Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY

Ogłoszenie nr 1/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

 

Stanowisko: ds. komunikacji

Komórka organizacyjna: stanowisko samodzielne

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 15 stycznia 2019r.

Nr ogłoszenia: 1/2019

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Kreowanie i realizacja polityki informacyjnej Ośrodka.
 • Współpraca z Rzecznikiem Prasowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Współpraca z mediami.
 • Zapewnienie pełnej informacji o mediach mogących stanowić wsparcie w polityce informacyjnej Ośrodka. Zapewnienie pracownikom dostępu do wiedzy na temat ukazujących się w mediach informacji nt. polityki społecznej i ROPS.
 • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi ROPS.
 • Współpraca z innymi pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem polityki promocyjnej Ośrodka.
 • Zapewnienie jakości, użyteczności, adekwatności i bezpieczeństwa materiałów promocyjnych.
 • Rozpoznawanie i wykorzystanie dla polityki informacyjnej istniejących lub nowych użytecznych kanałów dystrybucji informacji, w tym portali społecznościowych.
 • Prowadzenie kontroli zarządczej w zakresie własnego stanowiska.
 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunkach filologia polska, dziennikarstwo, public relations.
 • Minimum 5 letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki medialnej nad organizacją, kontaktem z mediami, public relations, organizacją konferencji i innych wydarzeń merytoryczno- informacyjno- promocyjnych.
 • Obsługa pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość struktury województwa wielkopolskiego.
 • Wysoki poziom umiejętności sporządzania wypowiedzi pisemnych.
 • Łatwość pozyskiwania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • Doświadczenie w zawodach dziennikarz, prezenter, wydawca materiałów promocyjnych i prasowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie ROPS związana z czynnościami biurowymi, komunikowaniem się z ludźmi; możliwe wyjazdy w obrębie województwa wielkopolskiego.
  W budynku ROPS znajduje się winda.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
 3. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz

– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 1 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 25 stycznia 2019r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób

niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. komunikacji
Komórka organizacyjna: stanowisko samodzielne
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 11.02.2019
Nr ogłoszenia: 1/2019

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Arleta Zeidler zam. Ostrów Wlkp.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka  spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.


Ogłoszenie nr 2/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: Stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Komórka organizacyjna: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Informacje dodatkowe: etat
Data publikacji: 6 lutego2019 r.
Nr ogłoszenia: 2/2019

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30.000 euro na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ROPS oraz instytucjami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie procedur przetargowych w ROPS oraz monitorowanie umów podpisanych w oparciu
  o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych w zakresie ich prawidłowej realizacji względem ww. ustawy.
 • Analiza i opisywanie pod względem zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokumentów księgowych przekazywanych do realizacji do Działu Księgowego, analiza merytoryczna pod względem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokumentów związanych z zawieraniem umów lub sporządzaniem projektów dokumentów do umów oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do składania rocznego sprawozdania z zakresu Zamówień Publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji i realizacja zamówień w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ROPS oraz instytucjami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie ewidencji niezbędnych do składania sprawozdań z zakresu Zamówień Publicznych.
 • Udział w przeprowadzanych okresowych inwentaryzacjach majątku ROPS oraz komisji ds. likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego ROPS oraz przeprowadzanie kontroli okresowych stanu składników rzeczowych majątku ruchomego.
 • Bieżąca koordynacja wyjazdów służbowych zgodnie z zasadami użytkowania samochodów służbowych w ROPS.
 • Wykonywanie pomocniczych prac archiwistycznych w archiwum zakładowym ROPS.
 • Wykonywanie innych poleceń kierownika z zakresu działalności ROPS.

2. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,

– minimum 2 letni staż pracy,

– znajomość struktury województwa wielkopolskiego,

– umiejętność stosowania przepisów prawa, w tym Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

– umiejętność analitycznego myślenia,

– umiejętność organizowania pracy własnej,

– umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów cywilno-prawnych, porozumień,

– umiejętność raportowania,

– zaangażowanie w wykonywaną pracę,

– obsługa oprogramowania informatycznego, w szczególności Word, Excel,

– wysoki poziom kultury osobistej,

– łatwość komunikowania się.

 

 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):

– wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja,

– studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,

– doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych,

– kursy lub szkolenia z zakresu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

– kurs archiwistyczny.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie ROPS związana z czynnościami biurowymi, przy komputerze, z dokumentacją oraz w ścisłej współpracy z pracownikami wszystkich działów ROPS.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–    o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 2/2019 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: Stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Komórka organizacyjna: Dział Administracyjny
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 6.03.2019
Nr ogłoszenia: 2/2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata.

UZASADNIENIE:

W ocenie komisji kandydat nie posiada wszystkich niezbędnych kompetencji do podjęcia zatrudnienia na oferowanym stanowisku.


Ogłoszenie nr 3/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: Stanowisko ds. administracyjnych
Komórka organizacyjna: Dział Administracyjny
Informacje dodatkowe: etat
Data publikacji: 8 marca 2019 r.
Nr ogłoszenia: 3/2019

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentacji i realizacja zamówień w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ROPS oraz instytucjami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie prac archiwistycznych w archiwum zakładowym ROPS.
 • Prowadzenie ewidencji niezbędnych do składania sprawozdań z zakresu Zamówień Publicznych
  (m.in z zakresu stosowania klauzul społecznych w projektach).
 • Bieżąca koordynacja wyjazdów służbowych zgodnie z zasadami użytkowania samochodów służbowych w ROPS.
 • Koordynowanie przeglądów technicznych, napraw samochodów służbowych ROPS oraz weryfikowanie kart drogowych użytkowników samochodów służbowych ROPS.
 • Udział w przeprowadzanych okresowych inwentaryzacjach majątku ROPS oraz komisji ds. likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego ROPS oraz przeprowadzanie kontroli okresowych stanu składników rzeczowych majątku ruchomego.
 • Prowadzenie prac pomocniczych w sekretariacie ROPS polegających na przyjmowaniu, rejestrowaniu, odpowiednim kierowaniu, wysyłce korespondencji wchodzącej i wychodzącej we wszystkich formach (pisemnej i elektronicznej, w tym elektronicznej skrzynki podawczej) oraz pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. sekretariatu ROPS.
 • Wykonywanie innych poleceń kierownika z zakresu działalności ROPS.

2. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie,

– minimum 2 letni staż pracy,

– znajomość struktury województwa wielkopolskiego,

– umiejętność analitycznego myślenia,

– umiejętność organizowania pracy własnej,

– umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów cywilno-prawnych, porozumień,

– umiejętność raportowania,

– zaangażowanie w wykonywaną pracę,

– obsługa oprogramowania informatycznego, w szczególności Word, Excel,

– wysoki poziom kultury osobistej,

– łatwość komunikowania się.

 

3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

– wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja,

– kursy lub szkolenia z zakresu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

– kurs archiwistyczny.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie ROPS związana z czynnościami biurowymi, przy komputerze, z dokumentacją oraz w ścisłej współpracy z pracownikami wszystkich działów ROPS.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–    o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 3/2019 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. administracyjnych
Komórka organizacyjna: Dział Administracyjny
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 11.04.2019
Nr ogłoszenia: 3/2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany:

Pan Łukasz Strażyński zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydat  spełnił wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.


Ogłoszenie nr 4/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Komórka organizacyjna: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Informacje dodatkowe: etat
Data publikacji: 12 marca 2019r.
Nr ogłoszenia: 4/2019
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie gospodarki finansowej i planowania budżetowego oraz nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie programów pomocy społecznej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
 • współdziałanie z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w realizacji zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym;
 • nadzór merytoryczny nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników oraz kontrola przestrzegania dyscypliny pracy.

         2. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu samorządu województwa, o finansach publicznych, o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • doświadczenie zawodowe dotyczące funkcjonowania i finansowania budżetu samorządowej jednostki organizacyjnej,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy zespołu,
 • umiejętność zarządzania informacją,
 • biegła obsługa komputera (pakiet Ms Office),
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie.

         3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach ekonomia, zarządzanie,
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie prawa zamówień publicznych, o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań,
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
 • wysoka kultura osobista.

         4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze wymagającą współpracy, skupienia i dokładności oraz wyjazdami służbowymi. W budynku jest winda.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) oraz pakiet socjalny.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

         6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) zawierający niezbędne dla procesu rekrutacji dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy.
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata, kandydatkę oświadczenia:

– „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych”

– „Nie byłem(łam) skazany(-na) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

– „Cieszę się nieposzlakowaną opinią”.

– „Posiadam obywatelstwo polskie”,

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UEL119 z 4.05.2016r.)”.

Jeżeli kandydat (kandydatka) sprawował (a) lub sprawuje władzę rodzicielską:

–  „Nie jestem i nie byłam (-em) pozbawiona(y) władzy rodzicielskiej oraz moja władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona”.

– „Wypełniam obowiązek alimentacyjny”- w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Kandydat, kandydatka, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 4/2019 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 26 marca 2019 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnościami spełniających wymagania stanowiska pracy.


Ogłoszenie nr 5/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. komunikacji
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Interreg Social(I)Makers Twórcy społeczni”
Data publikacji: 20 marca 2019 r.
Nr ogłoszenia: 5/2019
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Rozwój społeczności innowatorów społecznych oraz sieci podmiotów działających na rzecz innowacji społecznych w Wielkopolsce, Polsce i krajach partnerskich projektu.
 2. Organizacja i realizacja komunikacji zewnętrznej partnerstwa:
 • realizacja koncepcji komunikacji zgodnie z dokumentem Strategii komunikacji – strategią komunikacji w projekcie
 • konsultowanie dokumentów projektowych pod kątem komunikacji w projekcie – stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców, w tym ekspertów,
 • upowszechnianie wyników działań projektu wypracowanych w trakcie jego realizacji,
 • promocja i prezentacja efektów działań projektu i partnerstwa,
 • włączanie wyników projektu w zadania ROPS oraz realizację polityki regionalnej i krajowej w możliwym i uzasadnionym zakresie.

3. Organizacja spotkań w ramach projektu, eventów, festiwali, hackathonów, world cafe, spotkań roboczych ze wszystkimi interesariuszami w regionie, kraju i współorganizacja w  krajach partnerskich zaangażowanymi w realizację projektu, planowanie, organizacja i realizacja kampanii społecznych w mediach społecznościowych we współpracy z partnerami projektu i na jego rzecz.

4. Współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z Wykonawcami.

5. Opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów w ramach projektu, zgodnych z dokumentem Strategia komunikacji, w tym w mediach społecznościowych, wydawanych przez ROPS przeznaczonych do upowszechniania wiedzy o innowacjach społecznych i partnerstwie, obróbka graficzna materiałów.

6. Współtworzenie dokumentów sprawozdawczych systematyczne w części merytorycznej.

7. Współpraca wewnętrzna (z działami i zespołami zadaniowymi) na rzecz efektywnej realizacji projektu.

8. Współtworzenie i aktualizowanie strony www projektu i ROPS i profilu projektu na portalach społecznościowych.

 1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych

– min. 1 rok doświadczenia (w tym także umowy cywilnoprawne, staż absolwencki),

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

– bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube),

– lekkie pióro, umiejętność copywritingu,

– bardzo wysoka poprawność językowa,

– kreatywność, komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji,

– umiejętność tworzenia prezentacji i prowadzenia wywiadów,

– umiejętność współpracy z mediami.

 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):

– min. 2 lata doświadczenia z zakresu współpracy z instytucjami publicznymi lub pozarządowymi

– doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,

– znajomość funduszy europejskich i tematyki innowacji społecznych,

– znajomość dodatkowego języka (włoski, niemiecki),

– podstawowe umiejętności graficzne (np. Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw),

– znajomość narzędzi Google, CMS, programów do obróbki zdjęć i filmów,

– doświadczenie w prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych,

– doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z PR,

– planowanie i realizacja eventów (festiwali, hackathons, world cafe, etc.)

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją,  wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

        6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–    o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 5/2019 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 30 marca 2019 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. komunikacji
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Interreg Social(I)Makers Twórcy społeczni”
Data publikacji: 19.04.2019
Nr ogłoszenia: 5/2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Agata Siwek zam. Stęszew

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka  spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.


Ogłoszenie nr 6/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. księgowości
Komórka organizacyjna: Dział Księgowości
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 01.04.2019
Nr ogłoszenia: 6/2019
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, przestrzeganie procedur i zasad (polityki) rachunkowości Ośrodka,
 • prowadzenie pełnej księgowości jednostki budżetowej, w tym współpraca w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości Ośrodka,
 • obsługa programu finansowo-księgowego i elektronicznej bankowości,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej finansowej i statystyki publicznej;
 • dekretacja dokumentów księgowych, w tym projektów unijnych;
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań Ośrodka,
 • prowadzenie spraw scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie finansowych spraw gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z przepisami, w tym procedurami projektowymi;
 • nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej, przepisów bhp i p.poż oraz innych przepisów obowiązujących w ROPS;
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego, związanych z funkcjonowaniem stanowiska w komórce organizacyjnej i ROPS .

      2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie zawodowe (w tym. m.in. staż absolwencki, umowy cywilnoprawne) minimum 5 lat, wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • umiejętność stosowania fachowej wiedzy w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, portali sprawozdawczych oraz pakietu MS Office ,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętności w zakresie współpracy na zewnątrz,
 • wysoki poziom samodzielności i zaangażowania

       3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie rachunkowości, rachunkowości budżetowej lub finansów publicznych,
 • kursy lub szkolenia w zakresie obsługi programów finansowo-księgowych, Excel. Word,
 • staż pracy min. 5 lat w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • Doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w prowadzeniu rachunkowości budżetowej oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i budżetowej w komórkach finansowo-księgowych
  w jednostkach sektora finansów publicznych,

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i sporadycznie na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–    o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 6/2019 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. księgowości
Komórka organizacyjna: Dział Księgowości
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 19.04.2019
Nr ogłoszenia: 6/2019

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Barbara Gierszewska-Szrajber  zam. Stęszew

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka  spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.