Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY

Ogłoszenie nr 7/2017

Stanowisko: ds. formularzy

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. formularzy
Komórka organizacyjna: Dział Świadczeń Rodzinnych
Informacje dodatkowe: umowa na zastępstwo

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie i upowszechnianie informacji z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (klienci indywidualni, instytucje), w tym dbałość o dostęp i aktualizację źródeł informacji: strony internetowej, broszur informacyjnych,
 • ustalanie czy w sprawach przekazywanych przez organy właściwe gmin mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • potwierdzanie formularzy z serii E400 oraz sporządzanie druków z serii F w przypadkach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na terenie Państw Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii,
 • współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii w zakresie wymiany informacji w przypadku osób przemieszczających się w granicach ww. państw i ubiegających się w tych państwach o świadczenia rodzinne,
 • współpraca z innymi instytucjami w Polsce i za granicą, w tym:
 • instytucjami zajmującymi się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniem wychowawczym oraz ubezpieczeniami społecznymi w kraju,
 • pracodawcami polskimi i zagranicznymi,
 • urzędami miast i gmin,
 • wprowadzanie adnotacji w programach komputerowych,
 • wykonywanie prac biurowych związanych z prowadzonymi sprawami.

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w zakresie świadczeń rodzinnych),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • dobra organizacja pracy własnej.

3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie na jednym z kierunków: prawo, administracja, kierunki związane z polityką europejską,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku związanym z realizacją świadczeń rodzinnych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze, z dokumentacją; częścią zadań jest osobisty i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

–  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 7/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 8/2017

Stanowisko: ds. decyzji administracyjnych

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: ds. decyzji administracyjnych
Komórka organizacyjna: Dział Świadczeń Rodzinnych
Informacje dodatkowe: umowa na zastępstwo

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie i upowszechnianie informacji z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (klienci indywidualni, instytucje),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych ws. świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego; w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz pism (zawiadomienia, wezwania, pisma informujące, wnioski bez rozpatrzenia, pisma z prośbą o wywiad, wyjaśnienia do strony itp.) w sprawach:
 • ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zastosowanie mają przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • umarzania kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,
 • rozkładania na raty i odroczenia terminu spłaty świadczeń nienależnie pobranych,
 • udział w postępowaniu odwoławczym, analiza składanych odwołań, przygotowywanie akt spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (m.in. kopiowanie akt sprawy, potwierdzanie kserokopii za zgodność z oryginałem, przygotowywanie wyjaśnień),
 • współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w zakresie wymiany informacji w przypadku osób przemieszczających się w granicach ww. państw i ubiegających się w tych państwach o świadczenia rodzinne,
 • współpraca z organami właściwymi (gminami) realizującymi zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na terenie województwa wielkopolskiego (w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) oraz innymi instytucjami w Polsce i za granicą (KRUS, ZUS, US, MSW, PUP),
 • prowadzanie właściwych zapisów z działalności w systemach elektronicznych,
 • wykonywanie prac biurowych związanych z prowadzonymi sprawami.

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w zakresie świadczeń rodzinnych),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • dobra organizacja pracy własnej.

3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie na jednym z kierunków: prawo, administracja, kierunki związane z polityką europejską,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku związanym z realizacją świadczeń rodzinnych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze, z dokumentacją; częścią zadań jest osobisty i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

–  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 8/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 9/2017

Stanowisko: opiekun rodzin adopcyjnych

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: opiekun rodzin adopcyjnych
Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny
Informacje dodatkowe: etat (zatrudnienie do 31.08.2018 r.) 

miejsce pracy: Poznań 

możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współdziałanie z kandydatami starającymi się o przysposobienie dziecka,
 • wspieranie kandydatów w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dziecka poprzez wzmacnianie ich motywacji i urealnianie oczekiwań, konsultowanie trudnych decyzji,
 • projektowanie zadań rozwojowych zmierzających do diagnozy indywidualnych potrzeb, poprawy w obszarze więzi, relacji małżeńskich i społecznych, komunikacji i innych umiejętności niezbędnych w procesie opieki i wychowania dziecka, w tym w trudnych sytuacjach psychologicznych i zdrowotnych,
 • planowanie indywidualnego wsparcia poprzez organizowanie działań terapeutycznych, warsztatowych, szkolenia specjalistycznego, grup wsparcia, treningów interpersonalnych, psychoedukacji i edukacji prorodzinnej,
 • podjęcie stałego kontaktu z dzieckiem zakwalifikowanym do adopcji,
 • badanie potrzeb i projektowanie zadań rozwojowych dzieciom kwalifikowanym do adopcji i kandydatom starającym się o przysposobienie dziecka,
 • podejmowanie samodzielnie lub wespół działań terapeutycznych dla dzieci kwalifikowanych do adopcji i w celu niwelowania opóźnień rozwojowych,
 • udział w kwalifikowaniu dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w szczególności z sądami opiekuńczymi i instytucjami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej), w tym udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka.

2. Wymagania niezbędne:

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie: psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub prawa albo dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauki o rodzinie,
 • staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • sporządzanie pism i innych dokumentów urzędowych,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi.

3. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu:
 • pieczy zastępczej,
 • diagnozy i pomocy psychologicznej,
 • systemowej terapii rodzin,
 • terapii psychologicznej,
 • stosowanie metodologii pracy psychologicznej lub pedagogicznej,
 • znajomość lub doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie ROPS w Poznaniu lub Lesznie, przy komputerze i z dokumentacją oraz w terenie – teren województwa wielkopolskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS w Poznaniu znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– o nie byciu pozbawionym władzy rodzicielskiej oraz nie podleganiu jej zawieszeniu ani ograniczeniu,

– o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – jeśli taki obowiązek wynika dla kandydata z tytułu egzekucyjnego,

–  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 9/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy

ZAMKNIJ OFERTĘ