Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY

Ogłoszenie nr 23/2018

Stanowisko:       ds. komunikacji

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:   ds. komunikacji
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: etat w projekcie Interreg Social(I)Makers (czas trwania projektu do 31.07.2020 r.)

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • rozwój społeczności innowatorów społecznych w zakresie ekonomii społecznej oraz sieci podmiotów działających na rzecz innowacji społecznych w Wielkopolsce i krajach partnerskich projektu,
 • organizacja i realizacja komunikacji zewnętrznej partnerstwa:
  • realizacja koncepcji komunikacji zgodnie z przyjętą strategią,
  • konsultowanie dokumentów projektowych pod kątem komunikacji w projekcie,
  • stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców, w tym ekspertów,
  • promocja i prezentacja efektów działań projektu i partnerstwa,
  • włączanie wyników w zadania projektu oraz realizację polityki regionalnej i krajowej,
 • organizacja spotkań w ramach projektów, eventów, festiwali, hackathons, world cafe, spotkań roboczych z interesariuszami w regionie i krajach partnerskich, zaangażowanymi w realizację projektu,
 • planowanie, organizacja i realizacja kampanii społecznych w mediach społecznościowych,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,
 • opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów w ramach projektu, w tym w mediach społecznościowych,
 • obróbka graficzna materiałów w programach Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw,
 • współtworzenie dokumentów sprawozdawczych w części merytorycznej,
 • współpraca wewnętrzna (z działami i zespołami zadaniowymi) na rzecz efektywnej realizacji projektu,
 • współtworzenie i aktualizowanie strony www projektu i ROPS oraz profilu projektu na portalach społecznościowych.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 1 rok doświadczenia (w tym także umowy cywilnoprawne, staże, praktyki) w pracy na stanowisku związanym z PR oraz eventami, udokumentowanie doświadczenie w prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube),
 • lekkie pióro, umiejętność copywritingu,
 • bardzo wysoka poprawność językowa,
 • kreatywność, komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji,
 • umiejętność tworzenie prezentacji i prowadzenia wywiadów,
 • umiejętność współpracy z mediami,
 • umiejętność planowania i realizacji eventów (festiwali, hackathons, world cafe, etc.),
 • podstawowe umiejętności graficzne (np. Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw),
 • znajomość narzędzi Google, CMS, programów do obróbki zdjęć i filmów.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych,
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu współpracy z instytucjami publicznymi lub organizacjami pozarządowymi,
 • min. 2 lata doświadczenia z zakresu współpracy z instytucjami publicznymi lub pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • znajomość funduszy europejskich i tematyki innowacji społecznych,
 • znajomość dodatkowego języka (włoski, niemiecki).

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją,  wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. Wykonywanie zadań związane jest również z regularnymi podróżami służbowymi, w tym zagranicznymi. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,
  • o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 23/2018 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 21 września 2018 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ