Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

WINS – LISTA RANKINGOWA POMYSŁÓW KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO ETAPU II OCENY

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, od września 2016 r. realizuje projekt grantowy pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względu na brak wyłonienia w ramach Otwartego Naboru Pomysłów na Innowacje Społeczne wymaganego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika – 30 innowacyjnych pomysłów do zawarcia umowy o powierzenie grantu, ROPS Poznań, po uzyskaniu zgody IZ, ogłosił nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne w temacie usług opiekuńczych dla osób zależnych.

I Nabór uzupełniający – został ogłoszony 28 września 2017 r. , zakończony 12 października 2017 r. , wpłynęło 10 formularzy Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych.

II Nabór uzupełniający – został ogłoszony 19 października 2017 r. , zakończony 2 listopada 2017 r. , wpłynęło 5 formularzy Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych (SWIS), przy czym jedna została odrzucona ze względów formalnych – wpłynęła po terminie.

Łącznie, w obu naborach wpłynęło 15 formularzy SWIS, 1 został odrzucony, 5 formularzy zgodnie z Procedurami Wsparcia i Wyboru Grantobiorców było uzupełnianych, po dokonanych uzupełnieniach 14 formularzy zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Zgodnie z założeniami ww. procedur, w etapie I oceny należy utworzyć listę rankingową pomysłów na innowacje społeczne wśród złożonych w ramach naboru Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych.

W tym celu niezbędne było powołanie komisji konkursowych w trzech obszarach dotyczących innowacji.

Zgodnie z ww. procedurami komisje złożone były z przedstawicieli zespołu projektowego i ekspertów wewnętrznych/zewnętrznych i powołane były w trzech obszarach dotyczących innowacji. Każda komisja konkursowa złożona była z 4 osób, a każdy członek komisji dokonał indywidualnej oceny punktowej na karcie oceny merytorycznej. Komisja konkursowa obradowała 22 listopada 2017 r. Komisje konkursowe miały za zadanie ocenić 14 formularzy Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych oraz zgodnie z dokumentacją merytoryczną projektu wyłonić najlepsze pomysły do listy rankingowej.

Członkowie komisji oceniali dany pomysł zgodnie z przyjętymi kryteriami, które na etapie ogłoszenia naboru były dostępne dla potencjalnych Pomysłodawców. Każdy pomysł mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów od każdego członka komisji. Maksymalna liczba punktów to łącznie 480. Jednak do dalszego etapu mogły przejść te projekty, które uzyskały minimum 65 punktów od każdego członka komisji przy zachowaniu minimum punktowego wskazanego przy każdym z kryteriów.

W związku z powyższym do etapu II oceny merytorycznej tj. spotkań on-line/e-pitching przekazano 9 pomysłów zgodnie z załączoną listą rankingową – Załącznik nr 1. Podmioty/ osoby fizyczne, których pomysły przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną zostaną zaproszone do etapu II tj. spotkań oceniających e-pitching. Spotkania odbędą się przed Komisją konkursową złożoną z 3 ekspertów zewnętrznych i trzech przedstawicieli Inkubatora WINS.

Każdy Pomysłodawca do dyspozycji będzie miał łącznie 30 minut, a w tym: – pierwsze 10 min przeznaczone będzie na prezentację pomysłu przygotowaną przez Pomysłodawcę – – kolejne 20 minut przeznaczone zostanie na rozmowę z członkami Komisji konkursowej i ewentualne negocjacje.

Innowatorzy, którzy zakwalifikowali się do spotkań oceniających pitching w najbliższym czasie będę informowani o szczegółach towarzyszących temu etapowi oceny. W załączeniu także wykaz pomysłów, które nie zakwalifikowały się do kolejnego etapu.

Załącznik nr 1 LISTA RANKINGOWA WINS_NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 2 LISTA POMYSŁÓW KTÓRE NIE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO II ETAPU

 

 


Zakończenie analizy formalnej WINS

Informujemy, że zakończył się etap formalnej analizy pomysłów na innowacje społeczne, zgłoszonych w ramach otwartego naboru uzupełniającego do projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

Wpłynęło 15 Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych, z czego 14 pomyślnie przeszło analizę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Spośród wyłonionych 14 pomysłów na innowacje społeczne 6 dotyczy usług dla osób starszych, 4 – usług dla dzieci z niepełnosprawnościami i 4 – usług skierowanych do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 7 pomysłów na innowacje zostało złożonych przez osoby fizyczne/grupy nieformalne osób fizycznych, 6 przez organizacje pozarządowe, 1 przez instytucję pomocy społecznej.

Wkrótce zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna proponowanych innowacji. Dokonają jej Komisje Konkursowe złożone z przedstawicieli zespołu projektowego i ekspertów wewnętrznych/zewnętrznych. W jej wyniku wyłonione będą pomysły, które zostaną przekazane do etapu II oceny merytorycznej, tj. spotkań oceniających (pitching).

Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.inkubatorwins.pl


Wyniki VII edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo niezmiernie miło jest nam poinformować o wynikach VII edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Laureatami VII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” zostali:

1 miejsce. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Dodać skrzydeł”.

2 miejsce. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Teleopieka – system opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

3 miejsce. Miasto i Gmina Gołańcz

Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Program osłonowy „Pomoc gminy Gołańcz osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny”.

 

Ogłoszenie Wyników Konkursu 

 

Dziękujemy WSZYSTKIM za udział w Konkursie i GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

 


Szukamy realizatora badania pt. „Ewaluacja wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Ewaluacja wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce”.

Termin składania ofert najpóźniej do dnia 16 listopada 2017r. na adres: magdalena.urbanska@rops.poznan.pl.

Szczegóły dotyczące zamówienia wraz ze wzorem formularza ofertowego znajdują się w załącznikach:

Zapytanie ofertowe_EwaluacjaES_2017_2018_ROPSPoznań

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_EwaluacjaES_2017__2018_ROPSPoznań

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_EwaluacjaES_2017_2018_ROPSPoznań

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Ewaluacja_2017__2018_ROPSPoznań

 

 

Badanie jest finansowane w ramach projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne pt.

„Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”,

w środę 22 listopada 2017 r. w godz. 9-15.30.

 

Problem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w kontekście realizacji założeń rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, stał się sprawą naglącą do szczegółowego naświetlenia.

Zarówno wskazania Rady Ministrów, jak i, przede wszystkim, niezależne analizy wskazują, że w Polsce, w sektorze publicznym, ciągle wręcz nieznacznie stosuje się klauzule społeczne i środowiskowe przez instytucje zamawiające. A co za tym idzie – korzyści społeczne utracone w wyniku niestosowania klauzul są ogromne.

O tym, co możemy zrobić , żeby tę sytuację zmienić – porozmawiamy podczas konferencji.

Spotykamy się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9. Budynek B,  aula, I piętro. Zgłoszenie udziału przyjmowane jest poprzez formularz zgłoszeniowy:

 http://www.wces.eu/?page_id=4179

Szczegółowe informacje: maria.sadowska@barka.org.pl, tel. +48 530 435 179.konferencj

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

 

organizatorzy:

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 


Komunikat – możliwe utrudnienia w pracy ROPS

W dniu dzisiejszym między godziną 8.00 a 12.00 mogą wystąpić utrudnienia w kontaktach z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w związku z planowanymi pracami w budynku – możliwe wyłącznie prądu.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy


Ponawiamy nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne – pobierz formularz i zgłoś pomysł!!!

          Poznań, 19 października 2017r. r.

   

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

 

w ramach projektu grantowego

„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

 

 1. Cel otwartego naboru uzupełniającego pomysłów na innowacje społeczne:

Organizator naboru ponawia nabór uzupełniający w celu naboru 6 najlepszych innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami), a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej. Ocena i wybór pomysłów dotyczyć będzie oceny pomysłów zgłoszonych w naborze uzupełniającym ogłoszonym w dniu  28 września, oraz z naboru bieżącego z dn. 19 października.

Ogłoszenie otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne jest zgodne z Procedurami Wsparcia i Wyboru Grantobiorców.

Pomysłodawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców;
 2. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne.

 

 1. Organizator naboru:

Organizatorem otwartego naboru jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Temat naboru:

INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH w obszarach:

 1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych;
 2. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pomysłodawca winien wskazać minimum jeden z ww. obszarów.

 1. Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną:

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem:      osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
 • dzieci z niepełnosprawnościami

VII. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną:

W otwartym naborze pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);
 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

VIII. Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach otwartego naboru Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikację wstępną innowacji społecznej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Grantodawcy rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.
 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 19 października 2017 roku. Specyfikację wstępną innowacji społecznej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru  do 2 listopada 2017 roku do godz. 15.30.
 3. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 4. Specyfikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

załączniki:

 1. Regulamin_nabór uzupełniający_19.10.2017
 2. Procedury WINS _1.3 _18.09.2017(1)
 3. SPECYFIKACJA-WSTĘPNA-INNOWACJI-SPOŁECZNEJ-1(1)
 4. Oświadczenia_załączniki-o-SWIS

zobacz także portal projektu

 


Zmiany w pracach Działu Świadczeń Rodzinnych

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych z tym związanych, od dnia 9 października 2017r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi działu pod numerami wskazywanymi jak dotąd w pismach zostaje wstrzymany. W ostatnim kwartale bieżącego roku pracownicy merytoryczni Działu Świadczeń Rodzinnych realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wobec powyższego spodziewane jest także zwiększenie opóźnienia w realizacji spraw.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi Klienta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 12:00 oraz od 12:15 do 15:00 pod numerem telefonu 61 85 67 315 oraz do kontaktu za pomocą adresu e-mail koordynacja@rops.poznan.pl.

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu


Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne! Zapraszamy do zgłaszania pomysłów

Poznań, 28 września 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

 

w ramach projektu grantowego

„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

 

 1. Cel otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne:

Celem naboru jest wyłonienie 4 najlepszych innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami), a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej.

Ogłoszenie otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne jest zgodne z Procedurami Wsparcia i Wyboru Grantobiorców.

Pomysłodawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców;
 2. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne.

 

 1. Organizator naboru:

Organizatorem otwartego naboru jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Temat naboru:

INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH w obszarach:

 1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych;
 2. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Pomysłodawca winien wskazać minimum jeden z ww. obszarów.

 1. Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną:

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem: osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
 • dzieci z niepełnosprawnościami

 

VII. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną:

W otwartym naborze pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);
 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

 

VIII. Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach otwartego naboru Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikację wstępną innowacji społecznej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Grantodawcy rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.
 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 28 września 2017 roku. Specyfikację wstępną innowacji społecznej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru do 12 października  2017 roku do godz. 15.30.
 3. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 4. Specyfikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

 

Załączniki:

 1. REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO_28.09
 2. Procedury WINS _1.3 _18.09.2017(1)
 3. SPECYFIKACJA-WSTĘPNA-INNOWACJI-SPOŁECZNEJ-1(1)
 4. Oświadczenia_załączniki-o-SWIS

 

Zobacz także portal projektu

 


Zapytanie ofertowe na przygotowania programu wspierającego tworzenie spółdzielni uczniowskich

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie przygotowania programu wspierającego tworzenie spółdzielni uczniowskich w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przeprowadzenie 2 warsztatów dla grupy ds. edukacji działającej przy Regionalnym Komitecie ds. Ekonomii Społecznej w zakresie konsultacji programu wspierającego tworzenie spółdzielni uczniowskich.

 

Termin składania ofert: 20 września 2017 r. do godziny 23.59.

 

Osoba do kontaktu: Zofia Rutkowska, zofia.rutkowska@rops.poznan.pl

 

Zapytanie ofertowe oraz formularz oferty w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy


Poszukujemy realizatora usługi w zakresie zaprojektowania i wykonania internetowego narzędzia do monitoringu sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

Szanowni Państwo,

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie

usługi pt. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego narzędzia do monitoringu sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” .

Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 3 września 2017r. na adres: magdalena.urbanska@rops.poznan.pl

Szczegóły dotyczące zamówienia wraz ze wzorem formularza ofertowego znajdują się w załącznikach:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE – Monitoring ES_ROPS Poznań_2017
 2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_Monitoring ES_2017_ROPS Poznań
 3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Monitoring ES_ROPS Poznań_2017
 4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Zakres danych_ZAZ_2017
 5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego_Zestawienie wskaźników_ROPS Poznań_2017


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”.

Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2017r., na adres: zofia.rutkowska@rops.poznan.pl

Szczegóły dotyczące zamówienia wraz ze wzorem formularza ofertowego znajdują się w poniższych załącznikach:

 1. Treść zapytania ofertowego_Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim
 2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_FORMULARZ OFERTY
 3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_USZCZEGÓŁOWIENIE ZAKRESU BADANIA
 4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_WYKAZ SKRÓTÓW i POJĘĆ STOSOWANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Badanie jest finansowane w ramach projektu pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE WINS

Inkubator WINS po kilkumiesięcznej pracy, dokonał wyboru 27 innowacji społecznych rekomendowanych do dofinansowania! Gratulacje wielkie dla Pomysłodawców !
W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy informację dotyczącą wstępnej listy rankingowej pomysłów na innowacje społeczne. Procedury wsparcia i wyboru Grantobiorców projektu określają, że w terminie 7 dni od publikacji wstępnej listy Pomysłodawcy mogli wnieść skargę dotyczącą kwestii formalnych. Ze względu nas fakt, iż w określonym terminie nie wpłynęła do ROPS Poznań żadna skarga, wstępna lista rankingowa bez zamian merytorycznych urzeczywistnia się jako Ostateczna lista rankingowa.

Z każdym z Pomysłodawców, który znalazł się na liście rankingowej będzie podpisana umowa przedwstępna, określająca termin dopracowania innowacji społecznej. Planujemy, że już w sierpniu rozpoczną się prace nad szczegółowym budżetem i harmonogramem działań poszczególnych projektów, by na jesieni ruszyć z wdrażaniem innowacji społecznych.

Wszystkie innowacje zostały tak zaprojektowane by po fazie testowania, stworzyć produkt/usługę/model działania do łatwego adaptowania przez inne organizacje, instytucje czy społeczności. Zapraszamy do śledzenia portalu projektu www.inkubatorwins.pl,  na którym będziemy się starali na bieżąco informować Państwa o postępie prac nad wdrażaniem innowacji!

OSTATECZNA_ Lista rankingowa _II etap

 

 

*Nabór pomysłów prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE WINS

Inkubator WINS partnersko tworzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Miasto Poznań, po kilkumiesięcznej pracy, dokonał wyboru 27 innowacji społecznych rekomendowanych do dofinansowania.

To była długa i trudna droga, a Innowatorzy przeszli ją brawurowo, prezentując projekty wyrosłe z autentycznego zrozumienia potrzeb osób zależnych, przefiltrowane przez „sito” empatii oraz wsparte współpracą pomiędzy różnymi specjalistami.

Już w sierpniu rozpoczną się prace nad szczegółowym budżetem i harmonogramem działań poszczególnych projektów, by na jesieni ruszyć z wdrażaniem innowacji społecznych.

Wszystkie innowacje zostały tak zaprojektowane by po fazie testowania, stworzyć produkt/usługę/model działania do łatwego adaptowania przez inne organizacje, instytucje czy społeczności.

Mała statystka odnośnie zwycięskich pomysłów: 17 innowacji zostało złożonych przez organizacje pozarządowe, 8 przez osoby fizyczne/grupy nieformalne osób fizycznych, 2 przez instytucje pomocy społecznej. 10 innowacji dotyczy usługi opiekuńczej dla osób starszych,  7 dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami, 2 dla zarówno osób starszych, jak i dorosłych niepełnosprawnych, 3  dla dzieci i  dorosłych niepełnosprawnych oraz seniorów, 2 osób z niepełnosprawnościami, zarówno dorosłych, jak  i dzieci. 7 innowacji opartych będzie o technologię ICT.

Wstępna Lista rankingowa_WINS

 

PORTAL PROJEKTU

 

 

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Szkolenie dotyczące przywiązania – materiały szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w dniu 30 czerwca zorganizował szkolenie przeprowadzone przez dr n.społecznych psycholog Teresę Jadczak-Szumiło. Szkolenie dotyczyło przywiązania i regulacji emocji i skierowane było w szczególności do rodzin zastępczych, rodziców adopcyjnych i osób zajmujących się szeroko rozumianą pieczą zastępczą. Ze względu na wysoką jakość merytoryczną szkolenia udostępniamy materiały szkoleniowe.

 

wykład (plik wideo 2)

wykład (plik wideo)

wykład (plik audio)

wykład (plik audio 2)

prezentacja


Zapraszamy do partnerstwa

Szanowni Państwo,

– jednostki organizacyjne jst

– organizacje pozarządowe

– podmioty ekonomii społecznej

– instytucje rynku pracy

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Partnerów wiodących do współpracy w realizacji projektów z zakresu aktywnej integracji.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu poszukuje parterów wiodących (liderów projektów) do współpracy w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu aktywnej integracji w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Zakres tematyczny współpracy dotyczy wypracowania koncepcji projektu, złożenia wniosku o dofinansowanie i po ewentualnym przyjęciu do dofinansowania realizacji projektu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako partner projektu odpowiedzialny byłby za zadanie dotyczące sieciowania i dostarczania narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Natomiast partner wiodący i ewentualnie inni partnerzy projektu, zgodnie z Regulaminem ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+, odpowiedzialni byliby za realizację zadań projektu dotyczących wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej.

Partnerstwo realizujące projekt z komponentem sieciowania swym zasięgiem winno obejmować następujące obszary województwa wielkopolskiego:

 1. a) jeden z 5 subregionów Wielkopolski, tj. kaliski lub koniński lub

leszczyński lub pilski lub poznański,

lub

 1. b) gminy, w których poziom deprywacji jest najwyższy – ( dane dot. poziomu

deprywacji wg badania ROPS pt. „Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa

w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce”- dostępne na    http://www.rops.poznan.pl/projekty/obserwatorium-integracji-społecznej

lub

 1. c) gminy, które dotychczas nie realizowały projektów EFS z zakresu aktywizacji osób

zagrożonych wykluczeniem

Ważne:  Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17,  projekty z typu 2 Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja  mogą być realizowane wyłącznie z typem 1.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zainteresowany podjęciem współpracy w realizacji projektów z komponentem sieciowania, zaprasza Państwa do złożenia oferty partnerstwa projektowego.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2017 roku, na adres e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl

Wszelkich informacji merytorycznych udziela :

Barbara Hałaburdzin, adres e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl , numer telefonu: 61 85 67 314.

 

 


Zapraszamy do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącym rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącego rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej.

Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach wskażemy m.in. jak włączyć element społeczny w przebieg procesu rewitalizacji, na czym polega partycypacja społeczna, budowanie partnerstw, określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych, wskażemy źródła finansowania takich przedsięwzięć. Zaprezentujemy również Dobre Praktyki w zakresie rewitalizacji społecznej.

Miejsce szkolenia:

Poznań ul. św. Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka)
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 12.06.2017 do godz.10.00

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.


Szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi szkoleń z zakresu specjalizacji dla pracowników socjalnych, informujemy, że w ramach projektu POWER realizowanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odbywają się w ramach czterech makroregionów. Dla pracowników z województwa wielkopolskiego realizatorem szkolenia jest Fundacja Gospodarcza Pro Europa oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. Miejsca realizacji szkoleń to Toruń i Szczecin.

        

Po aktualne informacje dotyczące naborów

zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z realizatorami: 

 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa,

p. Marta Mirkiewicz, tel. 56 658 59 09

e-mail: szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka,

p. Tomasz Dudziński, tel. 91 422 51 32, 91 422 51 66

e-mail: szczecin@wwspkorczak.eu   


Harmonogram spotkań oceniających WINS – etap II

Szanowni Państwo,

Wybór pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu WINS wkracza w decydującą fazę – przed nami spotkania oceniające – pitching!

45 Pomysłodawców będzie miało możliwość zaprezentowania i „wybronienia” swojego pomysłu na innowację w usługach opiekuńczych dla osób zależnych przed komisją oceniającą.Spotkania rozpoczną się 31 maja a zakończą 19 czerwca.

Trzymamy kciuki za Wszystkich pomysłodawców!

Inkubator WINS

Harmonogram pitching_ Etap I

KRYTERIA WINS_II etap

Platforma projektu

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Konferencja naukowa PROBLEMATYKA SPOŁECZNA REGIONU KONIŃSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ STUDENTÓW PWSZ W KONINIE

Zapraszamy serdecznie na Konferencję naukową PROBLEMATYKA SPOŁECZNA REGIONU KONIŃSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ STUDENTÓW PWSZ W KONINIE (IV edycja).

Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r. PWSZ w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, godz.9:00, sala nr 50.

Załączniki.

Plakat i program Konferencji 23.05.2017


Zapytanie ofertowe – Rewitalizacja

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe. Zapytanie dotyczy wykonania usługi przeprowadzenia pięciu pięciogodzinnych szkoleń/warsztatów, w obszarze procesu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów włączenia społecznego w oparciu o dokumenty programów rewitalizacji (gminne programy rewitalizacji, lokalne programy rewitalizacji) oraz 30 godzin (zegarowych) doradztwa w wyżej wymienionym zakresie, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

formularz oferty-rewitalizacja_DOC

Zapytanie ofertowe_PDF

Zapytanie ofertowe przygotowano w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

UWAGA !!! KOREKTA

W związku z omyłką w powyższym zapytaniu ofertowym w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Przedmiot zapytania obejmuje:

 • Przeprowadzenie pięciu sześciogodzinnych szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli samorządów oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w miejscowościach na terenie województwa wielkopolskiego, które będą się odbywać w dni robocze w przedziale godzinowym 8:00-16:00 oraz 30 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie procesu rewitalizacji, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w okresie maj-czerwiec 2017 roku.”

wprowadza się korektę w następującym brzmieniu:

„2. Przedmiot zapytania obejmuje:

 • Przeprowadzenie pięciu pięciogodzinnych szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli samorządów oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w miejscowościach na terenie województwa wielkopolskiego, które będą się odbywać w dni robocze w przedziale godzinowym 8:00-16:00 oraz 30 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie procesu rewitalizacji, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w okresie maj-czerwiec 2017 roku.”

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3629/2017 z dnia 9 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków tworzonych po 03.09.2016).

 

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 czerwca 2017 roku do godziny 15:30.

 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3629/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

uchwala 3629-2017

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ogBoszenie konkursowe uchwaBa 3629-2017


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3628/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 104 oferty na realizację 12 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 34 projekty na łączną kwotę 680 000,00 zł.

68 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3628/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2017,

uchwala 3628-2017

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala 3628-2017-zaB.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala 3628-2017-zaB.2


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej: zadanie wieloletnie w latach 2017-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3627/2017 z dnia 9 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018 (zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny””).

 

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków tworzonych po 03.09.2016).

 

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 5 czerwca 2017 roku do godziny 15:30.

 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3627/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala 3627-2017

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018.

ogBoszenie konkursowe uchwaBa 3627-2017


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3626/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 3 oferty na realizację 2 zadań publicznych (na zadanie publiczne pod tytułem „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny””, nie została złożona żadna oferta).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę 120 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł w 2017 r. i 60 000,00 zł w 2018 r.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

 

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3626/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala 3626-2017

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala 3626-2017-zaB.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala 3626-2017-zaB.2


Ranking pomysłów na innowacje społeczne, które przechodzą do kolejnego etapu oceny

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w ramach ogłoszonego Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne w temacie usług opiekuńczych dla osób zależnych *  wpłynęło 97 Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych,  z których po ocenie formalnej przekazano 93 pomysły do oceny merytorycznej.

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy ETAP I a w nim ocenę formalną oraz merytoryczną przeprowadzoną przez Komisje Konkursowe złożone z przedstawicieli zespołu projektowego i ekspertów wewnętrznych/zewnętrznych.

Komisje powołane były w trzech obszarach dotyczących innowacji. Każda komisja złożona była z 4 osób a każdy członek komisji dokonał indywidualnej oceny punktowej na karcie oceny merytorycznej.

Komisja konkursowa obradowała w 3 terminach tj.: 24.04, 25.04 oraz 28.04.2017r.

Na tym etapie komisje konkursowe miały za zadanie ocenić 93 Specyfikacje Wstępne Innowacji Społecznych oraz wyłonić 70 pomysłów do listy rankingowej, które spełniły kryteria merytoryczne.

Członkowie komisji oceniali dany pomysł zgodnie z przyjętymi kryteriami:

 • Analiza SWOT innowacji
 • Innowacyjność pomysłu w skali ogólnopolskiej
 • Trwałość pomysłu
 • Zakres zaangażowania grupy docelowej
 • Potencjalna płaszczyzna do współpracy/partnerstwa.

Każdy pomysł mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów od każdego członka komisji. Maksymalna liczba punktów to łącznie 480. Zgodnie z przyjętymi Procedurami do dalszego etapu mogą przejść te projekty, które uzyskały minimum 65 punktów od każdego członka komisji przy jednoczesnym zachowaniu minimum punktowego wskazanego przy każdym z kryteriów. Uzyskanie minimalnej liczby punktów od każdego członka komisji nie we wszystkich przypadkach umożliwiało przejście do kolejnego etapu oceny, gdyż wystarczyło, iż nie zostało zachowane minimum punktowe w danym kryterium.

 

Informujemy, iż po ocenie merytorycznej do Etapu II przechodzi mniej niż 70 projektów, gdyż nie wszyscy Pomysłodawcy spełnili kryteria merytoryczne na poziomie minimalnym pozwalającym przejść do dalszego etapu oceny.
W związku z powyższym do ETAPU II OCENY MERYTORYCZNEJ tj. spotkań oceniających pitching przekazano 45 pomysłów zgodnie z załączoną listą rankingową. W dokumencie znajduje się także informacja o pomysłach, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów oraz o pomysłach odrzuconych ze względów formalnych.

LISTA RANKINGOWA

zobacz także PORTAL WINS

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


zapytanie ofertowe – warsztaty z social media

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi dwóch warsztatów dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) oraz podmiotów reintegracyjnych (zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej) z zakresu zarządzania social media i komunikacji poprzez social media. Warsztaty organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Szczegóły zapytania w załącznikach.

listownik czb_formularz_social-media_8.05

zapytanie_warsztaty_socialmedia


Uwaga! 2 maja Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny

W dniu 2 maja 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  będzie nieczynny. Będzie to dzień wolny od pracy za dzień świąteczny 11 listopada 2017 roku, przypadający w sobotę.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017 – 2018 – aktywizacja społeczności lokalnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3517/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po nowelizacji ustawy).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 5 maja 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 10 maja 2017 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018.

Ogłoszenie Konkursowe

– Uchwała Nr 3517/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

Uchwala 3517-2017


ZAPYTANIE OFERTOWE – NABÓR EKSPERTÓW DO OCENY POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie dokonywania ocen merytorycznych pomysłów na innowacje społeczne, zgłoszonych w ramach otwartego naboru pomysłów w temacie usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Nabór pomysłów na innowacje społeczne został ogłoszony w marcu 2017 roku w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i zgłaszania ofert:

Treść zapytania ofertowegoZapytanie ofertowe Nabór Ekspertów

Zał. nr 1 Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców

Zał. nr 2  Formularz Oferty Nabór Ekspertów

 

 

 


Zakończenie oceny formalnej pomysłów na innowacje społeczne WINS

Zakończyliśmy analizę formalną 97 pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”… niektóre musiały być uzupełnione o podpis, czy brakujący załącznik, ale zdyscyplinowani pomysłodawcy dopełnili wszelkich  formalności.

Niestety musieliśmy odrzucić 4 pomysły (3 wpłynęły do nas pocztą elektroniczną, jeden w wersji papierowej, ale po terminie naboru)…

wszystkie pozostałe – czyli 93 – przeszły pomyślnie analizę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

A teraz o samych Pomysłodawcach

Najwięcej pomysłów pochodzi z subregionu poznańskiego – 59, po 12 pomysłów z subregionu kaliskiego i konińskiego, 8 pomysłów z pilskiego, a zaledwie 3 z leszczyńskiego. 2 zgłoszone pomysły są autorstwa mieszkańców Ostródy, 1 mieszkańca Pomorza. Jeśli chodzi o status Pomysłodawców; najczęściej występujący to osoba prawna  (49), osoba fizyczna (17), grupa nieformalna (15), jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (9), 4 partnerstwa osób prawnych, 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jakkolwiek – niezależnie od statusu pomysłodawców i miejsca zamieszkania autorów pomysłów- wszystkie proponowane innowacje muszą dotyczyć usług opiekuńczych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Wielkopolski!

Kogo chcą wspierać POMYSŁODAWCY (93):

Kategoria osób zależnych, których dotyczy pomysł na innowację społeczną Liczba zgłoszonych pomysłów
Seniorzy 28
Osoby z niepełnosprawnościami 25
Dzieci z Niepełnosprawnościami 11
Seniorzy + osoby z niepełnosprawnościami + dzieci z niepełnosprawnościami 8
Seniorzy + osoby z niepełnosprawnościami 10
osoby z niepełnosprawnościami + dzieci z niepełnosprawnościami 10
Seniorzy +  dzieci z niepełnosprawnościami 1
Pomysły na innowacje społeczne z wykorzystaniem ICT 28

 

 

PLATFORMA WSPÓŁPRACY

 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 612 211,64 zł.

www.dreamsart.pl

 


Zmiana zasad udzielania informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Szanowni Państwo,

Naszą troską i celem jest rzetelne, terminowe załatwianie spraw oraz przyznanie Państwu należnych świadczeń. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków złożonych po uruchomieniu programu Rodzina 500+ podjęliśmy decyzję o ograniczeniu liczby godzin udzielania informacji telefonicznych przez pracowników merytorycznych. Informacje telefoniczne obecnie udzielane są przez pracowników w dniach: poniedziałki oraz środy w godzinach od 8.00 do 12.00.

W dalszym ciągu będą mieli Państwo możliwość uzyskania podstawowych informacji w swojej sprawie, po uprzednim podaniu numeru sprawy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 856 73 15 oraz bezpośrednio w biurze obsługi klienta znajdującym się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.


INKUBATOR WINS ZAKOŃCZYŁ ZBIERANIE POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE 🙂

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy,  że Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych*  zakończył nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Wpłynęło 97 formularzy, a raczej 97 POMYSŁÓW 🙂 Dziękujemy wszystkim Pomysłodawcom. Rozpoczynamy ocenę formalną złożonych Specyfikacji. Prosimy uzbroić się w cierpliwość  i uspokajamy jednocześnie tych, którym właśnie przypomniało się, że nie dołączyli wymaganych załączników. Nasze procedury przewidują możliwość uzupełnień 🙂 Wszystko o dalszej wędrówce Waszych Pomysłów znajdziecie w PROCEDURACH WSPARCIA I WYBORU GRANTOBIORCÓW.

Poniżej informacja co po kolei będzie się działo:

Ocena formalna i merytoryczna

97 Specyfikacji zostanie poddanych ocenie formalnej i po ewentualnych uzupełnieniach będą przekazane do oceny merytorycznej.

Wybór 70 najlepszych pomysłów na innowację społeczną

Spośród wszystkich zgłoszonych innowacji Komisja Konkursowa na podstawie przyznanych punktów wybierze 70  najciekawszych pomysłów. Liczymy, że Twoja innowacja będzie wśród nich. Lista 70 innowatorów zaproszonych do dalszej współpracy ogłoszona będzie na początku maja 2017 r.

Damy Ci troszkę czasu, abyś mógł przygotować się do dalszego etapu a od Inkubatora otrzymasz wsparcie merytoryczne i techniczne.

Prezentacja pomysłu przed Komisją ekspercką (e-pitching)

Na tym etapie prezentujesz swój pomysł przed komisją. Członkowie komisji będą chcieli poznać plan Twojego przedsięwzięcia uwzględniając takie kryteria jak: realność wizji, innowacyjność, powiązanie z realnymi społecznymi potrzebami itp. Wszystkie kryteria oceny znajdziesz w Procedurze wsparcia i wyboru grantobiorców dostępnej na stronie projektu. Spotkania z komisją odbędą się maju i czerwcu 2017 r.

Wybór 30 najlepszych innowacji – ostateczna lista rankingowa innowacji

Jest! Twoja innowacja przechodzi do następnego etapu.

Do tego etapu zaprosimy już tylko tych Innowatorów, którzy otrzymają odpowiednią ilość punktów i znajdą się na liście rankingowej najwyżej ocenianych.

Eksperci zewnętrzni przygotują rekomendacje, które wskażą kierunki rozwoju Twojej innowacji i potwierdzą innowacyjność pomysłu w skali kraju. Ostateczna lista rankingowa powstanie w połowie lipca 2017 r.

Podpisujemy umowę przedwstępną i pracujemy nad Specyfikacją Innowacji

Otrzymasz dwa miesiące wsparcia merytorycznego i technicznego. W tym czasie przygotujesz Specyfikację Innowacji Społecznej, w której dopracujesz plan pracy, spodziewane efekty cząstkowe i efekt finalny oraz budżet niezbędny na przygotowanie innowacji.

Umowa finalna i przekazanie grantu

Podpisujemy umowę o powierzenie grantu (listopad/grudzień 2017 r.) i otrzymujesz pierwsze środki finansowe na przygotowanie, a następnie przetestowanie innowacji.

Grant będziemy przekazywać Ci transzami po osiągnięciu danego efektu cząstkowego. To właśnie postępy w pracy są najważniejsze. Proponujemy rozliczenie „po efektach”, nie będziemy weryfikować faktur i rachunków.

Realizacja innowacji

Cały proces realizacji innowacji może potrwać maksymalnie cały 2018 rok. Chcemy byś stworzył i urzeczywistnił swoją innowację, a następnie ją przetestował na małej liczbie użytkowników.

Przez ten czas będziemy Ci towarzyszyć, monitorować postępy prac, testów oraz zbierać opinie użytkowników Twojej innowacji.

Upowszechnienie najlepszych innowacji

Minimum trzy innowacje, które najlepiej odpowiedzą na lokalne potrzeby Wielkopolski będziemy upowszechniać i włączać do polityk i praktyk krajowych!

Chcemy by już na stałe funkcjonowały w pakiecie usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami/starszych w naszym środowisku, ale także zależy nam by inni mogli czerpać z naszych doświadczeń.

 

WEJDŹ NA PORTAL WINS

*Projekt realizowany  jest  w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  w  IV  Osi  Priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, jest współfinansowany ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Dofinansowanie projektu z UE: 2612211,64 zł.

 

 


Sprawozdanie za 2016r. oraz Plan działań na 2017r. Wielkopolski Program Na Rzecz Osób Starszych

Szanowni Państwo,

prezentujemy Sprawozdanie za 2016r. oraz Plan Działań na 2017r. z Wielkopolskiego Programu Na Rzecz Osób Starszych.

 

Sprawozdanie z PLANU DZIAŁAŃ 2016 WPnROS

Plan działań na 2017 program na rzecz osób starszych gotowy


Objaśnienia OZPS za 2016 do najczęściej popełnianych błędów w zeszłorocznych sprawozdaniach

Szanowni Państwo,

oprócz objaśnień znajdujących się w Centralnej Aplikacji Statystycznej przygotowaliśmy dla Państwa krótkie, graficzne opracowanie.
W opracowaniu wskazujemy newralgiczne miejsca formularza OZPS, w których w zeszłym roku najczęściej pojawiały się błędy.
Forma tego 7-stronicowego opracowania jest bardzo przystępna i pomoże Państwu uniknąć wielu błędów.

Dokument do pobrania  –> objaśnienia – wyjaśnienia dodatkowe

Pełna wersja objaśnień umieszczona w Centralnej Aplikacji Statystycznej –> Objaśnienia OZPS wersja w CAS

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!
Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej


Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu pomieszczeń biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Zapytanie_ofertowe_lokale


RUSZYŁ NABÓR POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU WINS!

 

 

Poznań, dnia 15 marca 2017 r.

   

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

 w ramach projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

 I. Cel otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne:

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami), a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej.

Ogłoszenie otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne jest zgodne z Procedurami Wsparcia i Wyboru Grantobiorców.

Pomysłodawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców;
 2. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne.

 II. Organizator naboru:

Organizatorem otwartego naboru jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu –  Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Temat naboru:

INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH w obszarach:

 1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych;
 2. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pomysłodawca winien wskazać minimum jeden z ww. obszarów.

IV. Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną:

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem: osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
 • dzieci z niepełnosprawnościami

 

V. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną:

W otwartym naborze pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);
 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

 

VI. Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach otwartego naboru Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikację wstępną innowacji społecznej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Grantodawcy rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.
 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 15 marca 2017 roku. Specyfikację wstępną innowacji społecznej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru  do 29 marca 2017 roku do godz. 15.30.
 3. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (pokój 208) lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 4. Specyfikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 1. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne
 2. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców

 

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU

Załącznik nr 2 Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców

Specyfikacja Wstępna Innowacji Społecznej – formularz SPECYFIKACJA WSTĘPNA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

Oświadczenia: Oświadczenia_załączniki o SWIS

 


WINS dzień przed naborem pomysłów na innowacje społeczne!

Szanowni Państwo,

Jutro kulminacyjny dzień projektu „Przepis na wielkopolska innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” – ogłosimy otwarty nabór pomysłów na innowacje społeczne 🙂

Proces preinkubacji pomysłów na innowacje społeczne zakończony….Za nami 17 spotkań warsztatowych „Strefa Innowacyjnego Partnerstwa”, które odbywały się w pięciu subregionach: pilskim, kaliskim, konińskim, leszczyńskim i poznańskim w styczniu i lutym 2017 r.  Wynikiem tych spotkań jest Bank Pomysłów i Potrzeb; to synteza interdyscyplinarnego doświadczenia i potencjału 262 osób – uczestników warsztatów; przedstawicieli lokalnych ośrodków i instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, władz samorządowych ale też samych osób zależnych i ich opiekunów.  Wierzymy, że aby  tworzyć rozwiązania, odpowiadające na realne potrzeby społeczne seniorów, osób z niepełnosprawnościami i dzieci z niepełnosprawnościami nie można nie uwzględnić opinii samych osób zależnych  – odbiorców tych działań.

A żeby wprowadzić się w klimat dobry do tworzenia innowacji – zapraszamy do zapoznania się z Bankiem Potrzeb i Pomysłów i obejrzenia  filmu z warsztatów dedykowanych identyfikowaniu potrzeb osób starszych.

Potrzeby osób starszych w Wielkopolsce

*Projekt realizowany  jest  w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  w  IV  Osi  Priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, jest współfinansowany ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Dofinansowanie projektu z UE: 2612211,64 zł.


Wyniki prac badawczych nt. sytuacji rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim

Ostatnie miesiące 2016 roku upłynęły nam na realizacji badania „Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia”. Raport z badania został wydany w 2017 roku.

Koncepcję badania oraz nadzór merytoryczny i edycyjny nad pracami badawczymi pełnił Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, działający w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Zespół badawczy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi zrealizował badania terenowe i wypracował wstępną wersję raportu końcowego.

Aby lepiej poznać sytuację społeczną, zawodową, finansową i mieszkaniową rodzin wielodzietnych, rozmawiano w ramach wywiadów telefonicznych z 468 rodzinami, natomiast w ramach indywidualnych wywiadów pogłębionych spotkano się z 14 rodzinami.
W badaniu poddano ewaluacji 3 lata funkcjonowania Wielkopolskiej Karty Rodziny, sprawdzono co działa, co nie działa, co można robić lepiej. W tym celu rozmawiano m.in. z trzydziestoma partnerami Programu i sześcioma organizacjami pozarządowymi wspierającymi duże rodziny.
Podsumowanie zebranego materiału odbyło się na warsztacie rekomendacyjnym, w którym uczestniczyli: przedstawiciele rodzin wielodzietnych, którzy udzielają się również społecznie w NGO działających na rzecz wsparcia rodzin dużych, przedstawiciele instytucji samorządowych, socjologowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zachęcamy do lektury –> Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim


Procedury wyboru grantobiorców projektu WINS

Szanowni Państwo,

zachęcamy wszystkich zainteresowanych tworzeniem i realizacją pomysłów na innowacyjne rozwiązania w usługach opiekuńczych dla osób zależnych, do zapoznania się z „Procedurami wsparcia i wyboru grantobiorców” dotyczących projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROCEDURY WINS

Zawierają one zapisy związane z zasadami naboru i wyboru grantobiorców, kryteria oceny na poszczególnych etapach, a także zasady wspierania grantobiorców w trakcie przygotowania i testowania innowacji.

Jednocześnie informujemy że nabór pomysłów na innowacje społeczne ogłoszony będzie w połowie marca 2017 r.

Więcej o projekcie: http://www.inkubatorwins.pl

PRZEPIS NA WIELKOPOLSKĄ INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ – USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH

Warto zajrzeć – Najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu – FAQ_WINS-1

 

www.dreamsart.pl


Zapytanie ofertowe- lustracja w spółdzielniach socjalnych

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia pięciu pięciogodzinnych szkoleń/warsztatów dotyczących lustracji w spółdzielniach socjalnych. Szkolenia/warsztaty organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załącznikach.

zapytanie ofertowe-lustracja

formularz oferty-lustracja


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej: zadania wieloletnie w latach 2017-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3264/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.

 

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po nowelizacji ustawy).

 

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 15 marca 2017 roku do godziny 15:30.

 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

 

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

W załączeniu do pobrania:

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018.

ogłoszenie konkursowe konkurs wieloletni

– Uchwała Nr 3264/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwała

 

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert!


Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu informuje o planowanym uruchomieniu kolejnej edycji szkolenia

Znalezione obrazy dla zapytania Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

 

 

 

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Rozpoczęcie szkolenia zaplanowane jest na 11 marca.

Szkolenie jest płatne.

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://www.wsck.pl/organizator5

Zgodnie z Art. 122. 1. Ustawy o pomocy społecznej: Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.


Subregionalne spotkanie sieciujące w Pile

WSPÓLNIE SIECIUJEMY w Pile!

Spotkanie subregionalne 15 lutego 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, budynek H, sala 8, godz. 10:30. Zapraszamy przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów:  chodzieskiego, pilskiego, czarnkowsko–trzcianeckiego, wągrowieckiego.

 


Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2017 roku

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3232/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2017.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po nowelizacji ustawy).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 5 marca 2017 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 8 marca 2017 roku do godziny 15:30.

 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

W załączeniu do pobrania:

1. uchwała Nr 3232/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku

uchwała nr 3232/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy   społecznej w roku 2017.

ogłoszenie konkursowe

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert!


Organizacja Dress for Success we współpracy z Kompanią Piwowarską dla Wielkopolanek poszukujących pracy

Wsparcie Wielkopolanek w poszukiwaniu pracy!

W II połowie lutego 2017 roku dzięki współpracy Kompanii Piwowarskiej z lokalnym oddziałem międzynarodowej organizacji Dress for Success, odbędzie się kolejna edycja warsztatów rozwoju osobistego dla pań, które co najmniej od roku nie mogą znaleźć pracy; niezależnie od wykształcenia, wieku, czy doświadczenia zawodowego.

Podczas warsztatów panie poznają techniki autoprezentacji i komunikacji, a także budują poczucie własnej wartości. Spotkania obejmują także porady wizażystki i stylistki, a uczestniczki otrzymają w prezencie strój na rozmowę rekrutacyjną.

Zapisy trwają do 10 lutego 2017!

To może być bardzo ciekawe doświadczenie!

Po więcej szczegółów zapraszamy  tu –> http://www.kp.pl/dla-mediow/sila-pierwszego-wrazenia

dress for success


Warsztaty fokusowe dotyczące innowacji społecznych dla osób zależnych – zapisz się!

Inkubator Wielkopolskich Innowacji Społecznych rozpoczął cykl warsztatów fokusowych „Strefa innowacyjnego partnerstwa”.

Na warsztatach zajmiemy się  określeniem lokalnych (subregionalnych) potrzeb osób zależnych;  seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz  tworzeniem pomysłów na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych dla tych grup.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych warsztatach – osoby chętne prosimy o kontakt z Inkubatorem (061 8567-951/ -326). Ilość miejsc ograniczona.

TERMIN TEMAT/OBSZAR MIEJSCE
PIŁA 24. 01.2017 r. seniorzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Sala konferencyjna

Ul. Bohaterów Stalingradu 23 Piła

PIŁA 25.01.2017 r. osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
PIŁA 24.02.2017 r. dzieci z niepełnosprawnościami
 
LESZNO 27.01.2017 r. seniorzy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 

Sala wykładowa,

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

LESZNO 03.02.2017 r. osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
LESZNO 17.02.2017 r. dzieci z niepełnosprawnościami
 
KONIN 06.02.2017 r. seniorzy I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,

ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin

KONIN 07.02.2017 r. osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
KONIN 09.02.2017 r. dzieci z niepełnosprawnościami
 
KALISZ 01.02.2017 r. seniorzy Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Częstochowska 25, Kalisz

KALISZ 13.02.2017 r. osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
KALISZ 15.02.2017 r. dzieci z niepełnosprawnościami

 

Harmonogram warsztatów fokusowych WINS

 

logo-cartoonist-wybrany


Od 1 stycznia 2017 roku zmiana nazwy ROPS

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) Województwa Wielkopolskiego

wraz z podległymi jednostkami budżetowymi, w tym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

od 1 stycznia 2017 r. następuje zmiana określenia ROPS jako nabywcy towarów i usług w następujący sposób:

Województwo Wielkopolskie

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

NIP 778-13-46-888

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

Prosimy o zwrócenie uwagi na te zmianę wystawiając faktury dla Ośrodka.


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań i czterech warsztatów dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań i czterech warsztatów dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spotkania i warsztaty dedykowane są podmiotom ekonomii społecznej oraz jednostkom samorządu terytorialnego.
Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach:
zapytanie ofertowe
formularz-oferty-moderacja

 

Oferty na załączonym formularzu należy złożyć do 17 stycznia 2017r. do godz. 14.00 na adres email podany w zapytaniu ofertowym.

 

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usług informatycznych portalu wielkopolskaes.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usług informatycznych portalu wielkopolskaes.pl prowadzonego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj:

zapytanie ofertowe

formularz oferty

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17 stycznia 2017 r. do godziny 12:00.


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi rejestracji i wideofilmowania 15 warsztatów fokusowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi rejestracji i wideofilmowania 15 warsztatów fokusowych, które odbędą się w pięciu subregionach wielkopolski w 3 tematach dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz oferty znajdują się poniżej:

zapytanie-ofertowe-wideofilmowanie

formularz-oferty-wideofilmowanie

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia i moderacji 12 warsztatów fokusowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia i moderacji 12 warsztatów fokusowych pt. „Strefa innowacyjnego partnerstwa” w 4 subregionach wielkopolski dla potencjalnych innowatorów, osób zależnych i ich otoczenia oraz przygotowanie raportu podsumowującego zawierającego potrzeby wskazywane przez uczestników, w tym przez osoby zależne (w danym subregionie) oraz powstałe pomysły na zaspokojenie potrzeb wypracowane przez uczestników.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz oferty znajdują się poniżej:

zapytanie-ofertowe-moderacja
formularz-oferty-moderowanie

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!


Trzeci dzień Kampanii społecznej!

To już trzeci dzień Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie. Byliśmy w Lesznie, Koninie i Pile.
Przed nami Kalisz i Poznań. Przyjdźcie, zobaczcie, reagujcie! Wasza reakcja – Wasz telefon może uratować czyjeś życie!
Fotorelacja:

5 20161214_092517 20161214_124221 2 9 1 2 11 320161214_093225 13 24 20161214_092503 20161214_111447


UWAGA! EVENT SPOŁECZNY!

Czy wiesz, co dzieje się u sąsiada za ścianą?
Kampania społeczna: TELEFON OD SĄSIADA.
Nie bądź obojętny. REAGUJ NA PRZEMOC.
Twój telefon może ocalić czyjeś ŻYCIE!

plakat33

Przyjdź, sprawdź, dowiedz się!
Leszno, 14 grudnia 2016 roku
Galeria Leszno ul. Konstytucji 3 Maja 12
godz. 10.00-14.00
Konin, 15 grudnia 2016 roku
Centrum Handlowe FERIO ul. Ogrodowa 31a
godz. 14.00-20.00
Piła, 16 grudnia 2016 roku
Galeria VIVO ul. 14 lutego 26
godz. 14.00-20.00
Kalisz, 18 grudnia 2016 roku
Carrefour Polska Sp. z o. o., Poznańska 121-131
godz. 10.00-14.00
Poznań, 19 grudnia 2016 roku
Galeria Avenida, ul. Matyi 2
godz. 12.00-18.00

 


Wielkopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – fotorelacja

3 grudnia 2016 w Ostrowskim Centrum Kultury, ul. Wolności 2, odbyły  się uroczyste Wielkopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Wielkopolskie Obchody były  okazją do spotkania, ale przede wszystkim do podziękowania za aktywność i wszelkie działania.

Gospodarzem spotkania był pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie otworzyła w jego imieniu pani Marzena Wodzińska  – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Organizatorami wydarzenia był także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

img_7938 img_7967 img_7986 img_7989 img_8014 img_8031 img_8043 img_8068 img_8092 img_8100


Fotorelacja z Gali Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa – „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”,

3 grudnia b.r.   w sali Starej Biblioteki w Ostrowskim Centrum Kultury przy ul. Wolności 2, odbyła  się uroczysta Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która była zwieńczeniem szóstej edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla  Niepełnosprawnych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Laureatom gratulujemy !!!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

 

copy-of-img_7730 copy-of-img_7731 copy-of-img_7758 copy-of-img_7776 copy-of-img_7825 copy-of-img_7832 copy-of-img_7841 copy-of-img_7845 copy-of-img_7855 copy-of-img_7857 copy-of-img_7860 copy-of-img_7862 copy-of-img_7894 copy-of-img_7910 copy-of-img_7914 copy-of-img_7918


Szkolenia dla kadry socjalnej Wielkopolski.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Fundacji Centrum Badań Migracyjnych zapraszamy do udziału w dwóch szkoleniach:

1.    „Wzmacnianie procesu integracji migrantów w Wielkopolsce”
i
2.    „Współpraca międzyinstytucjonalna i partnerstwo w obszarze międzykulturowym”.

To już druga edycja szkoleń realizowanych w ramach kompleksowego Programu pracy i współpracy kadry socjalnej województwa wielkopolskiego z migrantami w zakresie najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym. W zeszłym roku warsztaty cieszyły się dużą popularnością i zostały bardzo wysoko ocenione przez osoby uczestniczące.
W tym roku organizujemy cztery jednodniowe warsztaty. Wszystkie odbywać się będą w Poznaniu, w różnych terminach do wyboru (moduł 1: 7 lub 8 grudnia oraz moduł 2: 15 lub 16 grudnia).

TU znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat warsztatu.

http://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/498-szkolenia-dla-pracownikow-socjalnych.html
Zapraszamy serdecznie.
Zespół ROPS w Poznaniu
Zespół Fundacji Centrum Badań Migracyjnych


Wielkopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

3 grudnia 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim (Scena Duża), odbędą się uroczyste Wielkopolskie Obchody  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat realizuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, konkursy, projekty, akcje społeczne oraz działania systemowe wspiera je, budując na co dzień lepszą otwartą Wielkopolskę.
Wielkopolskie Obchody będą okazją do spotkania, jednak przede wszystkim do podziękowania za aktywność i działania, a także możliwością wyróżnienia tych, którzy poprzez stałą współpracę i budowanie systemu włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe wspierają Wielkopolskę w tworzeniu spójnego, przyjaznego wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniu, regionu.
Data: 3 grudnia 2016 roku godz. 15.00-17.00
Miejsce: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2 (Scena Duża), Ostrów Wielkopolski


Gala Laureatów VI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych.

3 grudnia 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, w sali Starej Biblioteki odbędzie się uroczysta Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która jest zwieńczeniem szóstej edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Ideą i celem Konkursu w tym roku było promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.
Szósta edycja Konkursu odbyła się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski – społeczność lokalna – głosowała na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.
Wyznacznikami udziału w Konkursie stały się w Konkursie takie kryteria, jak:
– wrażliwość – rozumiana jako istniejąca i rozwijana przez samorządy, jako świadomość na wyzwania dla osób z niepełnosprawnościami we własnej społeczności lokalnej, jako wyzwalanie wrażliwości w innych – partnerach społecznych, społeczności lokalnej,
– wyobraźnia – rozumiana jako kreowanie przez samorządy nowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, nowych pomysłów, wspieranie istniejących i sprawdzonych w społeczności, patrzenie w przyszłość w celu tworzenia i budowania rozwiązań tu i teraz,
– współuczestnictwo – rozumiane jako zaproszenie do współpracy wszystkich interesariuszy działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i realizacja inicjatyw/pomysłów w partnerstwie społecznym, jako promowanie współpracy i budowa silnej społeczności lokalnej.
Sam Konkurs jest formą systemowego wsparcia takich rozwiązań kreowanych i wdrażanych przez samorządy województwa, które w sposób kompleksowy i innowacyjny odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia społecznego.
W tej edycji do Konkursu przystąpiło 9 samorządów Wielkopolski: Gmina Stare Miasto, Gmina Czermin, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Lisków, Gmina Kleszczewo, Gmina Wronki, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Kostrzyn, Gmina Rawicz. Laureatami Konkursu  – zgodnie z głosowaniem zostały: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski I miejsce, Gmina Stare Miasto II miejsce oraz Gmina Rawicz III miejsce.
Data: 3 grudnia 2016 roku godz. 12.00-14.00
Miejsce: Stara Biblioteka, ul. Wolności 2, Ostrów Wielkopolski


Wielkopolskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego w obiektywie.

Wielkopolskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się  w tym roku w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Zapraszamy do obejrzenia  krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.

(więcej…)


WINS odwiedza subregiony! Sprawdź kiedy będzie w Twoim mieście!

dsc_0118

Kampania informacyjno edukacyjna projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną  – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” trwa. Za nami pierwsze spotkanie dla Innowatorów społecznych w Poznaniu. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu za zaangażowanie i pierwsze pomysły na innowacje społeczne. Ale to dopiero początek! Zapisz się na spotkanie w swoim mieście:

Czytaj więcej

MASZ POMYSŁ, MOTYWACJĘ I CHĘĆ DO DZIAŁANIA !?

 

Na kogo czekamy?

Zapraszamy  wszystkie osoby, organizacje, grupy nieformalne, instytucje, firmy prywatne, naukowców czy studentów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

 

Czego dowiesz się na warsztatach?

Zaprezentujemy czym są innowacje, na jakie innowacje czekamy, jakie możliwości ma nasz inkubator, a także jak uzyskać grant na innowację – „KROK PO KROKU”. Będzie też przestrzeń na prowadzenie wstępnych konsultacji Państwa pomysłów.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

Wspólną pracę nad Twoim pomysłem, wsparcie opiekuna merytorycznego i zewnętrznych ekspertów; grant na rozwój pomysłu i jego przetestowanie; FutureLab – Inteligentną Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości PCSS.

 

Gdzie i kiedy*:

KALISZ: 24 listopada 2016r. , godz. 10-14, Sala Konferencyjna Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (II piętro), Ul. Częstochowska 25, Kalisz.

KONIN: 28 listopada 2016 r., godz. 10-14, sala ratuszowa, Urzędu Miasta Konina, Plac Wolności 1, Konin.

LESZNO: 5 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – 13.00, Aula, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno.

PIŁA: 7 grudnia 2016 r. ,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Budynek H sala 6, ul. Podchorążych 10, Piła.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SPOTKANIU !

Informacje na temat warsztatów i zgłoszenie udziału:

Agnieszka Gentsch-Piasek

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

tel. 61/ 8567 951, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

dsc_0129dsc_0116

program_warsztaty-informacyjne_wins

Strona główna

Zamknij


Wielkopolskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Zapraszamy na Wielkopolskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego!
22 listopada 2016 roku godz. 13.00, Teatr Muzyczny w Poznaniu.

 

 


Zapraszamy na spotkanie projektu grantowego WINS w subregionie kaliskim!

 

logo-cartoonist-wybrany

MASZ POMYSŁ, MOTYWACJĘ I CHĘĆ DO DZIAŁANIA !?

To spotkanie jest właśnie dla Ciebie !

 

ZAPRASZAMYna warsztaty informacyjno-edukacyjne projektu grantowego

„Przepis na wielkopolską innowację społeczną– usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

 

Na kogo czekamy?

Zapraszamy na warsztaty informacyjno-edukacyjne wszystkie osoby, organizacje, grupy nieformalne, instytucje, firmy prywatne, naukowców czy studentów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

 

Czego dowiesz się na warsztatach?

Zaprezentujemy czym są innowacje, na jakie innowacje czekamy, jakie możliwości ma nasz inkubator, a także jak uzyskać grant na innowację – „KROK PO KROKU”. Będzie też przestrzeń na prowadzenie wstępnych konsultacji Państwa pomysłów.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

Wspólną pracę nad Twoim pomysłem, wsparcie opiekuna merytorycznego i zewnętrznych ekspertów; grant na rozwój pomysłu i jego przetestowanie; FutureLab – Inteligentną Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości PCSS.

 

Gdzie i kiedy*:

24 listopada 2016 r. godz. 10-14

Sala Konferencyjna Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (II piętro)

Ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

 

*Warsztat odbywa się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Prosimy zgłaszać ewentualne potrzeby dotyczące np. obecności tłumacza migowego itp.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SPOTKANIU !

 Informacje na temat warsztatów i zgłoszenie udziału:

Agnieszka Gentsch-Piasek

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

tel. 61/ 8567 951, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

informacja-o-projekcie-wins

zaproszenie-i-program-_kalisz_24-11-docx_zp


Zaproszenie do złożenia oferty na na usługę kompleksowego wykonania 10 niezależnych przenośnych instalacji/ punktów ze stanowiskami telefonicznymi przeznaczonych do zrealizowania „Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ponownie, w trybie pilnym, zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego wykonania 10 niezależnych przenośnych instalacji/ punktów ze stanowiskami telefonicznymi przeznaczonych do zrealizowania „Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.
Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe oraz formularze oferty:

zapytanie-ofertoweiii_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne

zapytanie-ofertoweiii_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne_formularz-oferty

zapytanie-ofertoweiii_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne_formularz-oferty


ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

Projekt realizowany jest wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie – liderem projektu oraz z partnerami: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie i Fundacją AKME.

Celem głównym działań jest integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób, rodzin, grup, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące.

więcej informacji pod adresem http://rops.poznan.pl/nasze-projekty/rozwoj-uslug-aktywnej-integracji-w-subregionie-kaliskim/


Subregionalne spotkanie w ramach projektu Sieć Dobrego Wsparcia

Miło nam poinformować, iż w ramach projektu Sieć Dobrego Wsparcia w dniu 07 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbędzie się subregionalne spotkanie: władz samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych działających w subregionie konińskim.
Celem spotkania jest wprowadzenie do projektu Sieć Dobrego Wsparcia i ukazanie możliwości podjęcia wspólnych działań oraz płynących z nich korzyści. Poniżej prezentujemy program, który mamy nadzieję zagwarantuje tłumne przybycie gości.

program-spotkania-pdf


Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyt studyjnych nt. Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy w Nysie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch wizyt studyjnych mających na celu przedstawienie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej  Współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej  w Nysie (LPIW). Opis LPIW stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Termin realizacji wizyt: grudzień 2016 roku.
W wizytach uczestniczyć będzie maksymalnie 40 osób, po 20 osób w jednej wizycie.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:

zapytanie-ofertowe

Oferty prosimy składać na poniższym formularzu:

formularz-oferty-wizyta-Nysa

Szczegółowe informacje nt. założeń Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej:

Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy – Nysa


Zapraszamy do składania ofert na wynajem Sali, przygotowanie posiłków i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej organizowanej przez ROPS w dniu 15 grudnia b.r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem Sali, przygotowanie posiłków i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej organizowanej  przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W wyżej wymienionym zamówieniu nie stosuje się ustawy prawo o zamówieniu publicznym art. 4 ust. 8.

Szczegółowe informacje dot. oferty znajdują poniżej:

zapytanie ofertowe

Oferty prosimy składać na formularzu:

formularz składania oferty

UWAGA !

„Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie dotyczące środków finansowych przeznaczonych na organizację gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” informujemy, że zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu społecznego środki finansowe przeznaczone na organizację gali wręczenia certyfikatów w tym: sala, catering, zaproszeni goście, materiały informacyjne, występ artystyczny itp. w roku 2016r. wynosi 17.000,00 zł.”


Zapraszamy na warsztaty informacyjno-edukacyjne projektu grantowego WINS

MASZ POMYSŁ, MOTYWACJĘ I CHĘĆ DO DZIAŁANIA !?

To spotkanie jest właśnie dla Ciebie !

ZAPRASZAMY

na warsztaty informacyjno-edukacyjne projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną

– usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

 

Na kogo czekamy?

Zapraszamy na warsztaty informacyjno-edukacyjne wszystkie osoby, organizacje, grupy nieformalne, instytucje, firmy prywatne, naukowców czy studentów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

Czego dowiesz się na warsztatach?

Zaprezentujemy czym są innowacje, na jakie innowacje czekamy, jakie możliwości ma nasz inkubator, a także jak uzyskać grant na innowację – „KROK PO KROKU”. Będzie też przestrzeń na prowadzenie wstępnych konsultacji Państwa pomysłów.

Co oferujemy w ramach projektu?

Wspólną pracę nad Twoim pomysłem, wsparcie opiekuna merytorycznego i zewnętrznych ekspertów; grant na rozwój pomysłu i jego przetestowanie; FutureLab – Inteligentną Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości PCSS.

Gdzie i kiedy*:

15 listopada 2016 r. godz. 10-14

Sala Biała (I piętro)

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17.

*Warsztat odbywa się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Prosimy zgłaszać ewentualne potrzeby dotyczące np. obecności tłumacza migowego itp.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SPOTKANIU !

 

Informacje na temat warsztatów i zgłoszenie udziału:

Stella Gołębiewska

Urząd Miasta Poznania

tel. 061/878-41-99, stella_golebiewska@um.poznan.pl

Plan spotkania w załączeniu.

 

informacja-o-projekcie-wins

zaproszenie-i-program

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty na na usługę kompleksowego wykonania 10 niezależnych przenośnych instalacji/ punktów ze stanowiskami telefonicznymi przeznaczonych do zrealizowania „Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ponownie zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego wykonania 10 niezależnych przenośnych instalacji/ punktów ze stanowiskami telefonicznymi przeznaczonych do zrealizowania „Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.
Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe oraz formularze oferty:

zapytanie-ofertoweii_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne

zapytanie-ofertoweii_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne_formularz

zapytanie-ofertoweii_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne_formularz


Spotkanie warsztatowe w subregionie leszczyńskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje i instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizatorów lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z subregionu leszczyńskiego na spotkanie warsztatowe dotyczące wypracowania rozwiązań w zakresie współpracy organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym podniesienia świadomości społecznej społeczności lokalnych w zakresie możliwych form udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Spotkanie odbędzie się 31 października 2016 roku w Lesznie, Ratusz, ul. Rynek 1 w godz. 9.00- 14.00.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Kolejne spotkania w ramach Kampanii w Wielkopolsce odbędą się: 7 listopada w Poznaniu, 8 listopada w Koninie, 14 listopada w Kaliszu oraz 15 listopada w Pile.
Poniżej znajduje się zaproszenie na spotkanie.

zaproszenie_spotkanie_kampania-spoleczna_subregion-leszczynski


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia pięciu spotkań warsztatowych dotyczących zadań użyteczności publicznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia pięciu spotkań warsztatowych dotyczących zadań użyteczności publicznej. Spotkania warsztatowe organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty  są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegóły zapytania i formularz ofertowy można pobrać tutaj:

zapytanie-warsztaty

formularz-zapytanie

 


Poszukujemy realizatora warsztatów dla przedstawicieli JOPS w zakresie pracy z cudzoziemcami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi czterech jednodniowych warsztatów na podstawie Kompleksowego modułowego programu pracy i współpracy kadry socjalnej województwa wielkopolskiego z cudzoziemcami w zakresie najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach –>

kompleksowy-modułowy-program-pracy-i-współpracy
zapytanie-ofertowe_warsztaty_kompleksowy-program
zapytanie-ofertowe_warsztaty_kompleksowy-program_formularz
zapytanie-ofertowe_warsztaty_kompleksowy-program_formularz

 

Zachęcamy do składania ofert!


Dofinansowanie robót budowlanych w ramach środków PFRON. Czekamy na Państwa wnioski do 30 listopada br.

Informujemy powiaty, gminy, organizacje  pozarządowe i przedsiębiorców, że jeszcze tylko do 30 listopada br. można składać wnioski na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce konkursy i rehabilitacja zawodowa i społeczna –> http://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/roboty-budowlane-w-obiektach-sluzacych-rehabilitacji/

Zapraszamy Państwa do składania wniosków!


Zaproszenie do złożenia oferty na na usługę kompleksowego wykonania 10 niezależnych przenośnych instalacji/ punktów ze stanowiskami telefonicznymi przeznaczonych do zrealizowania „Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego wykonania 10 niezależnych przenośnych instalacji/ punktów ze stanowiskami telefonicznymi przeznaczonych do zrealizowania „Kampanii społecznej – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.
Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe oraz formularze oferty:

zapytanie-ofertowe_instalacje-telefoniczne

zapytanie_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne_formularz-oferty

zapytanie_kampania-spoleczna_instalacje-telefoniczne_formularz-oferty


WIEŻA Z KLOCKÓW – spektakl na Scenie Wspólnej w Poznaniu

Teatr współczesny ze Szczecina wystawia na Scenie wspólnej w Poznaniu przedstawienie pt. „Wieża z klocków” – poruszające wyznania adopcyjnej mamy, która opowiada o swoim przeżywaniu i doświadczaniu adopcji. Cieszymy się, że adopcja w końcu staje się tematem poruszanym w przestrzeni publicznej – tematem trudnym, ale też głęboko pięknym i poruszającym. Więcej informacji na temat spektaklu możecie znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/wiezazklockow


Przedłużony termin zapytania ofertowego. Poszukujemy realizatora badania!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia”.

Realizacja badania rozpocznie się nie później niż 24 października 2016 r., a zakończy nie później niż 16 grudnia 2016 r.
Wszystkie szczegóły dotyczące badania znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz załączniku –>

zapytanie ofertowe_rodziny wielodzietne

Załącznik nr 1_doc

Załącznik nr 1_pdf

Na Państwa oferty czekamy do 17 października 2016 roku, do godziny 14:00, oferty należy przesłać pod następujące adresy: rops@rops.poznan.pl, ois@rops.poznan.pl

Wszelkich informacji merytorycznych na temat badania udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00:
Sylwia Szpyrka, tel. (61) 85 67 336/338, e-mail: sylwia.szpyrka@rops.poznan.pl
Marta Zaręba, tel.(61) 85 67 336/338, e-mail: marta.zareba@rops.poznan.pl
Karolina Czub, tel. .(61) 85 67 336/338, e-mail: karolina.czub@rops.poznan.pl

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi analizy wraz z rekomendacjami oraz koncepcji rozwoju społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi analizy wraz z rekomendacjami oraz koncepcji rozwoju społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z formularzem ofertowym:

zapytanie ofertowe

Oferty prosimy składać na załączonym druku:

formularz oferty

formularz oferty doc

 


Innowacje społeczne, Innowatorzy poszukiwani!

Z przyjemnością informujemy wszystkich potencjalnych grantobiorców  i  osoby zależne, że rozpoczęła się realizacja projektu WINS„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

Więcej o WINS

www.dreamsart.pl


Zapytanie ofertowe – na wynajem sali i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem sali  i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej organizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe

formularz oferty


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie i moderację spotkań dla realizatorów lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wypracowania rozwiązań w zakresie współpracy organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia i moderacji 5 spotkań warsztatowych w pięciu subregionach Wielkopolski dla realizatorów lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wypracowania rozwiązań w zakresie współpracy organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym podniesienia świadomości społecznej społeczności lokalnych w zakresie możliwych form udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Spotkania warsztatowe prowadzone będą w ramach projektu „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”, w ramach Priorytetu I Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

Poniżej znajdują się  zapytanie ofertowe oraz formularze oferty:

zapytanie-ofertowe_kampania-spoleczna_moderacja-spotkan-warsztatowych

zapytanie-ofertowe_kampania-spoleczna_moderacja-formularz pdf

zapytanie_kampania-spoleczna_moderacja-spotkan_formularz doc

 


Zaproszenie do złożenia oferty – moderowanie spotkań dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Prosimy o zapoznanie się z formularzem ofertowym:

zapytanie_ofertowe_moderacja

Oferty prosimy składać na załączonym druku:

formularz-oferty-moderacja


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń/warsztatów z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia  pięciu szkoleń/warsztatów z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenia/warsztaty będą skierowane dla przedstawicieli Podmiotów ekonomii społecznej(PES).

Warsztaty prowadzone będą w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty prowadzone będą w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Uwaga!

Doprecyzowanie zapisów  zapytania ofertowego:
Dotyczy liczby uczestników:  w każdym szkoleniu/warsztacie udział weźmie średnio 15 osób.
Dotyczy materiałów szkoleniowych: O doborze i formie materiałów decyduje składający ofertę, z zastrzeżeniem, że oprócz prezentacji, zapisów ustawy ważne są również  praktyczne rozwiązania, przykłady ofert, studium przypadków.

Szczegóły zapytania znajdują się poniżej:

zapytanie

Oferty prosimy składać na formularzu oferty:

formularz-oferty-warsztaty-pes

 


„Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” – koniec głosowania już jutro !

Szanowni Państwo,

jeszcze tylko jeden dzień pozostał na oddanie głosu w konkursie  „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.

Głosując dajesz szansę wielkopolskim gminom na  promocję  i upowszechnianie nowych
i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób
z niepełnosprawnościami.

 

Głos możesz oddać na stronie:

www. wielkopolskaotwarta.pl

WSPIERAJ SWOJĄ GMINĘ.

BĄDŹ OTWARTY NA WIELKOPOLSKĘ.

BĄDŹ OTWARTY NA POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 

Głosowanie kończy się 15 września 2016 r. o godzinie 24.00.

 

 


19 września Ośrodek Adopcyjny będzie nieczynny

Szanowni Państwo,

Z powodu obowiązkowego spotkania w siedzibie ROPS wszystkich pracowników, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie i Filia w Pile dnia 19 września 2016r będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

7 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2611/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
uchwala-2611-2016 uchwala-2611-2016-zal-1 uchwala-2611-2016-zal-2

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2611/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

 

 

 

 


Przegląd Ogólnopolskich konferencji organizowanych w III kwartale 2016 roku w obszarze zdrowia psychicznego oraz funkcjonowania społecznego i problematyki społecznej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem ogólnopolskich konferencji, których tematyka związana jest m.in. z funkcjonowaniem społecznym jednostek, zdrowiem psychicznym, wsparciem dla osób zagrożonych kryzysem psychicznym oraz ich rodzin. Poniższa lista stanowi jedynie notkę informacyjną na temat planowanych konferencji, więcej informacji o wydarzeniu, organizatorach oraz możliwości zgłoszenia swojego udziału, możecie Państwo uzyskać klikając w link znajdujący się każdorazowo pod opisem konferencji.

Czytaj więcej

 1. Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Instytut Pedagogiki Specjalnej oraz Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka)

Miejsce: Warszawa

Termin: 21-23 września 2016

Opis: Celem jest wieloaspektowa dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie poznawania fenomenu niepełnosprawności. Konferencja w roku 2016 podejmie problematykę wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami. Wczesne wspomaganie rozwoju to złożony proces, obejmujący wszystkie działania mające na celu pomoc dziecku w jego rozwoju oraz wzmocnienie kompetencji rodziny. Podczas konferencji będą podejmowane rozważania wokół bloków tematycznych, skoncentrowanych na procesie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w za-kresie: 1) medycznych uwarunkowań, 2) społecznych, prawnych i ekonomicznych kontekstów, 3) udziału rodziny, 4) diagnozy potrzeb i możliwości dziecka i rodziny, 5) metod wspomagania rozwoju, 6) przygotowania profesjonalistów.

UWAGA: Aktywny (panelista, prelegent) i bierny (słuchacz)udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: https://konferencje.aps.edu.pl/osoba/?lang=pl

 1. III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna.

Organizator: Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Miejsce: Kraków

Termin: 23-24 września 2016

Opis: Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Tegoroczne spotkanie naukowe koncentruje się szczególnie na próbie spojrzenia na zdrowie jako na wyzwanie czy zadanie w skali jednostkowej oraz grupowej czy wspólnotowej. Do obszarów tematycznych należą między innymi: radzenie sobie ze stresem a zdrowie, zdrowie i odporność psychiczna w biegu życia, współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka oraz profilaktyka i promocja w zakresie zdrowia.

UWAGA: Aktywny (panelista, prelegent) i bierny (słuchacz)udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: http://resilience-conf.wzks.uj.edu.pl/

 1. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Organizator: Business Service GALOP

Miejsce: Katowice

Termin: 13-15 października 2016

Opis: Tematem Kongresu jest: Interdyscyplinarna współpraca – przyszłość europejskiego modelu funkcjonowania PRM (Physical and Rehabilitation Medicine). Celem Kongresu jest przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez interdyscyplinarny zespół, zgodnie z aktualnymi wytycznymi biopsychospołecznego modelu rehabilitacji.

UWAGA: Aktywny (panelista, prelegent) i bierny (słuchacz)udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: http://www.ptreh.katowice.pl/page/2/

 1. I Międzynarodowa Konferencja z cyklu Wczesna interwencja – Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny.

Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce: Cieszyn

Termin: 20-22 października 2016

Opis: Tematy poruszone na spotkaniu skupią się wokół zagadnień związanych z systemowym, interdyscyplinarnym wsparciem rodziny. Podstawowe cele konferencji oscylują wokół trzech głównych zagadnień: interdyscyplinarne spojrzenie na rodzinę z dzieckiem o zaburzonym rozwoju w procesie wczesnej interwencji, wyodrębnienie swoistych i wspólnych zadań specjalistów (lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów) w toku prowadzonych działań oraz ocena rozwiązań organizacyjno-prawnych w Polsce na tle innych krajów związana ze wsparciem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

UWAGA: Udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: http://www.wczesnainterwencja.net

 1. Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnymi

Organizator: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Miejsce: Białystok         

Termin: 21 października 2016

Opis: Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się m.in.: – Jak właściwie rozpoznawać problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej? – Jakie techniki pracy umożliwiają poprawienie efektywności i bezpieczeństwa opieki nad podopiecznym? – Jakie są polecane i sprawdzone techniki w opiece nad osobami niesamodzielnymi? – Jaką obowiązkową dokumentację medyczną powinni wypełniać opiekunowie, m. in.: dokumenty o zmianie stanu zdrowia, plan pielęgnacyjny i pozostała dokumentacja medyczna? – Jak radzić sobie w nietypowych i trudnych sytuacjach w pełnieniu opieki?

UWAGA: Udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: http://www.instytutpwn.pl/konferencja/nit2016/

 1. Międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”

Organizator: Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ, Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział Cieszyn.

Miejsce: Cieszyn

Termin: 14- 15 listopada 2016

Opis:  Jest to już IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Celem konferencji ma być zbadanie lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei, łączy z kulturą, z naturą, jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych, umożliwia odpowiedź na fundamentalne pytania w rodzaju: „kim jesteśmy?”, „skąd idziemy?”, „dokąd zmierzamy?”.

UWAGA: Udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: http://www.us.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-pt-rodzina-i-szkola-w-srodowisku-lokalnym

 1. Kultura wykluczenia? Migracje Myśli / Wielokulturowość i jej problemy. IV odsłona: Aspekty współczesnej emigracji, imigracji i uchodźstwa.

Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Rewersy Kultury, Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Fragile Czasopismo kulturalne, dr hab. Joanna Hańderek, mgr Natalia Kućma, mgr Fryderyk Kwiatkowski, mgr Alicja Rybkowska, Paulina Gurgul.

Miejsce: Kraków

Termin: 18-20 listopada 2016

Opis: Organizatorzy pragną pochylić się między innymi nad takimi zjawiskami kulturowymi jak: imigracja, uchodźstwo, opuszczenie własnego domu, tułaczka, osamotnienie. Konferencja ma na celu przedstawić wyżej wymienione zjawiska w świetle zmieniającego się współczesnego świata oraz odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań: czy nieustanne przemieszczanie człowieka w ogóle jest konieczne?

UWAGA: Aktywny (panelista, prelegent) udział jest odpłatny,  wstęp wolny dla słuchaczy.

Link do wydarzenia: https://kulturawykluczenia.wordpress.com/2016/03/14/kultura-wykluczenia-odslona-iv-aspekty-wspolczesnej-emigracji-imigracji-i-uchodzstwa

 1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”

Organizator: Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechnika Lubelska, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki zdrowotnej UM w Lublinie, Klinika Endokrynologii Dziecięcej UM w Lublinie, Klinika Neurologii Dziecięcej UM w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

Miejsce: Lublin

Termin: 23-25 listopada 2016

Opis: Ta interdyscyplinarna konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej – połączenie najnowszych odkryć z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii komórkowej. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu. Konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

UWAGA: Udział w konferencji jest odpłatny.

Link do wydarzenia: http://genom.pollub.pl/

 1. VI konferencja z cyklu „Spotkania Na Tak” – „Porozumiewam się, więc jestem” (I communicate, therefore I am).

Organizator: Stowarzyszenie Na Tak i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce: Poznań

Termin: 2-3 grudnia 2016

Opis: Pierwszego dnia konferencji specjaliści z USA, Niemiec i Polski zaprezentują różne podejścia do porozumiewania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prelekcje poświęcone będą zarówno osobom z głęboką, złożoną niepełnosprawnością, jak i osobom z lżejszymi problemami intelektualnymi i rozwojowymi. Na spotkaniu będą obecni specjaliści pracujący z osobami porozumiewającymi się w niekonwencjonalny sposób oraz self-adwokaci, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które dzięki wysokim umiejętnościom komunikacyjnym samodzielnie występują w imieniu swojego środowiska. Drugi dzień konferencji będzie poświęcony bezpośrednim spotkaniom małych grup warsztatowych z praktykami. Wśród nich znajdą się specjaliści pracujący zróżnicowanymi metodami wspomagającymi komunikację i porozumiewanie się. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa technologii wspomagających komunikację z całej Europy. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji wszystkie zagraniczne wystąpienia będą tłumaczone na język polski. Wystawcom zagranicznym towarzyszyć będzie tłumacz.

       UWAGA: Udział w konferencji jest odpłatny.

       Link do wydarzenia: http://www.natak.pl/konferencja.html

Zamknij


VI Edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Głosowanie czas start!

OTWARCIE GŁOSOWANIA!

Miło nam poinformować, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kapituły Konkursu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu, o rozpoczęciu GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Celem konkursu jest promocja i realizacja nowych w Wielkopolsce inicjatyw/pomysłów dotyczących rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami (INKLUZJI) w życiu społeczności lokalnej.

Szósta edycja Konkursu odbywa się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski – społeczność lokalna – głosuje na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.

LINK DO GŁOSOWANIA ORAZ REGULAMINU KONKURSU: www.wielkopolskaotwarta.pl

Więcej informacji na stronach:

www.rops.poznan.pl, wielkopolskaes.pl, www.umww.pl

Zapraszamy do głosowania!

drzwi


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

OzN

Dnia 4 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę  nr 2437/2016 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 116 ofert na realizację 6 zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: doradztwo zawodowe; przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej; prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 5. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 6. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 72 projekty na łączną kwotę

4 000 000,00 zł.

33 oferty nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
11 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– ogłoszenie konkursowe

ogłoszenie konkursowe PFRON 2016

– uchwała Nr 2437/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

uchwala-2016-2

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala-2016-zał 1 OFERTY DOFINANSOWANE

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala-2016-zal.2 OFERTY NIEDOFINANSOWANE

 

 

Zamknij


Specjalizacja pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny – Uniwersytet Szczeciński

Informujemy  o trwającej rekrutacji na specjalizację pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Specjalizację poprowadzi Uniwersytet Szczeciński.

W kursie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny oraz aspirant pracy socjalnej w instytucjach pomocy społecznej w jednym z pięciu województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Czytaj więcej

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie 2 letniego stażu pracy w zawodzie pracownika socjalnego, skierowanie do odbycia szkolenia podpisane przez pracodawcę, podpisane zobowiązanie (umowa) o kontynuowaniu zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu a także deklaracja o niekorzystaniu ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w ramach projektów finansowanych ze środków PO KL 2007-2013.

Szkolenie trwać będzie 12 zjazdów (sobota/niedziela). Zajęcia odbywać się będę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Uczestnicy szkolenia nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z kształceniem.

Dodatkowo będą mieć zagwarantowany nocleg w hotelu podczas zjazdu, opłatę za egzamin przed RKE, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne i podręczniki.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu Uniwersytet Szczeciński prosi o przesłanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w szkoleniu (dokument poniżej):

Deklaracja_specjalizacja

Podpisaną deklarację proszę przesłać w formie skanu(zdjęcia) na adres: projekty@univ.szczecin.pl lub za pomocą faksu 91 4441149 do dnia 7 sierpnia 2016 r.

Właściwa rekrutacja odbędzie się po podpisaniu przez Uniwersytet Szczeciński z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy o dofinansowanie projektu.

 

Kontakt w sprawie specjalizacji:

Agnieszka Skrycka tel. 91 444 11 42

email: projekty@univ.szczecin.pl

 

Zamknij


Raport „Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU)”

Zapraszamy do lektury raportu „Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU)”, opracowanego przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Czytaj więcej

Wiedza na temat zjawisk społecznych analizowana w ujęciu wojewódzkim i powiatowym przedstawia uśrednione wartości wskaźników i dopiero wgląd w sytuację poszczególnych gmin w powiecie, ukazuje faktyczne wewnątrzwojewódzkie różnice i podobieństwa wielkości pewnych zjawisk. Należałoby zadać sobie pytanie, co takiego daje nam szczegółowa wiedza dotycząca gmin? Informacje agregowane na gminnym poziomie dają nam możliwość zaplanowania zindywidualizowanych działań, wypracowania narzędzi skrojonych na miarę i możliwości poszczególnych samorządów. Ta zasada jest priorytetowa np. w planowaniu wydatkowania środków europejskich – zaplanowana interwencja adekwatna do zdiagnozowanych deficytów.

Autorki raportu analizują wartości syntetycznego miernika ubóstwa (SMU), obliczonego dla wszystkich wielkopolskich gmin, na który składają się następujące wskaźniki cząstkowe:

 1. w wymiarze finansowym: Dochód w gminie przypadający na 1 mieszkańca, Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne), Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy w % liczbie wszystkich osób korzystających z pomocy
 2. w wymiarze warunków życia: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %, Powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w których zaległość w opłatach wynosi ponad 3 miesiące, w stosunku do ogóły mieszkań gminnych, których mieszkańcy zalegają w opłatach
 3. w wymiarze sytuacji na rynku pracy: Wskaźnik bezrobocia, Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych

Coroczna aktualizacja wskaźników opierać się będzie na danych pochodzących z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zachęcamy do lektury! –>

Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego

Zamknij


Rekrutacja do Projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej”

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację do Projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Osi priorytetowej:

 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Cel szczegółowy PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Czas trwania projektu: 2016-06-10 do: 2018-03-31

Czytaj więcej

Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w Programie – 188 w tym, co najmniej:

 • 30 osób z woj. zachodniopomorskiego,
 • 68 osób z województwa pomorskiego,
 • 40 osób z województwa kujawsko-pomorskiego,
 • 50 osób z województwa wielkopolskiego.

Cel główny projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 188 osób, w tym 151 K i 37 M zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników inst. pomocy i integracji społecznej w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do 31.03.2018r roku.

Uczestnicy:

– kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający wszystkie warunki uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem udziału jest:

 • umowa uczestnika z pracodawcą zobowiązująca go do zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy, kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu,
 • zatrudnienie na terenie makroregionu I obejmującego następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
 • skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • spełnianie przez uczestników wszystkich warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zamianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadać I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, posiadać co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, ukończyć szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zdać egzamin przed Komisją.
 • w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do tych, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków PO KL 2007-2013

Rekrutacji trwa: od 21.06.2016r. do 05.08.2016r.

Dodatkowe informacje odnośnie projektu na stronie: http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/

oraz w Biurze projektu:
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, tel.  533 665 339 lub 56 658 59 09
ul. Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. 91 422 51 32, 91 422 51 66

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 05.08.2016r.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji Formularz_rekrutacyjny

Zamknij


Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęła realizację projektu Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna, który jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej makroregionu 1, zatrudnionych na stanowiskach aspiranta pracy socjalnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt z Dolnośląską Szkołą Wyższą znajdują się tutaj:

REKRUTACJA DSW

Zachęcamy Pracowników Państwa instytucji do zapoznania się z załączoną ofertą.

OFERTA DSW

 

 


OGŁOSZENIE KONKURSU WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dziś, 22 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, odbyła się konferencja prasowa dotyczącą OGŁOSZENIA KONKURSU WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W konferencji udział wzięła Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej

Celem konkursu jest promocja i realizacja nowych w Wielkopolsce inicjatyw/pomysłów dotyczących rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami (INKLUZJI) w życiu społeczności lokalnej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej.

Szósta edycja Konkursu odbędzie się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski – społeczność lokalna – głosować będzie na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.

Więcej informacji na stronach:

Zamknij