Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY


Ogłoszenie nr 23/2017

Stanowisko:    ds. planowania i analiz

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. planowania i analiz
Komórka organizacyjna:    Dział Planowania i Analiz
Informacje dodatkowe:    umowa na zastępstwo

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca przy tworzeniu projektów rocznych planów merytoryczno-finansowych budżetu Województwa i planów do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem,
 • wstępna kontrola zaangażowania wydatków pod kątem zgodności z planem finansowym, a także w przypadku projektów unijnych z budżetami zadaniowymi,
 • rejestracja i analiza zarejestrowanych danych w programie finansowo-księgowym,
 • opisywanie dokumentacji w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym oraz wg zasad zawartych w polityce rachunkowości ROPS,
 • wstępna analiza wyciągów bankowych pod względem prawidłowości zrealizowanych operacji bankowych oraz zgodności tych operacji z planem finansowym,
 • współpraca przy sporządzaniu półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego w części dotyczącej przydzielonych zadań,
 • dokonywanie rozliczeń projektowych w ramach wybranych projektów,
 • współpraca przy sporządzaniu zapotrzebowań na środki finansowe,
 • sporządzanie i weryfikacja harmonogramów wydatków,
 • współpraca przy dokonywaniu zmian w planach finansowych,
 • dokonywanie okresowej analizy wydatków w zakresie stopnia wykorzystania środków finansowych w ramach przydzielonych zadań,
 • analiza i bieżący monitoring wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pracy przy przydzielonych projektach unijnych,
 • współpraca w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów Ośrodka.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie zawodowe (w tym m.in. staż absolwencki, umowy cywilno-prawne) minimum  1 rok na stanowisku związanym ze sporządzaniem planów finansowych i analiz, opisywaniem dowodów księgowych, pracą w zespole,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • umiejętność analizowania, raportowania (sprawozdawczości) i prognozowania,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym MS Excel,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętności w zakresie współpracy na zewnątrz,
 • wysoki poziom zaangażowania.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie rachunkowości, zarządzania, finansów publicznych lub finansów projektów unijnych,
 • kursy lub szkolenia dotyczące obsługi finansowo-księgowej,
 • staż pracy min. 3 lat w zakresie realizacji (planowanie i rozliczanie) projektów systemowych lub konkursowych WRPO 2014+ lub PO WER, planowania i analiz finansowych, rachunkowości zarządczej,
 • doświadczenie zawodowe (w tym m.in. staż absolwencki, umowy cywilno-prawne) minimum 3 lata w zakresie sporządzania planów finansowych i ich zmian, bieżącej analizy wydatków, sporządzania harmonogramów płatności i kontroli płynności finansowej, rozliczania dotacji celowych oraz kontroli obiegu dokumentów finansowych.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł powyżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 23/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 22/2017

Stanowisko:    ds. rozwoju usług

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. rozwoju usług
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    etat w projekcie „Dobry start” –  zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (czas trwania projektu do 31.12.20120 r.)

 

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 


1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działań  sieciujących dotyczących  zawiązywania interdyscyplinarnej współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju usług społecznych,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,
 • wypracowywanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających rozwój usług społecznych, w tym w szczególności w obszarze wsparcia rodziny z małymi dziećmi,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz uzgadnianie spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług społecznych, w zakresie poprawy dostępu do usług wspierających rodziny z małymi dziećmi,
 • przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne oraz prowadzenie debat, spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form działań edukacyjno-informacyjnych dla przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację lokalnej polityki społecznej,
 • współpraca z liderem oraz z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań,
 • współtworzenie wniosku o płatność,
 • przygotowywanie pakietu upowszechniającego wiedzę o rozwoju usług społecznych poprzez artykuły, informacje zamieszczane na internetowych nośnikach informacji wykorzystywanych w projekcie lub poprzez współpracę z mediami oraz udział lub współorganizowanie akcji społecznych, wydarzeń subregionalnych, powiatowych i gminnych.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 2 lata stażu pracy w obszarze rozwoju usług społecznych, pomocy społecznej, polityki społecznej, współpracy z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO
 • doświadczenie w realizacji, w tym merytorycznej i finansowej projektów, w tym finansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie w realizacji działań na rzecz rodziny z małymi dziećmi,
 • praktyczna znajomość działań środowiskowych w obszarze rozwoju usług społecznych, w tym w ramach projektów, także  finansowanych z UE,
 • doświadczenie w aktywizowaniu i organizowaniu społeczności lokalnej, współdziałaniu z podmiotami polityki społecznej, w tym z NGO, w pracy w zespołach zadaniowych, w przygotowywaniu projektów finansowanych zewnętrznie.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana w siedzibie ROPS w Poznaniu, przy komputerze i z dokumentacją oraz w terenie – teren województwa wielkopolskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł ponad  6%.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 22/2017 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ