komornika sądowego) ROPS niezwłocznie przekazuje otrzymaną kwotę na rachunek bankowy gminy w takiej postaci w jakiej go otrzymano. Od otrzymanych kwot oraz przelewów ROPS nie pobiera żadnych kosztów (poza kosztami upomnienia). Jeśli w tytule przelewu jest zaznaczone, iż potrącone zostały „koszty” to są to koszty, które potrącił urząd skarbowy w związku z wyegzekwowaniem należności.

Jeśli Strona po skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego wpłaci na Państwa rachunek bankowy jakąś kwotę zwracamy się z prośbą o informacje telefoniczną (61 856 73 40) lub mailową (naleznosci@rops.poznan.pl) o tym, a następnie przesłanie takiej informacji, w celu przekazania jej do urzędu skarbowego.