Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY

Ogłoszenie nr 14/2017

Stanowisko: ds. innowacji społecznych

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. innowacji społecznych
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    zastępstwo – stanowisko w projekcie „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” (czas trwania projektu do 28.02.2019 r.)

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działań dotyczących wieloetapowego naboru grantobiorców, w tym współpraca z partnerami zewnętrznymi, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i upowszechniania innowacji społecznych,
 • nabór i udzielenie grantów 30 innowacjom społecznym w Wielkopolsce oraz współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z grantobiorcami i wykonawcami,
 • wypracowywanie, dostarczanie i wdrażanie narzędzi wsparcia rozwoju innowacji społecznych grantobiorcom i beneficjentom,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w procesie opracowywania innowacji społecznych przez potencjalnych grantobiorców,
 • przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne  oraz prowadzenie spotkań, warsztatów, focusów i innych form działań edukacyjno-informacyjnych dla grantobiorców, beneficjentów, przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację innowacji społecznych,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań projektowych,
 • współtworzenie wniosku o płatność,
 • przygotowywanie pakietu upowszechniającego wiedzę o innowacjach społecznych poprzez artykuły, informacje zamieszczane na internetowych nośnikach informacji wykorzystywanych w projekcie lub poprzez współpracę z mediami oraz udział lub współorganizowanie akcji społecznych, wydarzeń regionalnych, subregionalnych, powiatowych i gminnych.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (w tym także staż absolwencki, umowy cywilnoprawne) w realizacji projektów, w tym finansowanych z UE,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • znajomość:
 • ustawy  z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy  z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wytycznych dotyczących  realizacji i finansowania PO WER,
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz  umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,
 • znajomość polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • wykształcenie na kierunku praca socjalna,
 • doświadczenie w organizowaniu społeczności lokalnej, zarządzaniu projektem,
 • specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego lub  z organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 2 lata stażu pracy w obszarze wdrażania innowacji, w tym społecznych, integracji społecznej, pomocy społecznej, polityki społecznej, współpraca z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów, w tym innowacyjnych, również z zakresu wdrażania innowacji, także innowacji społecznych oraz w aktywizowaniu i organizowaniu społeczności lokalnej.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana głównie w siedzibie ROPS w Poznaniu, przy komputerze i z dokumentacją. Część zadań będzie wykonywana w terenie – teren województwa wielkopolskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł co najmniej  6%.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 14/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 23 października 2017 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

 

ZAMKNIJ OFERTĘ

 

Ogłoszenie nr 15/2017

Stanowisko: ds. edukacji

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. edukacji
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    etat – składa się z: 0,5 etatu w projekcie pozakonkursowym „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” (czas trwania projektu do 31.12.2018 r.) oraz 0,5 etatu w projekcie „System partycypacyjnego zarządzania ES” (czas trwania projektu do 31.12.2020 r.)

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • rozwój systemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej oraz sieci podmiotów działających na rzecz edukacji  w Wielkopolsce i kraju,
 • przygotowanie merytoryczne koncepcji współpracy w ramach zadania, w tym:
 • przygotowanie koncepcji założeń w zakresie działań edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej  oraz w zakresie sieciowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • identyfikacja dobrych praktyk w obszarze  istniejących programów edukacyjnych,
 • konsultacja i współudział w diagnozie do aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej            w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020,
 • opracowanie aktualizacji planu rozwoju ES i wdrożeniowego dla RPRES, materiałów na potrzeby wdrażania WRPO,
 • tworzenie mini-analiz tematycznych,
 • konsultowanie dokumentów strategicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym,
 • sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych działań,
 • prezentacja i promocja efektów wdrażania,
 • stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców, w tym ekspertów,
 • upowszechnianie wyników działań,
 • włączanie wyników w zadania projektu oraz realizację polityki regionalnej i krajowej,
 • organizacja spotkań roboczych z wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w system edukacji oraz grupy roboczej ds. edukacji działającej  przy Regionalnym Komitecie ds. ES a także udział w spotkaniach grupy edukacyjnej działającej przy Krajowym Komitecie ds. ES,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,
 • opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów wydawanych przez ROPS przeznaczonych do upowszechniania  wiedzy o ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim i w kraju,
 • współtworzenie wniosku o płatność,
 • współpraca wewnętrzna (z działami i zespołami zadaniowymi) na rzecz efektywnej realizacji projektu,
 • współtworzenie i aktualizowanie strony www projektu i ROPS i profilu projektu na portalach społecznościowych, w tym utrzymanie portalu regionalnego dotyczącego ES.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych(spotkań, zebrań, szkoleń),
 • innowacyjność.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań, rozliczania dotacji, rozliczania funduszy europejskich,
 • znajomość obszaru ekonomii społecznej,
 • min. 1 rok doświadczenia w projektach finansowanych z EFS, w zespołach zadaniowych, przygotowywaniu projektów z zakresu działań edukacyjnych, finansowanych zewnętrznie.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł co najmniej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 15/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 23 października 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

 

Ogłoszenie nr 16/2017

Stanowisko: ds. widoczności PES

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. widoczności PES
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    0,5 etatu – stanowisko w projekcie pozakonkursowym „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” (czas trwania projektu do 31.12.2018 r.)

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zwiększanie widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rzecz rozwoju sektora w Wielkopolsce,
 • współpraca przy przygotowaniu merytorycznym koncepcji zwiększania widoczności podmiotów ekonomii społecznej w ramach zadania, w tym:
 • komunikacja z podmiotami ekonomii społecznej w Wielkopolsce,
 • konsultacja i współudział w diagnozie do aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020,
 • opracowanie aktualizacji planu rozwoju ES i wdrożeniowego dla RPRES, materiałów na potrzeby wdrażania WRPO,
 • tworzenie mini-analiz tematycznych,
 • sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych działań,
 • prezentacja i promocja efektów wdrażania,
 • stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców, w tym ekspertów,
 • upowszechnianie wyników działań,
 • włączanie wyników w zadania projektu oraz realizację polityki regionalnej i krajowej,
 • organizacja spotkań roboczych, w tym spotkań PES i OWES,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,
 • opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów wydawanych przez ROPS przeznaczonych do upowszechniania zwiększenia widoczności  ES w województwie wielkopolskim, w tym opracowanie kalendarza wydarzeń,
 • współtworzenie wniosku o płatność,
 • współpraca wewnętrzna (z działami i zespołami zadaniowymi) na rzecz efektywnej realizacji projektu,
 • współpraca z interesariuszami i jednostkami w zakresie wspólnej realizacji nowych zadań oraz zadań określonych Ustawą   o pomocy społecznej lub programami wojewódzkimi, realizowanych wspólnie w zakresie powierzonych kompetencji, w tym:
 • wyszukiwanie informacji w zakresie PES i bieżące przekazywanie interesariuszom,
 • współpraca z PES i OWES przy opracowywaniu materiałów promocyjnych,
 • współtworzenie i aktualizowanie strony www projektu i ROPS oraz  profilu projektu na portalach społecznościowych, utrzymanie portalu regionalnego dotyczącego ES, w tym opracowanie regularnego newslettera oraz innych materiałów informujących i zamieszczanie ich na portalu regionalnym ES.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych, marketingu,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych(spotkań, zebrań, szkoleń),
 • innowacyjność.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań, rozliczania dotacji, rozliczania funduszy europejskich,
 • doświadczenie w promocji i upowszechnianiu informacji, obsłudze stron www (w tym media społecznościowe),
 • znajomość obszaru ekonomii społecznej,
 • doświadczenie w projektach finansowanych z EFS, w zespołach zadaniowych, przygotowywaniu projektów finansowanych zewnętrznie oraz w ich promocji i upowszechnianiu.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł co najmniej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 16/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 23 października 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ