Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI BADAWCZE

Profile powiatów – pomoc społeczna 2018 rok

Zapraszamy do zapoznania się z naszą cykliczną broszurą – „Profile powiatów – pomoc społeczna 2018 rok”.

Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej. W opracowaniu przedstawiono w formie graficznej (mapy, wykresy, grafiki) następujące zagadnienia: skalę korzystania z pomocy społecznej, świadczeniobiorców pomocy społecznej w podziale na płeć, główne powody korzystania z pomocy społecznej, dostępność kadry socjalnej, rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą.

Publikacja ma charakter praktyczny i informacyjny, może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych analiz w obszarze pomocy społecznej.

Zachęcamy do lektury!

plik PDF do pobrania –> Profile powiatów. Pomoc społeczna w województwie wielkopolskim 2018


Aktualny raport OZPS za 2017 rok

25 czerwca br. raport pt. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok”, został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą numer XLVII/1078/18.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to sprawozdanie w którym znajdziecie Państwo informacje o aktualnym stanie pomocy społecznej w województwie. Podczas lektury raportu, dowiecie się Państwo, z jednej strony z jakich powodów mieszkańcy wielkopolski najczęściej korzystają ze wsparcia systemu, jaki rodzaj świadczeń pobierają, jaki jest wiek oraz płeć klientów, ilu spośród nich to klienci długotrwale korzystający z pomocy. Z drugiej strony, jakim zasobem instytucjonalnym dysponuje województwo wielkopolskie, jakie środki finansowe wydatkowane są na niektóre zadania pomocy społecznej oraz jaka jest aktywność projektowo-konkursowa samorządów gminnych i powiatowych.

Każdego roku, w oparciu o wnioski i rekomendacje przygotowywane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, tworzone są regionalne wnioski i rekomendacje dla systemu pomocy społecznej.

Polecamy lekturę tego praktycznego opracowania!

Plik do pobrania w formacie pdf –> Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok

Owocnej lektury.

Zespół OIS


Publikacja „System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi”

Zachęcamy do lektury publikacji, która powstała we współpracy Obserwatorium z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego i oparcia społecznego.
plik PDF do pobrania –> System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Ze wstępu do publikacji:

„Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i systemem polskiej psychiatrii przez długi czas nie były obecne w dyskursie publicznym i świadomości przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Choroby psychiczne w odróżnieniu od somatycznych, funkcjonują w Polsce w sferze bardzo krzywdzących stereotypów. Niedofinansowana psychiatryczna opieka zdrowotna w kraju, to nadal temat tabu i kwestia silnie stygmatyzująca osoby podejmujące leczenie oraz ich rodziny. Takie podejście do kwestii psychiatrii i osób chorujących psychicznie pociąga za sobą negatywne skutki i koszty, zarówno dla społeczeństwa – zaburzenie pełnienia ról zawodowych, rodzinnych, obywatelskich, jak i dla samej jednostki – przekreślenie indywidualnych możliwości rozwoju i optymalnego funkcjonowania pomimo choroby. Zdaniem ekspertów zajmujących się społecznymi aspektami zaburzeń psychicznych[1], można uznać, że lęk i deficyty podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii współwystępują z postawami stygmatyzującymi[2]. Za sprawą kilku kampanii społecznych, realizacji w latach 2011-2015 Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, kilku niepokojących w swoim wydźwięku raportów Najwyższej Izby Kontroli[3] i działalności organizacji pozarządowych, w mediach coraz częściej gościł temat psychiatrii, niestety najczęściej w niezbyt pozytywnej i raczej kontrowersyjnej odsłonie.

Opracowaniem, które trzymacie Państwo w tej chwili w dłoniach lub przeglądacie w postaci pliku elektronicznego, chcielibyśmy dołożyć naszą cegiełkę do budowania rzetelnego przekazu o zdrowiu psychicznym, opartego na wiedzy naukowej, wynikach badań i statystyce resortowej.”

[1] Ewelina Dziwota, „Stygmatyzacja osób chorych psychicznie”, [w:] Current Problems of Psychiatry 2014; 15(1): 18-23; Ewa Jackowska „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne”, [w:] Psychiatria Polska 2009, tom XLIII (6): 655-670.

[2] Ewa Jackowska „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne”, op. cit. s. 667.

[3] m.in. o realizacji wspomnianego programu, o dostępności psychiatrii dla dzieci i młodzieży, o funkcjonowaniu szpitali psychiatrycznych : https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html; https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szpitalach-psychiatrycznych.html; https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html; https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/026/

 


Profile Powiatów – Pomoc Społeczna 2017 rok

Niniejsze opracowanie jest częścią obszerniejszej publikacji „Profile powiatów województwa wielkopolskiego”. Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej, natomiast  „Profile powiatów województwa wielkopolskiego” ukazują się co dwa lata i są uzupełnione informacjami nt. demografii, edukacji, gospodarki i rynku pracy. „Profile powiatów województwa wielkopolskiego” przygotowywane są przez Obserwatorium Integracji Społecznej we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu.

W niniejszej publikacji przedstawiono następujące zagadnienia:

 1. skalę korzystania z pomocy społecznej,
 2. świadczeniobiorców pomocy społecznej w podziale na płeć,
 3. główne powody korzystania z pomocy społecznej,
 4. dostępność kadry socjalnej,
 5. rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 6. pieczę zastępczą.

Zachęcamy do lektury!

plik PDF do pobrania –> Profile Powiatów – Pomoc Społeczna 2017 rok

Badanie „Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna” 

Czy wiesz, że:

 1. W obszarze wsparcia osób niesamodzielnych widoczne jest zjawisko feminizacji roli opiekuna nieformalnego (67% opiekunów to kobiety).
 2. Opiekunowie nieformalni są najczęściej opiekunami rodzinnymi (83,1%). Podopiecznym, wobec którego świadczona jest opieka nieformalna, jest najczęściej rodzic (50,8%).
 3. W niespełna połowie przypadków (44,1%) badany opiekun nieformalny nie jest jedyną osobą świadczącą nieformalną pomoc seniorowi, przy czym najczęściej ma to miejsce w przypadku seniorów zupełnie niesprawnych, a najrzadziej w sytuacji, gdy senior jest sprawny.
 4. Skala korzystania z pomocy formalnej jest stosunkowo mała – dotyczy zaledwie 14,9% badanych przypadków, najczęściej seniorów zupełnie niesprawnych (63,5%), a najrzadziej sprawnych (16,3%).
 5. Obecnie, zaledwie 4,7% opiekunów nieformalnych otrzymuje wsparcie ze strony jakiejkolwiek instytucji. Badanie z udziałem przedstawicieli samorządów wykazało, że zaledwie 8 ze 188 JST zapewniało jakiekolwiek formy wsparcia opiekunów nieformalnych.
 6. W niewielu wielkopolskich gminach aktywnie szacuje się realne (aktualne i przyszłe) zapotrzebowanie na usługi. Większość gmin raczej ogranicza się do oczekiwania na zgłoszenie potrzeb opiekuńczych, które wymagają natychmiastowej realizacji.

To i wiele innych interesujących informacji znajdziecie Państwo w raporcie „Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna”

Owocnej lektury!

Wyniki prac badawczych nt. sytuacji rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim

Ostatnie miesiące 2016 roku upłynęły nam na realizacji badania „Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia”. Raport z badania został wydany w 2017 roku.

Koncepcję badania oraz nadzór merytoryczny i edycyjny nad pracami badawczymi pełnił Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, działający w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Zespół badawczy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi zrealizował badania terenowe i wypracował wstępną wersję raportu końcowego.

Aby lepiej poznać sytuację społeczną, zawodową, finansową i mieszkaniową rodzin wielodzietnych, rozmawiano w ramach wywiadów telefonicznych z 468 rodzinami, natomiast w ramach indywidualnych wywiadów pogłębionych spotkano się z 14 rodzinami.
W badaniu poddano ewaluacji 3 lata funkcjonowania Wielkopolskiej Karty Rodziny, sprawdzono co działa, co nie działa, co można robić lepiej. W tym celu rozmawiano m.in. z trzydziestoma partnerami Programu i sześcioma organizacjami pozarządowymi wspierającymi duże rodziny.
Podsumowanie zebranego materiału odbyło się na warsztacie rekomendacyjnym, w którym uczestniczyli: przedstawiciele rodzin wielodzietnych, którzy udzielają się również społecznie w NGO działających na rzecz wsparcia rodzin dużych, przedstawiciele instytucji samorządowych, socjologowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zachęcamy do lektury –> Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim

Profile powiatów województwa wielkopolskiego

Z jednej strony Wielkopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Dogodne położenie komunikacyjne, rozwinięta infrastruktura społeczna, czy też rosnąca rola turystyki biznesowej spowodowały, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się na tle kraju.
Z drugiej strony Region charakteryzuje się znacznymi wewnętrznymi dysproporcjami. Dlatego też dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w Wielkopolsce nie wystarczy jedynie ogólna analiza przeprowadzona dla całości województwa – średnia statystyczna nie określa jednoznacznego obrazu województwa.

W niniejszej publikacji każdy z 35-ciu powiatów omówiony został ze szczególną uwagą, co pozwoliło uzyskać jego charakterystyczny profil.
Analiza powiatów oparta została przede wszystkim na danych zastanych, które przedstawione zostały na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji, pochodzących głównie z 2014, 2015 i 2016 roku, natomiast w kilku przypadkach ukazano dynamikę zmian danego zjawiska na przestrzeni kilku lat. Profile powiatów stworzone zostały w oparciu o dane uzyskane z różnych źródeł: GUS, MRPiPS, ROPS, SIO, CEIDG, bezrobocie rejestrowane, natomiast w przypadku miast na prawach powiatu odwołano się także do następujących źródeł:

 • Miasto Kalisz: Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024, Opinia ekspercka obejmująca strategiczne branże rozwojowe Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz ze zdefiniowaniem procesów jakie zachodzą obecnie w tych branżach,
 • Miasto Leszno: Zarys Strategii Rozwoju Gospodarczego Leszna, Projekt RUNUP,
 • Miasto Konin: Koniński Portal Gospodarczy, Raport Identyfikacja leaderów gospodarczych Konina w czterech kluczowych branżach dla strategii rozwoju miasta,
 • Miasto Poznań: Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej.

Zachęcamy do lektury!

rangowanie powiatów
powiat złotowski
powiat wrzesiński

powiat wolsztyński
powiat wągrowiecki
powiat turecki
powiat szamotulski
powiat śremski
powiat średzki
powiat słupecki
powiat rawicki
powiat poznański
powiat pleszewski
powiat pilski
powiat ostrzeszowski
powiat ostrowski
powiat obornicki
powiat nowotomyski
powiat międzychodzki
miasto Poznań
miasto Leszno
miasto Konin
miasto Kalisz
powiat leszczyński

powiat krotoszyński
powiat kościański
powiat koniński
powiat kolski
powiat kępiński
powiat kaliski
powiat jarociński
powiat grodziski
powiat gostyński
powiat gnieźnieński
powiat chodzieski
powiat czarnkowsko-trzcianecki


Ponowne zapytanie ofertowe. Poszukujemy realizatora badania! 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia”.

Realizacja badania rozpocznie się nie później niż 18 października 2016 r., a zakończy nie później niż 16 grudnia 2016 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące badania znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz załączniku –>

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1_pdf

Załącznik nr 1_doc

Na Państwa oferty czekamy do 11 października 2016 roku, do godziny 14:00, oferty należy przesłać pod następujące adresy: rops@rops.poznan.pl,
ois@rops.poznan.pl

Wszelkich informacji merytorycznych na temat badania udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00:
Sylwia Szpyrka, tel. (61) 85 67 336/338, e-mail: sylwia.szpyrka@rops.poznan.pl
Marta Zaręba, tel.(61) 85 67 336/338, e-mail: marta.zareba@rops.poznan.pl
Karolina Czub, tel. .(61) 85 67 336/338, e-mail: karolina.czub@rops.poznan.pl

 

Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

Polecamy lekturę naszego opracowania dotyczącego asystentury rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015. Materiał stanowi podsumowanie 4 lat działalności asystentów rodziny na terenie Wielkopolski.  Analiza powstała w oparciu o sprawozdania z  realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz raport z wynikami kontroli NIK pt. „funkcjonowanie asystentów rodziny  w świetle ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej”.

Cofnijmy się pamięcią do 2012 roku – asystent rodziny pojawia się jako nowy zawód w obszarze pomocy społecznej, powołany do wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku 122 wielkopolskie gminy zatrudniają 173 asystentów. W 2012 roku w skali województwa, 7,2% rodzin korzystających z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych była objęta wsparciem asystenta rodziny.

Jak sytuacja wygląda teraz?

Po aktualne dane na temat tego, jak kształtuje się sytuacja w obszarze asystentury rodziny zapraszamy do lektury raportu.

Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

Raport „Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU)”

Zapraszamy do lektury raportu „Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU)”, opracowanego przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Wiedza na temat zjawisk społecznych analizowana w ujęciu wojewódzkim i powiatowym przedstawia uśrednione wartości wskaźników i dopiero wgląd w sytuację poszczególnych gmin w powiecie, ukazuje faktyczne wewnątrzwojewódzkie różnice i podobieństwa wielkości pewnych zjawisk. Należałoby zadać sobie pytanie, co takiego daje nam szczegółowa wiedza dotycząca gmin? Informacje agregowane na gminnym poziomie dają nam możliwość zaplanowania zindywidualizowanych działań, wypracowania narzędzi skrojonych na miarę i możliwości poszczególnych samorządów. Ta zasada jest priorytetowa np. w planowaniu wydatkowania środków europejskich – zaplanowana interwencja adekwatna do zdiagnozowanych deficytów.

Autorki raportu analizują wartości syntetycznego miernika ubóstwa (SMU), obliczonego dla wszystkich wielkopolskich gmin, na który składają się następujące wskaźniki cząstkowe:

 1. w wymiarze finansowym: Dochód w gminie przypadający na 1 mieszkańca, Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne), Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy w % liczbie wszystkich osób korzystających z pomocy,
 2. w wymiarze warunków życia: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %, Powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w których zaległość w opłatach wynosi ponad 3 miesiące, w stosunku do ogóły mieszkań gminnych, których mieszkańcy zalegają w opłatach,
 3. w wymiarze sytuacji na rynku pracy: Wskaźnik bezrobocia, Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych.

Coroczna aktualizacja wskaźników opierać się będzie na danych pochodzących z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zachęcamy do lektury! –>

Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego

 

Raport Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami

Zachęcamy do lektury raportu z badania „Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami”. Raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, mających na celu diagnozę stanu obecnego oraz ocenę perspektyw rozwojowych sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim.
W badaniu przeanalizowano m.in.: usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami w różnym stopniu niesamodzielnymi, usługi wsparcia rodziny, usługi pieczy zastępczej oraz usługi w mieszkaniach chronionych.

Badanie sfinansowane zostało w ramach projektu systemowego „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.