Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

Nowy inkubator innowacji społecznych

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o rozpoczęciu działania nowego Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O projekcie

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.

Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne


Odbiorcy działań Generatora

Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Poprzez „dostępność” w projekcie rozumiemy:

 • działania na rzecz zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych;
 • ułatwienie dostępu do korzystania z produktów i usług ON oraz osobom starszym;
 • wsparcie ON oraz osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu ON oraz osób starszych w zakresie korzystania z usług publicznych;
 • produkty oraz usługi umożliwiające ON oraz osobom starszym uczestniczenie w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym;
 • usprawnienia i rozwiązania służące zapewnianiu dostępu do usług i produktów już istniejących.
 • dostosowanie, modyfikacje już istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
 • działania na rzecz zwiększania samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych

Kto może wziąć udział w projekcie
 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie  dostępności.

Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego – serdecznie zapraszamy!
 
Kontakt w sprawie projektu

Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl
tel. 61 8567325
Magdalena Antkowiak magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl
tel. 61 85 67 951


Wielkopolski Dzień Wolontariusza 2019 – informacje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania się na Wielkopolski Dzień Wolontariusza.

W ramach obchodów rozstrzygany będzie konkurs na Wielkopolskiego Wolontariusza Roku.

Kandydatów można zgłaszać w jednej z 5 kategorii:

1) Wolontariusz roku,

2) Wolontariat rodzinny,

3) Wolontariat szkolny,

4) Wolontariat senioralny,

5) Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata/organizacji/instytucji należy wypełnić do dnia 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 12 grudnia 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi na Gali 25-lecia Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz Barw Wolontariatu, która odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://wolontariuszroku.wrk.org.pl/.


Piknik podsumowujący Szkołę Letnią „You can make a better world – Agenda 2030” („Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030” )

Członkowie zespołu projektowego projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast mają przyjemność zaprosić serdecznie w sobotę, 5 października od 12:00 do 16:00 na piknik pod hasłem „Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030”!
Jest on wydarzeniem podsumowującym Szkołę Letnią pn. „You can make a better world – Agenda 2030” („Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030” ), która odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast. Podobnie jak wszystkie wydarzenia Szkoły Letniej, odbędzie się w holu budynku E Instytutu Socjologii przy ulicy Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.
W trakcie pikniku można będzie:
✅ dowiedzieć się więcej na temat Zrównoważonego Rozwoju
✅ porozmawiać o pomysłach które mogą być wdrożone oraz o potrzebach lokalnych mieszkańców
✅ wziąć udział w konkursach! 😊
✅ spędzić czas w przyjaznej atmosferze! 😋
Strona wydarzenia na Facebook dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/events/2484972891724086/.


Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

Zapraszamy na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizujemy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Rejestracja i pełen program dostępne są na stronie ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl.

DATA: 25 września (środa) 2019 r.

MIEJSCE: Zespół Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A w Poznaniu.

GODZINA: 9.30-14.30

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez naszą stronę: ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl/.

Zapisy trwają do 22 września (wtorek) br. lub do wyczerpania miejsc.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona

Z informacją prasową dotyczącą wydarzenia można zapoznać się tutaj.


Poznański Targ Dobra 2019 – 14.09.2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza na swoje stoisko podczas Poznańskiego Targu Dobra, który odbędzie w dniu 14.09.2019 r. (sobota) na ul. Święty Marcin w Poznaniu w godzinach od 10:00 od 16:00.

Oferujemy następujące atrakcje:
zagrania w naszą autorską grę dot. zrównoważonego rozwoju;
wzięcia udziału w quizie wiedzy dot. zrównoważonego rozwoju z nagrodami;
współtworzenia naszej ścianki pod hasłem „Zrównoważony rozwój dla mnie to…”;
kolorowanki tematyczne z Celami Zrównoważonego Rozwoju – nie tylko dla najmłodszych;
możliwość zrobienia sobie zdjęcia na naszej ściance mobilnej;
…dowiedzenia się więcej na temat idei zrównoważonego rozwoju…
✅… możliwość odwiedzenia stoiska Klunkrów Wielkopolskich, znajdującego się w punkcie 19…
…i wiele innych!
Poniżej prezentujemy położenie naszego stoiska podczas wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 


Konkurs „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019r.”

Uchwałą nr 1200/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił III edycję „Konkursu Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019”.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów oraz promowanie inicjatyw zrealizowanych w roku 2018 w wielkopolskich społecznościach lokalnych oraz wyróżnienie firmy/przedsiębiorstwa/podmiotu/instytucji, które w 2018 roku w  swoich działaniach uwzględniało produkty/usługi na rzecz osób starszych.

Tytuł „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2019” będzie mogła otrzymać osoba, która:

 • a) w roku 2018 ukończyła 60 rok życia,
 • b) jest liderem społeczności lokalnej na terenie Powiatu/Miasta na prawach powiatu w Województwie Wielkopolskim,
 • c) w 2018r. aktywnie działała w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej, itp.,
 • d) w 2018r. angażowała się w działania na rzecz społeczności lokalnych, realizując m.in. projekty, inicjatywy, programy, imprezy, konferencje itp.,
 • e) firma/przedsiębiorstwo, które wspiera osoby starsze (CSR, mentoring, „kawa za złotówkę”, „miejsce przyjazne seniorom”, itp.”),
 • f) podmiot/instytucja, która wspiera osoby starsze (organizacja pozarządowa, klub seniora, biblioteka, itp.).

Zgłoszeń kandydatów/firm/instytucji dokonują Starosta/Prezydent.

Uchwała – Konkurs Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019


Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do realizacji projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” na podstawie konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór ogłasza się na podstawie Uchwały nr 1203/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do realizacji projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” na podstawie konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i  współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz do oferty_Włącznik Innowacji Społecznych

Formularz do oferty_Włącznik Innowacji Społecznych

ogłoszenie ROPS_Włączenie społeczne_gotowe

ogłoszenie ROPS_Włączenie społeczne_gotowe

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW

Wyniki otwartego naboru partnera do realizacji projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” na podstawie konkursu  nr POWR.04.01.00-IZ.00-024/19  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
Uchwała nr 1300/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o wynikach konkursu – Uchwała nr 1300/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2019 roku


INFORMACJA O NABORZE NA KIERUNEK PRACOWNIK SOCJALNY

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 2 w POZNANIU

INFORMUJE O NABORZE NA KIERUNEK PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły w ulotce informacyjnej


Laureaci 9. edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Gala 9 edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami:

Laureaci:

I miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna IM. A.Asnyka w Kaliszu – Pokoik terapeutyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – Nagroda 15 000 złotych

II miejsce – Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego – MiśTruck – foodtruck prowadzony przez osoby z niepełnosprawnościami – Nagroda 9 000 złotych

III miejsce – Gmina Gostyń – Program na rzecz promowanie osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy wobec nich pod nazwą „Parasolka Zaufania”- 6000 złotych

 

Wyróżnienia:

Miasto Leszno – Kampania społeczna „Świadomość  niepełnosprawności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – „W rodzinie siła”

Stowarzyszenie Edukacyjne MCA – „5 zmysłów IMAGINARIUM” – prospołeczny projekt edukacji kulturalnej

Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu – „I ty możesz zostać artystą”

Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Powrót do zdrowia jest najcenniejszy”

Stowarzyszenie „Na Górze” – „Naturalnie, że natura!”

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO – „Piękni niepełnosprawni”

Fundacja ORCHidea – „Wsparcie w chorobie – kompleksowo i nowocześnie”

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk”- Bezpłatna wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Fundacja APJA – „Otwarty świat”

 

Wyróżnienia za przyjazne rozwiązania dotyczące dostępności:

Wydział Zdrowia UM w Poznaniu – Opracowanie i wdrożenie standardów dostępności dla miasta Poznania

Urząd Miejski w Koninie – Badanie dostępności architektonicznej miasta Konina – raport

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – Mapa barier architektonicznych

Powiat Nowotomyski – Dworzec PKP w Nowym Tomyślu dostępny

 

Wyróżnienia za wieloletnie działania na rzecz środowisk z niepełnosprawnościami:

Fundacja Ogród Marzeń – XIX Akcja Wesołych

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im.Juliana Tuwima – XX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KASIA – X Sezon Halliwick Pomaga

Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo – Biblioterapia Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie DZIECKO w Gostyniu – XIX Festiwal Bez Barier

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach – XIX Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.

 

 

W skład kapituły konkursowej weszli: Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak – po Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Grzegorz Grygiel- Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, Marcin Halicki – Członek Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, Agnieszka Kubicka – Prezes Zarządu Fundacji ‘Wózkowicze’, Beata Wojciechowska – PFRON Poznań, Anna Skupień – Dyrektor Oddziału w Poznaniu PFRON, Maria Kryszewska – ROPS Poznań, Monika Zembrzycka – ROPS Poznań.


Konferencja naukowa pn. PROBLEMATYKA SPOŁECZNA REGIONU KONIŃSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ STUDENTÓW PWSZ W KONINIE – 28.05.2019 r.

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają na konferencję naukową pn. „Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie”,  która odbędzie się
w dniu 28 maja 2019 roku w siedzibie PWSZ w Koninie w godzinach od 10:00 do 15:00.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest w załączeniu.

– załączniki do pobrania:

Program konferencji – 28 maja 2019 roku